Komentar

Stoletnica Velikega razkola in ustavna formula velikega poenotenja (sprave)

Prispevek je osredinjen v temeljni problem globoke slovenske krize, in sicer na t.i. Veliko poenotenjeNukleus, bit splošne učinkovitosti slovenskega naroda in države, pa je vezan na proces enakosti pred zakonom, izonomije. To so okoliščine, v katerih so Slovenci v svoji državi svobodni, pred zakonom pa enaki. Tu je čisti nukleus, bit (vnovične) učinkovitosti slovenskega naroda in države. Je edini vpliv, ki omogoča vladavino svobode z eskalacijo individualnih energij, ki jo država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Ali kot pravi Friedrich von Hayek: "Za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode".

16.04.2020 22:00
Piše: Žiga Stupica
Ključne besede:   Slovenija   sprava   razkol   železničarska stavka   1920   Temeljna ustavna listina   ustava   komunizem

S procesom pokvarjene indoktrinacije se učinkovito onemogoča resnico.

Te dni, med 15. in 24. aprilom 2020, mineva 100 let nikoli pretrgane rdeče niti temeljnega problema globoke slovenske krize. Temeljni problem je Veliki razkol slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Obraten učinku razkola je učinek Velikega poenotenja, sprave, ki je že dosežena (25. junij 1991). Sprava je ob pristni ustavni argumentaciji to, da je treba več desetletno rdečo nit Velikega razkola zaradi slovenskega totalitarnega prokomunizma pretrgati, eskalacijo patologije zadnjega desetletja, v kateri se teži k ponovni vzpostavitvi preteklega režima, pa preprečiti. V izogib predolgemu besedilu se problematiko osvetljuje v dveh prispevkih. V tokratnem je okrepljena sistemska metoda utemeljevanja, v naslednjem pa je okrepljena zgodovinska.

 

 

Temeljni problem: Veliki razkol tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav

 

Temeljni problem akutno globoke slovenske krize je, kakopak, Veliki razkol slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Gre za stoletni, torej Veliki razkol zaradi sprožitve totalnega in oboroženega udara slovenskih prokomunistov v ta narod in državo, prvič vsaj med 15. in 24. aprilom 1920 vzporedno z železničarsko in splošno stavko - tedaj so bili še neuspešni -, nato pa vsaj od sredine marca 1941 dalje (do ?) uspešno, kar danes vključuje več desetletno (in še danes) sistemsko-strukturno prikrivane okoliščine njihovih masovnih hudodelstev ter indice o njihovi nikoli pretrgani vzporedni državni organiziranosti.

 

Zaradi persistiranja te rdeče niti je ostalo v sredici intime pripadnikov naroda in države še danes, torej skoraj 30 let od ustanovitve Republike Slovenije, okvarjeno to, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. V sredici intime persistira nukleus, bít v razkolu pokvarjene slovenske kulture. Kultura poenostavljeno pomeni gojeni sistem vrednot. Temeljni proces persistiranja pokvarjene kulture in intime posameznikov je nikoli pretrgana pokvarjena inkulturacija o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav.

 

Proces pokvarjene indoktrinacije v tem narodu in državi persistira tako, da se po eni strani sistemsko-strukturno nadaljuje s pokvarjeno prokomunistično indoktrinacijo, po drugi strani pa onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. Primer posebej hudo pokvarjene taktike slednjega je sistemsko-strukturna blokada listinsko zgodovinskih arhivov Republike Slovenije. Ta je, glede na večdesetletno (in še danes) sistemsko-strukturno prikrivanje okoliščin organiziranih masovnih hudodelstev, stopnjevana z zadnjo novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih oziroma precizneje – z multipomenskimi in zastraševalnimi določbami tega zakona, na primer 4. alineje 2. odstavka 65. člena.

 

S procesom pokvarjene indoktrinacije se učinkovito onemogoča resnico. To je temeljna taktika še danes (2020), torej skoraj 30 let od ustanovitve Republike Slovenije, učinkovite blokade pred spremembo okvarjene intime naroda, države in posameznikov o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Temeljni razlog persistiranja temeljnega problema globoke slovenske krize je vezan na napačno politiko dela tedanje demokratične opozicije oziroma osamosvojiteljev. Koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja smo Slovenci od njih pričakovali, da bodo uresničili dve temeljni nalogi:

 

(1) da ustvarijo samostojno in neodvisno državo, in 

 

(2) da pretrgajo s totalitarnim sistemom slovenskih prokomunistov.

 

 

Prvo nalogo so uresničili. Druge naloge se ni nikoli uresničilo in se ni pretrgalo z vzporedno državno organiziranostjo slovenskih totalitarnih prokomunistov. To nepretrganje je temeljni razlog posebej hude eskalacije patologije Velikega razkola v zadnjem desetletju, to je od konca leta 2008 dalje, ki vsebuje indice sistemsko-strukturnega organiziranega protipravnega udara oseb s pooblastili izvršilne, zakonodajne in sodne oblasti, ob suportu državnih medijev in odobravanju dela slovenskega volilnega telesa. To je bilo posebej izstopajoče naperjeno zlasti v največjo demokratično in opozicijsko stranko SDS ter njihovega izpostavljenega prvaka, ki so se mestoma kot osamelci zoperstavljali procesu ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov.

 

Gledano individualno je ta patološka eskalacija učinkovala na vse zadeve. Razlog je proces učinkovanja splošne enakosti pred zakonom (izonomije). V eskalirano patološkem procesu zadnjega desetletja se je načelo enakosti pred zakonom dejansko in pravno razklalo, kar je posledično okrepilo učinkovanje obratnega procesa – sistemske neenakosti oziroma drugorazrednosti. Gledano v celoti se v nukleusu, bíti eskalirane patologije zadnjega desetletja teži k ponovni vzpostavitvi prejšnjega režima. Vse navedeno v narodu in državi povzroča razkol tistega, kar je temeljno globinsko vsebinsko prav.

 

S tem se je v zadnjem desetletju eskalirano izpodbijalo temeljne elemente, ki sedanjo državo ločijo od patoloških elementov pretekle države slovenskih prokomunistov, prejšnji režim je namreč v temelju nasproten sedanjemu državnemu redu. Ti, v eskalirani patologiji zadnjega desetletja izpodbijani temeljni elementi Republike Slovenije in tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, so:

 

(1) trije sistemsko-strukturni stebri evropske civilizacije: demokracija z delitvijo oblasti, pravna država z enakostjo pred zakonom (izonomija) in varstvo človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,

 

(2) specifično temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo sedanje države, ki je preprečiti vsakršen poskus vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov. 

 

 

Temeljna rešitev: ustavnopravna formulacija Velikega poenotenja (sprave)

 

S persistirajočim temeljnim problemom globoke slovenske krize, torej z Velikim razkolom naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, se bo treba soočiti. Temeljna rešitev je okrepitev nasprotno učinkujočega procesa. Nasprotno učinkujoč proces je Veliko poenotenje. To je v kontekstu temeljnega problema vezano na specifično temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo države slovenskega naroda, ki so diametralno nasprotni eskalirani patologiji zadnjega desetletja. Do njih je prišlo v trenutku preloma tega naroda in države s temeljnim vrednotnim nukleusom, bitjo pretekle totalitarne države slovenskih prokomunistov, in sicer 25. junija 1991. Do tega preloma je prišlo z razglasitvijo enega in edinega poenotenega vrhovnega temelja vrednot, morale, identitete in kulture tega naroda in države, ki je temeljno dejanje dejansko že dosežene sprava (Velikega poenotenja) tega naroda in države.

 

En in edini poenoteni vrhovni temelj vrednot, morale, identitete in kulture je zapisan v 25. junija 1991 razglašeni Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Temeljna ustavna listina), skupaj z Deklaracijo ob neodvisnosti in Ustavnim zakonom o izvedbi TUL ter Ustavo Republike Slovenije z dne 23. decembra 1991, in njihovih novelah, vključno z interpretacijami le-teh s strani Ustavnega sodišča, ki so ustavno skladne.

 

Sprava (Veliko poenotenje) slovenskega naroda in države je torej že dosežena in utemeljena 25. junija 1991. V kontekstu temeljnega problema pomeni têrmin SPRAVA preprečiti ponovno vzpostavitev režima slovenskih prokomunistov. Kajti v nukleusu biti poenotenega vrhovnega temelja vrednot, morale, identitete in kulture tega naroda in države ter 25. junija 1991 dejansko že dosežene sprave je temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo slovenskega naroda in države:

 

- TEMELJNO DEJSTVO: "ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice [zaradi česar] za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ" (cit. primerjaj s tretjo uvodno izjavo in 2. odstavkom I. razdelka Temeljne ustavne listine).

 

- TEMELJNI CILJ: "temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema [slovenskih prokomunistov, saj so bili] pripravljeni uveljavljati svojo oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemskostrukturnim grobim kršenjem človekovih pravic" (cit. primerjaj s točko 17 obrazložitve ustavne odločbe U-I-109/10-11).

 

- ZGODOVINSKO POSLANSTVO"[…] je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema" (cit. primerjaj s točko 7 obrazložitve ustavne odločbe Up-301/96). 

 

 

V kontekstu temeljnega problema globoke slovenske krize je nukleus, bit dejansko že doseženega Velikega poenotenja (sprave) slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, naslednji:

 

(1) nikoli dokončano temeljno nalogo demokratične opozicije iz konca osemdesetih in začetka devetdesetih let 20. stoletja je treba uresničiti;

 

(2) več desetletno rdečo nit pokvarjene indoktrinacije Velikega razkola z indici vzporedne državne organiziranosti je treba pretrgati;

 

(3) eskalirani patološki proces zadnjega desetletja, v katerem se teži k ponovni vzpostavitvi režima slovenskih totalitarnih prokomunistov, pa je treba preprečiti.

 

 

Pa še tole: 

 

Prispevek je osredinjen v temeljni problem globoke slovenske krize. Tudi gledano na splošno je rešitev globoke slovenske krize Veliko poenotenje. Nukleus, bit splošne učinkovitosti tega naroda in države, pa je vezan na proces izonomije (enakost pred zakonom). Izonomija so okoliščine, v katerih so Slovenci v svoji državi svobodni, pred zakonom pa enaki. Tu je čisti nukleus, bit (vnovične) učinkovitosti slovenskega naroda in države. Je edini vpliv, ki omogoča vladavino svobode z eskalacijo individualnih energij, ki jo država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Kajti "za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode"*.

 

_______________________________

* cit. po Friderich August von Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law, 1955, stran 17.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
5
Vrnitev vestfalske države: Posledice pandemije Covid-19 za mednarodne odnose
5
25.05.2020 01:13
COVID-19 ni vplival le na nas posameznike in odnose med nami, ampak tudi na akterje v mednarodni skupnosti in odnose med njimi. ... Več.
Piše: Božo Cerar
Dialog s kolesarjem: "Da vas ni sram, ko po televiziji zagovarjate Janšo!"
6
24.05.2020 10:00
Da vas ni sram, je glasno vzkliknil mladenič, ki je ravno prislonil svoj bicikel k zidu, na katerem piše Papirnica. Prvi ... Več.
Piše: Dimitrij Rupel
Kraftwerk: Mi smo otroci Fritz Langa, Gordona Craiga, Karla Čapka, Josepha Beuysa in Wernherja von Brauna
0
23.05.2020 23:59
Združeno umetniško delo Kraftwerk praznuje letos pol stoletja od začetka svojega delovanja. Že to dejstvo je več kot dovolj, da ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
In memoriam Bert Pribac (1933-2020)
3
23.05.2020 20:00
Negoval je svoj istrski vinograd in oljčni gaj, se živahno vključeval v dogajanja v istrskem in širšem slovenskem prostoru. ... Več.
Piše: Milan Gregorič
Prebudite se! Prava gospodarska kriza šele prihaja. Njenih razsežnosti ne zna nihče napovedati, kaj šele zmodelirati.
8
22.05.2020 21:00
Zapornikova dilema iz teorije igre nam govori, da smo v Sloveniji pravzaprav akterji v istem zaporu. Lahko se med seboj ... Več.
Piše: Mark Stemberger
Delavske pravice se ne ščitijo s tem, da se uzakonja, kdaj naj kdo dela in kdaj počiva
13
22.05.2020 11:00
V medijih se vrstijo objave in pozivi k zaprtju trgovin ob nedeljah. Nekateri ta predlog obravnavajo z ekonomskega, drugi s ... Več.
Piše: Jasmina P. Petavs
352 milijonov evrov za "turistične bone" Slovencev utegne pripeljati celo do prezasedenosti naših turističnih kapacitet!
7
20.05.2020 13:15
Vlada je v okviru tretjega paketa t.i. protikoronskih zakonov obravnavala tudi predlog o razdelitvi bonov za turistično ... Več.
Piše: Bine Kordež
O anemični četrti veji oblasti, aktivnih državljanih in civilni družbi
11
18.05.2020 22:30
Glas posameznika je le glas vpijočega v puščavi? Aja? Seveda, če se tako odločimo, če to sprejmemo. Lahko pa je tudi glas na ... Več.
Piše: Miha Burger
Bolna Slovenija (o bedakih med bedaki)
16
17.05.2020 11:00
VSlovenijije spet izbruhnila epidemija okužbe z najvišjo možno stopnjo nalezljivosti. Bolezen še ni dobro raziskana, ker so ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Lado Kralj: Iz transnacionalnega New Yorka je pogledal v globino Moravč
0
17.05.2020 00:46
Lado Kralj spada s svojo performativno naravo med svetovne gledališke protagoniste, ki so uprizorili veliko spremembo. Uprli so ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Dve neprijetni vprašanji za poražence in tri za zmagovalce zadnjega tridesetletja
18
16.05.2020 07:33
16. maja, torej danes, mineva trideset let od zaprisege prve slovenske demokratično izvoljene vlade. V tem obdobju smo izvedli ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Poslednji vzpon (In memoriam Tone Škarja)
6
16.05.2020 07:00
Tone Škarja je bil človek pronicljivega uma, ki ni šparal jezika, ko je bilo treba neposredno povedati resnico ali svoje mnenje. ... Več.
Piše: Mire Steinbuch
Free Press: O svobodi tiska
23
13.05.2020 21:30
Zdi se samoumevno, da v primerno delujoči demokraciji obstaja svoboden tisk. Prav tako je samoumevno, da bi moralo obstajati ... Več.
Piše: Keith Miles
Vojna z mediji: Basen o nas žabah, skuhanih v mlačni vodi ter grožnjah s smrtjo
17
12.05.2020 12:20
Zelo verjetno ste že velikokrat slišali stavek, da se vojne z mediji ne da dobiti. Sodi med tiste ponarodele fraze, ki jih ... Več.
Piše: Janez Janša
O Mitingu resnice 2020 ali zakaj se mi zdi, da so nam najprej ugrabili državo, potem pa vam proteste
28
10.05.2020 22:45
Meni se zdi, da vas je naplahtala tista združba politike in medijev, ki ji niti malo ne gre za boj proti korupciji; le tla so ... Več.
Piše: Kristijan Musek Lešnik
Aleksandra Pivec, tisti obraz v slovenski politiki leta 2020, ki največ obeta
17
10.05.2020 11:00
Nova predsednica upokojenske stranke Aleksandra Pivec se je sprva zdela kot še en obraz, ki ga bodo politični sopotniki, ... Več.
Piše: Marko Novak
Florian Schneider-Esleben (april 1947 - april 2020)
2
09.05.2020 23:32
Florian Schneider-Esleben je bil vedno premišljen, imeniten in kolesarski. Ure in ure si je lahko ogledoval najnovejše znamke ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Za zavarovanje pridobitev socializma so dovoljena vsa sredstva, tudi obrekovanje in medijske kampanje v tujini
14
09.05.2020 12:15
Ko se sprašujemo, kaj v bistvu določa politiko levih in levosredinskih strank, ko se sprašujemo, kam to vodi, ne bi smeli ... Več.
Piše: Dimitrij Rupel
Totalna medijska vojna ali kako je lažni novinarski emigrant Zgaga postal svetovno čudo
33
05.05.2020 23:45
Bolj kot to, ali bomo Slovenci preživeli novi koronavirus, me skrbi, če bomo ostali normalni po vseh medijskih ofenzivah in ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
1945-2020: Nikdar več. Pomnimo. Zmagujemo.
20
05.05.2020 00:27
Obeleževanje 75. obletnice zmage v drugi svetovni vojni je v letošnjem maju pomemben mednarodni dogodek, ki naj bo globok ... Več.
Piše: Mykhailo Brodovych
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Dosje Slovenski gozdovi, 1. del: Vsak dan nam iz naših državnih gozdov pokradejo za najmanj 40.000 evrov!
Uredništvo
Ogledov: 4.100
02/
Dialog s kolesarjem: "Da vas ni sram, ko po televiziji zagovarjate Janšo!"
Dimitrij Rupel
Ogledov: 2.733
03/
O anemični četrti veji oblasti, aktivnih državljanih in civilni družbi
Miha Burger
Ogledov: 1.673
04/
Ko profesor javno piše predsedniku: O dezinfekciji toksične slovenske medijske scene
Uredništvo
Ogledov: 1.817
05/
Dosje Livar: Kako so plenili po največji slovenski livarni, ki ji grozi celo stečaj
Uredništvo
Ogledov: 1.538
06/
SODNA PORAVNAVA: Opravičilo Marku Kolblu in družbi Europlakat, d.o.o.
Uredništvo
Ogledov: 1.460
07/
Prebudite se! Prava gospodarska kriza šele prihaja. Njenih razsežnosti ne zna nihče napovedati, kaj šele zmodelirati.
Mark Stemberger
Ogledov: 1.719
08/
352 milijonov evrov za "turistične bone" Slovencev utegne pripeljati celo do prezasedenosti naših turističnih kapacitet!
Bine Kordež
Ogledov: 1.496
09/
"V kritičnih prvih štirinajstih dnevih sem se res skrival. Niti za eno sámo minuto nisem stopil iz stanovanja, niti da bi napolnil svojo zalogo. Prvič sem šel ven ponoči."
Uredništvo
Ogledov: 3.619
10/
Vrnitev vestfalske države: Posledice pandemije Covid-19 za mednarodne odnose
Božo Cerar
Ogledov: 1.298