Komentar

Stoletnica Velikega razkola in ustavna formula velikega poenotenja (sprave)

Prispevek je osredinjen v temeljni problem globoke slovenske krize, in sicer na t.i. Veliko poenotenjeNukleus, bit splošne učinkovitosti slovenskega naroda in države, pa je vezan na proces enakosti pred zakonom, izonomije. To so okoliščine, v katerih so Slovenci v svoji državi svobodni, pred zakonom pa enaki. Tu je čisti nukleus, bit (vnovične) učinkovitosti slovenskega naroda in države. Je edini vpliv, ki omogoča vladavino svobode z eskalacijo individualnih energij, ki jo država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Ali kot pravi Friedrich von Hayek: "Za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode".

16.04.2020 22:00
Piše: Žiga Stupica
Ključne besede:   Slovenija   sprava   razkol   železničarska stavka   1920   Temeljna ustavna listina   ustava   komunizem

S procesom pokvarjene indoktrinacije se učinkovito onemogoča resnico.

Te dni, med 15. in 24. aprilom 2020, mineva 100 let nikoli pretrgane rdeče niti temeljnega problema globoke slovenske krize. Temeljni problem je Veliki razkol slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Obraten učinku razkola je učinek Velikega poenotenja, sprave, ki je že dosežena (25. junij 1991). Sprava je ob pristni ustavni argumentaciji to, da je treba več desetletno rdečo nit Velikega razkola zaradi slovenskega totalitarnega prokomunizma pretrgati, eskalacijo patologije zadnjega desetletja, v kateri se teži k ponovni vzpostavitvi preteklega režima, pa preprečiti. V izogib predolgemu besedilu se problematiko osvetljuje v dveh prispevkih. V tokratnem je okrepljena sistemska metoda utemeljevanja, v naslednjem pa je okrepljena zgodovinska.

 

 

Temeljni problem: Veliki razkol tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav

 

Temeljni problem akutno globoke slovenske krize je, kakopak, Veliki razkol slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Gre za stoletni, torej Veliki razkol zaradi sprožitve totalnega in oboroženega udara slovenskih prokomunistov v ta narod in državo, prvič vsaj med 15. in 24. aprilom 1920 vzporedno z železničarsko in splošno stavko - tedaj so bili še neuspešni -, nato pa vsaj od sredine marca 1941 dalje (do ?) uspešno, kar danes vključuje več desetletno (in še danes) sistemsko-strukturno prikrivane okoliščine njihovih masovnih hudodelstev ter indice o njihovi nikoli pretrgani vzporedni državni organiziranosti.

 

Zaradi persistiranja te rdeče niti je ostalo v sredici intime pripadnikov naroda in države še danes, torej skoraj 30 let od ustanovitve Republike Slovenije, okvarjeno to, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. V sredici intime persistira nukleus, bít v razkolu pokvarjene slovenske kulture. Kultura poenostavljeno pomeni gojeni sistem vrednot. Temeljni proces persistiranja pokvarjene kulture in intime posameznikov je nikoli pretrgana pokvarjena inkulturacija o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav.

 

Proces pokvarjene indoktrinacije v tem narodu in državi persistira tako, da se po eni strani sistemsko-strukturno nadaljuje s pokvarjeno prokomunistično indoktrinacijo, po drugi strani pa onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. Primer posebej hudo pokvarjene taktike slednjega je sistemsko-strukturna blokada listinsko zgodovinskih arhivov Republike Slovenije. Ta je, glede na večdesetletno (in še danes) sistemsko-strukturno prikrivanje okoliščin organiziranih masovnih hudodelstev, stopnjevana z zadnjo novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih oziroma precizneje – z multipomenskimi in zastraševalnimi določbami tega zakona, na primer 4. alineje 2. odstavka 65. člena.

 

S procesom pokvarjene indoktrinacije se učinkovito onemogoča resnico. To je temeljna taktika še danes (2020), torej skoraj 30 let od ustanovitve Republike Slovenije, učinkovite blokade pred spremembo okvarjene intime naroda, države in posameznikov o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Temeljni razlog persistiranja temeljnega problema globoke slovenske krize je vezan na napačno politiko dela tedanje demokratične opozicije oziroma osamosvojiteljev. Koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja smo Slovenci od njih pričakovali, da bodo uresničili dve temeljni nalogi:

 

(1) da ustvarijo samostojno in neodvisno državo, in 

 

(2) da pretrgajo s totalitarnim sistemom slovenskih prokomunistov.

 

 

Prvo nalogo so uresničili. Druge naloge se ni nikoli uresničilo in se ni pretrgalo z vzporedno državno organiziranostjo slovenskih totalitarnih prokomunistov. To nepretrganje je temeljni razlog posebej hude eskalacije patologije Velikega razkola v zadnjem desetletju, to je od konca leta 2008 dalje, ki vsebuje indice sistemsko-strukturnega organiziranega protipravnega udara oseb s pooblastili izvršilne, zakonodajne in sodne oblasti, ob suportu državnih medijev in odobravanju dela slovenskega volilnega telesa. To je bilo posebej izstopajoče naperjeno zlasti v največjo demokratično in opozicijsko stranko SDS ter njihovega izpostavljenega prvaka, ki so se mestoma kot osamelci zoperstavljali procesu ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov.

 

Gledano individualno je ta patološka eskalacija učinkovala na vse zadeve. Razlog je proces učinkovanja splošne enakosti pred zakonom (izonomije). V eskalirano patološkem procesu zadnjega desetletja se je načelo enakosti pred zakonom dejansko in pravno razklalo, kar je posledično okrepilo učinkovanje obratnega procesa – sistemske neenakosti oziroma drugorazrednosti. Gledano v celoti se v nukleusu, bíti eskalirane patologije zadnjega desetletja teži k ponovni vzpostavitvi prejšnjega režima. Vse navedeno v narodu in državi povzroča razkol tistega, kar je temeljno globinsko vsebinsko prav.

 

S tem se je v zadnjem desetletju eskalirano izpodbijalo temeljne elemente, ki sedanjo državo ločijo od patoloških elementov pretekle države slovenskih prokomunistov, prejšnji režim je namreč v temelju nasproten sedanjemu državnemu redu. Ti, v eskalirani patologiji zadnjega desetletja izpodbijani temeljni elementi Republike Slovenije in tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, so:

 

(1) trije sistemsko-strukturni stebri evropske civilizacije: demokracija z delitvijo oblasti, pravna država z enakostjo pred zakonom (izonomija) in varstvo človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,

 

(2) specifično temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo sedanje države, ki je preprečiti vsakršen poskus vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov. 

 

 

Temeljna rešitev: ustavnopravna formulacija Velikega poenotenja (sprave)

 

S persistirajočim temeljnim problemom globoke slovenske krize, torej z Velikim razkolom naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, se bo treba soočiti. Temeljna rešitev je okrepitev nasprotno učinkujočega procesa. Nasprotno učinkujoč proces je Veliko poenotenje. To je v kontekstu temeljnega problema vezano na specifično temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo države slovenskega naroda, ki so diametralno nasprotni eskalirani patologiji zadnjega desetletja. Do njih je prišlo v trenutku preloma tega naroda in države s temeljnim vrednotnim nukleusom, bitjo pretekle totalitarne države slovenskih prokomunistov, in sicer 25. junija 1991. Do tega preloma je prišlo z razglasitvijo enega in edinega poenotenega vrhovnega temelja vrednot, morale, identitete in kulture tega naroda in države, ki je temeljno dejanje dejansko že dosežene sprava (Velikega poenotenja) tega naroda in države.

 

En in edini poenoteni vrhovni temelj vrednot, morale, identitete in kulture je zapisan v 25. junija 1991 razglašeni Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Temeljna ustavna listina), skupaj z Deklaracijo ob neodvisnosti in Ustavnim zakonom o izvedbi TUL ter Ustavo Republike Slovenije z dne 23. decembra 1991, in njihovih novelah, vključno z interpretacijami le-teh s strani Ustavnega sodišča, ki so ustavno skladne.

 

Sprava (Veliko poenotenje) slovenskega naroda in države je torej že dosežena in utemeljena 25. junija 1991. V kontekstu temeljnega problema pomeni têrmin SPRAVA preprečiti ponovno vzpostavitev režima slovenskih prokomunistov. Kajti v nukleusu biti poenotenega vrhovnega temelja vrednot, morale, identitete in kulture tega naroda in države ter 25. junija 1991 dejansko že dosežene sprave je temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo slovenskega naroda in države:

 

- TEMELJNO DEJSTVO: "ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice [zaradi česar] za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ" (cit. primerjaj s tretjo uvodno izjavo in 2. odstavkom I. razdelka Temeljne ustavne listine).

 

- TEMELJNI CILJ: "temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema [slovenskih prokomunistov, saj so bili] pripravljeni uveljavljati svojo oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemskostrukturnim grobim kršenjem človekovih pravic" (cit. primerjaj s točko 17 obrazložitve ustavne odločbe U-I-109/10-11).

 

- ZGODOVINSKO POSLANSTVO"[…] je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema" (cit. primerjaj s točko 7 obrazložitve ustavne odločbe Up-301/96). 

 

 

V kontekstu temeljnega problema globoke slovenske krize je nukleus, bit dejansko že doseženega Velikega poenotenja (sprave) slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, naslednji:

 

(1) nikoli dokončano temeljno nalogo demokratične opozicije iz konca osemdesetih in začetka devetdesetih let 20. stoletja je treba uresničiti;

 

(2) več desetletno rdečo nit pokvarjene indoktrinacije Velikega razkola z indici vzporedne državne organiziranosti je treba pretrgati;

 

(3) eskalirani patološki proces zadnjega desetletja, v katerem se teži k ponovni vzpostavitvi režima slovenskih totalitarnih prokomunistov, pa je treba preprečiti.

 

 

Pa še tole: 

 

Prispevek je osredinjen v temeljni problem globoke slovenske krize. Tudi gledano na splošno je rešitev globoke slovenske krize Veliko poenotenje. Nukleus, bit splošne učinkovitosti tega naroda in države, pa je vezan na proces izonomije (enakost pred zakonom). Izonomija so okoliščine, v katerih so Slovenci v svoji državi svobodni, pred zakonom pa enaki. Tu je čisti nukleus, bit (vnovične) učinkovitosti slovenskega naroda in države. Je edini vpliv, ki omogoča vladavino svobode z eskalacijo individualnih energij, ki jo država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Kajti "za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode"*.

 

_______________________________

* cit. po Friderich August von Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law, 1955, stran 17.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
5
30-letnica Slovenije: Alternativni pogled na naš dosedanji ekonomski razvoj
11
21.06.2021 21:22
Napisati nek krajši pregled ekonomskega razvoja samostojne Slovenije je po eni strani pravzaprav preprosto, pa drugi pa kar ... Več.
Piše: Bine Kordež
Ko v cepilni center vdrejo aktivisti "anticepilci" in nadlegujejo zdravstveno osebje, je čas za alarm!
11
20.06.2021 23:10
Poklicala me je kolegica zdravnica in povedala, da je v cepilni center vdrla neznana skupina oseb, ki so izražale svoje mnenje ... Več.
Piše: Milan Krek
"Za svoja politična dejanja sprejemam vso odgovornost, za svojo umetnost nobene"
2
19.06.2021 20:55
Umetnik, ultranacionalist Jukio Mišima (19251970) je nekaj tednov pred svojim obrednim samomorom (seppuku) zapisal: Za svoja ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Patološko laganje: kako živeti z lažnivcem?
21
18.06.2021 05:41
Življenje z lažnivcem ni lahko. Lažnivci se ne zavedajo laži in včasih že sami sebi verjamejo, da govorijo resnico. Največja ... Več.
Piše: Katja Knez Steinbuch
Pahor in Mattarella se priklanjata pred spomenikom v Bazovici, toda bazoviški antifašisti so v Italiji uradno še vedno teroristi
11
17.06.2021 05:07
Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma že več let neuspešno poskuša pridobiti slovensko politiko in njej podrejeno ... Več.
Piše: Marko Bidovec
Prihodnost Evrope: Brez posvetovanj z državljani, brez dialoga z Evropejci bo Evropska unija v resni krizi
7
15.06.2021 22:00
V zadnjem desetletju je EU prebrodila mnoge krize; finančno, migrantsko, Brexit ipd., ki so jo nenehno spreminjale in ... Več.
Piše: Iztok Mirošič
Protivladni protesti pod taktirko Mefista Kosa
11
15.06.2021 06:15
Pred kratkim sem bila na kofetku z zelo prijetno osebo. Zapriseženo levičarko, a prisrčno in prijazno. Poglavje, da ljudi ne ... Več.
Piše: Ana Jud
Čas je za … cepljenje! In s tem (skorajšnjo) vrnitev nazaj v normal(n)o(st)
6
14.06.2021 08:00
V Evropi smo prve oblike cepljenja dobili šele v 18. stoletju. Cepiva so zmanjšala obolevnost, invalidnost, zasedenost ... Več.
Piše: Milan Krek
Ivan Zidar, 1938-2021: Človek, ki je vedel preveč, da bi umrl za rešetkami
9
14.06.2021 01:00
O mrtvih vse dobro je stara modrost, ki je v primeru Ivana Zidarja zelo relativna. Ob vsem alkoholu, ki ga je popil, je pravi ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Politični ideal ustavno sprejemljivega drhaljenja in protiustavne humanosti
11
13.06.2021 11:00
V parlament se zlahka prismuka vsak povpečno prepričljiv falot. Sistem ga ščiti! Pred prevarami in neizpolnjenimi zavezami nismo ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Varvara Stepanova, ženska, ki je ženske začela oblačiti v hlače, kratke hlače in kombinezone
2
12.06.2021 22:30
Komunistična oblast je brutalno nastopila proti avantgardni umetnosti. Varvara Stepanova in Aleksander Rodčenko sta zelo hitro ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Civilizacija, ki se ni sposobna smejati sami sebi – kakor današnja islamska –, je nevarna
12
11.06.2021 22:35
Šale in komedije so inherentno zanimive: v njih uživamo zaradi njih samih in četudi drži, da bi lahko imele terapevtsko ... Več.
Piše: Roger Scruton
30-letnica Slovenije: "Zločin je bil tako gorostasen, do neba segajoč, da še danes uhaja človeškemu spoznanju."
20
09.06.2021 00:00
Če ob 30. obletnici samostojne Slovenije iz Kočevskega Roga kakšno stvar vidimo jasno in razločno, je to spoznanje, da z ... Več.
Piše: Matija Ogrin
Mi in oni: Kako je strategija preživetja skozi zgodovino izoblikovala dve povsem različni mentaliteti, ki danes definirata Zahod in Vzhod
20
07.06.2021 23:59
Zadnje čase smo priča utečeni fabuli. Najprej se na Vzhodu zgodi nekaj, kar ne sodi v naše standardne vrednostne okvirje, nakar ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Volitve v Mehiki: Vizija predsednika Lópeza Obradorja je razdeljevanje denarja
0
07.06.2021 04:29
V 130-milijonski Mehiki so bile to nedeljo zakonodajne volitve, volivci so volili 500 članov poslanske zbornice nacionalnega ... Več.
Piše: Luis Rubio
Današnja množična družba je družba kiča ...
4
06.06.2021 06:42
V Novem LEF-u so se zavzemali za radikalni produkcionizem, bili pa so kategorično proti glorifikaciji komunističnih voditeljev, ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
30-letnica Slovenije: "Sprava je pot, ki se nikoli ne konča"
10
04.06.2021 04:30
Pravica do groba je naslov 5. poročila vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, kot se imenuje ta komisija, ki ... Več.
Piše: Borut Pahor
Skrito lastništvo Mladine: Ste vedeli, da je 4-odstotna lastnica tega medija tudi Republika Slovenija?
9
03.06.2021 00:57
Lastništvo tednika Mladina je svojevrsten fenomen. Z njim se je pred dvema letoma podrobno ukvarjal novinar Lenart J. Kučić na ... Več.
Piše: Ivan Simič
Lukašenko svoj obračun z opozicijo prenaša navzven in se požvižga na mednarodno pravo
8
01.06.2021 03:20
Ravnanje beloruskega diktatorja je vse prej kot nedolžno. Pred leti si je bilo težko zamisliti, da po vlekel tovrstne poteze, ... Več.
Piše: Božo Cerar
Ali smo res imeli v Sloveniji najdlje zaprte šole med državami članicami EU in zakaj smo jih imeli zaprte?
11
31.05.2021 04:00
Slovenija v primerjavi z drugimi državami članicami EU nikakor ni rekorderka po času zaprtega šolskega prostora, kar se sicer ... Več.
Piše: Milan Krek
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Protivladni protesti pod taktirko Mefista Kosa
Ana Jud
Ogledov: 2.928
02/
Ivan Zidar, 1938-2021: Človek, ki je vedel preveč, da bi umrl za rešetkami
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.721
03/
Ko v cepilni center vdrejo aktivisti "anticepilci" in nadlegujejo zdravstveno osebje, je čas za alarm!
Milan Krek
Ogledov: 2.249
04/
Patološko laganje: kako živeti z lažnivcem?
Katja Knez Steinbuch
Ogledov: 1.397
05/
Politični ideal ustavno sprejemljivega drhaljenja in protiustavne humanosti
Simona Rebolj
Ogledov: 1.154
06/
Pahor in Mattarella se priklanjata pred spomenikom v Bazovici, toda bazoviški antifašisti so v Italiji uradno še vedno teroristi
Marko Bidovec
Ogledov: 900
07/
Prihodnost Evrope: Brez posvetovanj z državljani, brez dialoga z Evropejci bo Evropska unija v resni krizi
Iztok Mirošič
Ogledov: 875
08/
"Za svoja politična dejanja sprejemam vso odgovornost, za svojo umetnost nobene"
Dragan Živadinov
Ogledov: 616
09/
30-letnica Slovenije: Alternativni pogled na naš dosedanji ekonomski razvoj
Bine Kordež
Ogledov: 456
10/
Civilizacija, ki se ni sposobna smejati sami sebi – kakor današnja islamska –, je nevarna
Roger Scruton
Ogledov: 961