Komentar

Stoletnica Velikega razkola in ustavna formula velikega poenotenja (sprave)

Prispevek je osredinjen v temeljni problem globoke slovenske krize, in sicer na t.i. Veliko poenotenjeNukleus, bit splošne učinkovitosti slovenskega naroda in države, pa je vezan na proces enakosti pred zakonom, izonomije. To so okoliščine, v katerih so Slovenci v svoji državi svobodni, pred zakonom pa enaki. Tu je čisti nukleus, bit (vnovične) učinkovitosti slovenskega naroda in države. Je edini vpliv, ki omogoča vladavino svobode z eskalacijo individualnih energij, ki jo država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Ali kot pravi Friedrich von Hayek: "Za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode".

16.04.2020 22:00
Piše: Žiga Stupica
Ključne besede:   Slovenija   sprava   razkol   železničarska stavka   1920   Temeljna ustavna listina   ustava   komunizem

S procesom pokvarjene indoktrinacije se učinkovito onemogoča resnico.

Te dni, med 15. in 24. aprilom 2020, mineva 100 let nikoli pretrgane rdeče niti temeljnega problema globoke slovenske krize. Temeljni problem je Veliki razkol slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Obraten učinku razkola je učinek Velikega poenotenja, sprave, ki je že dosežena (25. junij 1991). Sprava je ob pristni ustavni argumentaciji to, da je treba več desetletno rdečo nit Velikega razkola zaradi slovenskega totalitarnega prokomunizma pretrgati, eskalacijo patologije zadnjega desetletja, v kateri se teži k ponovni vzpostavitvi preteklega režima, pa preprečiti. V izogib predolgemu besedilu se problematiko osvetljuje v dveh prispevkih. V tokratnem je okrepljena sistemska metoda utemeljevanja, v naslednjem pa je okrepljena zgodovinska.

 

 

Temeljni problem: Veliki razkol tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav

 

Temeljni problem akutno globoke slovenske krize je, kakopak, Veliki razkol slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Gre za stoletni, torej Veliki razkol zaradi sprožitve totalnega in oboroženega udara slovenskih prokomunistov v ta narod in državo, prvič vsaj med 15. in 24. aprilom 1920 vzporedno z železničarsko in splošno stavko - tedaj so bili še neuspešni -, nato pa vsaj od sredine marca 1941 dalje (do ?) uspešno, kar danes vključuje več desetletno (in še danes) sistemsko-strukturno prikrivane okoliščine njihovih masovnih hudodelstev ter indice o njihovi nikoli pretrgani vzporedni državni organiziranosti.

 

Zaradi persistiranja te rdeče niti je ostalo v sredici intime pripadnikov naroda in države še danes, torej skoraj 30 let od ustanovitve Republike Slovenije, okvarjeno to, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. V sredici intime persistira nukleus, bít v razkolu pokvarjene slovenske kulture. Kultura poenostavljeno pomeni gojeni sistem vrednot. Temeljni proces persistiranja pokvarjene kulture in intime posameznikov je nikoli pretrgana pokvarjena inkulturacija o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav.

 

Proces pokvarjene indoktrinacije v tem narodu in državi persistira tako, da se po eni strani sistemsko-strukturno nadaljuje s pokvarjeno prokomunistično indoktrinacijo, po drugi strani pa onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. Primer posebej hudo pokvarjene taktike slednjega je sistemsko-strukturna blokada listinsko zgodovinskih arhivov Republike Slovenije. Ta je, glede na večdesetletno (in še danes) sistemsko-strukturno prikrivanje okoliščin organiziranih masovnih hudodelstev, stopnjevana z zadnjo novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih oziroma precizneje – z multipomenskimi in zastraševalnimi določbami tega zakona, na primer 4. alineje 2. odstavka 65. člena.

 

S procesom pokvarjene indoktrinacije se učinkovito onemogoča resnico. To je temeljna taktika še danes (2020), torej skoraj 30 let od ustanovitve Republike Slovenije, učinkovite blokade pred spremembo okvarjene intime naroda, države in posameznikov o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav. Temeljni razlog persistiranja temeljnega problema globoke slovenske krize je vezan na napačno politiko dela tedanje demokratične opozicije oziroma osamosvojiteljev. Koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja smo Slovenci od njih pričakovali, da bodo uresničili dve temeljni nalogi:

 

(1) da ustvarijo samostojno in neodvisno državo, in 

 

(2) da pretrgajo s totalitarnim sistemom slovenskih prokomunistov.

 

 

Prvo nalogo so uresničili. Druge naloge se ni nikoli uresničilo in se ni pretrgalo z vzporedno državno organiziranostjo slovenskih totalitarnih prokomunistov. To nepretrganje je temeljni razlog posebej hude eskalacije patologije Velikega razkola v zadnjem desetletju, to je od konca leta 2008 dalje, ki vsebuje indice sistemsko-strukturnega organiziranega protipravnega udara oseb s pooblastili izvršilne, zakonodajne in sodne oblasti, ob suportu državnih medijev in odobravanju dela slovenskega volilnega telesa. To je bilo posebej izstopajoče naperjeno zlasti v največjo demokratično in opozicijsko stranko SDS ter njihovega izpostavljenega prvaka, ki so se mestoma kot osamelci zoperstavljali procesu ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov.

 

Gledano individualno je ta patološka eskalacija učinkovala na vse zadeve. Razlog je proces učinkovanja splošne enakosti pred zakonom (izonomije). V eskalirano patološkem procesu zadnjega desetletja se je načelo enakosti pred zakonom dejansko in pravno razklalo, kar je posledično okrepilo učinkovanje obratnega procesa – sistemske neenakosti oziroma drugorazrednosti. Gledano v celoti se v nukleusu, bíti eskalirane patologije zadnjega desetletja teži k ponovni vzpostavitvi prejšnjega režima. Vse navedeno v narodu in državi povzroča razkol tistega, kar je temeljno globinsko vsebinsko prav.

 

S tem se je v zadnjem desetletju eskalirano izpodbijalo temeljne elemente, ki sedanjo državo ločijo od patoloških elementov pretekle države slovenskih prokomunistov, prejšnji režim je namreč v temelju nasproten sedanjemu državnemu redu. Ti, v eskalirani patologiji zadnjega desetletja izpodbijani temeljni elementi Republike Slovenije in tega, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, so:

 

(1) trije sistemsko-strukturni stebri evropske civilizacije: demokracija z delitvijo oblasti, pravna država z enakostjo pred zakonom (izonomija) in varstvo človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,

 

(2) specifično temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo sedanje države, ki je preprečiti vsakršen poskus vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov. 

 

 

Temeljna rešitev: ustavnopravna formulacija Velikega poenotenja (sprave)

 

S persistirajočim temeljnim problemom globoke slovenske krize, torej z Velikim razkolom naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, se bo treba soočiti. Temeljna rešitev je okrepitev nasprotno učinkujočega procesa. Nasprotno učinkujoč proces je Veliko poenotenje. To je v kontekstu temeljnega problema vezano na specifično temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo države slovenskega naroda, ki so diametralno nasprotni eskalirani patologiji zadnjega desetletja. Do njih je prišlo v trenutku preloma tega naroda in države s temeljnim vrednotnim nukleusom, bitjo pretekle totalitarne države slovenskih prokomunistov, in sicer 25. junija 1991. Do tega preloma je prišlo z razglasitvijo enega in edinega poenotenega vrhovnega temelja vrednot, morale, identitete in kulture tega naroda in države, ki je temeljno dejanje dejansko že dosežene sprava (Velikega poenotenja) tega naroda in države.

 

En in edini poenoteni vrhovni temelj vrednot, morale, identitete in kulture je zapisan v 25. junija 1991 razglašeni Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Temeljna ustavna listina), skupaj z Deklaracijo ob neodvisnosti in Ustavnim zakonom o izvedbi TUL ter Ustavo Republike Slovenije z dne 23. decembra 1991, in njihovih novelah, vključno z interpretacijami le-teh s strani Ustavnega sodišča, ki so ustavno skladne.

 

Sprava (Veliko poenotenje) slovenskega naroda in države je torej že dosežena in utemeljena 25. junija 1991. V kontekstu temeljnega problema pomeni têrmin SPRAVA preprečiti ponovno vzpostavitev režima slovenskih prokomunistov. Kajti v nukleusu biti poenotenega vrhovnega temelja vrednot, morale, identitete in kulture tega naroda in države ter 25. junija 1991 dejansko že dosežene sprave je temeljno dejstvo, temeljni cilj in zgodovinsko poslanstvo slovenskega naroda in države:

 

- TEMELJNO DEJSTVO: "ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice [zaradi česar] za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ" (cit. primerjaj s tretjo uvodno izjavo in 2. odstavkom I. razdelka Temeljne ustavne listine).

 

- TEMELJNI CILJ: "temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema [slovenskih prokomunistov, saj so bili] pripravljeni uveljavljati svojo oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemskostrukturnim grobim kršenjem človekovih pravic" (cit. primerjaj s točko 17 obrazložitve ustavne odločbe U-I-109/10-11).

 

- ZGODOVINSKO POSLANSTVO"[…] je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema" (cit. primerjaj s točko 7 obrazložitve ustavne odločbe Up-301/96). 

 

 

V kontekstu temeljnega problema globoke slovenske krize je nukleus, bit dejansko že doseženega Velikega poenotenja (sprave) slovenskega naroda in države o tem, kar je temeljno globinsko vrednotno prav, naslednji:

 

(1) nikoli dokončano temeljno nalogo demokratične opozicije iz konca osemdesetih in začetka devetdesetih let 20. stoletja je treba uresničiti;

 

(2) več desetletno rdečo nit pokvarjene indoktrinacije Velikega razkola z indici vzporedne državne organiziranosti je treba pretrgati;

 

(3) eskalirani patološki proces zadnjega desetletja, v katerem se teži k ponovni vzpostavitvi režima slovenskih totalitarnih prokomunistov, pa je treba preprečiti.

 

 

Pa še tole: 

 

Prispevek je osredinjen v temeljni problem globoke slovenske krize. Tudi gledano na splošno je rešitev globoke slovenske krize Veliko poenotenje. Nukleus, bit splošne učinkovitosti tega naroda in države, pa je vezan na proces izonomije (enakost pred zakonom). Izonomija so okoliščine, v katerih so Slovenci v svoji državi svobodni, pred zakonom pa enaki. Tu je čisti nukleus, bit (vnovične) učinkovitosti slovenskega naroda in države. Je edini vpliv, ki omogoča vladavino svobode z eskalacijo individualnih energij, ki jo država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Kajti "za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode"*.

 

_______________________________

* cit. po Friderich August von Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law, 1955, stran 17.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
5
Ko Američani umirjajo odnose med Beogradom in Prištino, Telekom Slovenije prodaja drugega največjega mobilnega operaterja na Kosovu?!
4
15.09.2020 23:07
Ko se celo Bela hiša vključi v normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom, je to znak, da ne gre samo ponovno vzpostavitev ... Več.
Piše: Aljoša Pečan
East is East, Vzhod je vzhodno
4
13.09.2020 11:00
Sestanek državnega vodstva z ameriškim državnim sekretarjem Pompeom neposredno pred Blejskim strateškim forumom je izkazal modro ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Mesto, možgani in gozdovi
3
12.09.2020 21:00
Povejmo brez zadržkov: ta trenutek potekajo po vsem svetu epohalne umetniške in kulturne spremembe, nanje smo se uspešno ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Akcijski načrt dviga produktivnosti, 2. del: Ideje o tem, da bi v štirih letih "ujeli" Avstrijce, so povsem nerealne!
10
11.09.2020 21:45
V prvem delu teksta sem predstavil nekaj razmišljanj o Akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti, ki so ga pripravili ... Več.
Piše: Bine Kordež
Akcijski načrt dviga produktivnosti: Kako naj bi v vsega štirih letih kar za polovico zmanjšali zaostanek za Avstrijo
8
09.09.2020 22:59
Ali se desetletne zaostanke da nadoknaditi v zgolj nekaj letih? Akcijski načrt dviga slovenske produktivnosti, ki ga je ... Več.
Piše: Bine Kordež
Izbirčni spomin medijskega poveljstva
3
08.09.2020 20:30
Ker Dimitriju Ruplu Delo ni hotelo objaviti odziv na članek Saše Vidmajer z naslovom V sivini vzhodnih navijačev [1], mu ga rade ... Več.
Piše: Dimitrij Rupel
Koronavirus in komuniciranje z javnostmi: So ljudje, ki ne verjamejo v Covid-19, ker jim gre na živce Jelko Kacin
12
07.09.2020 21:20
Za komuniciranje v času kriznega obdobja, v katerem smo še vedno, so nezadostne informacije predvidljive, saj so v takih časih ... Več.
Piše: Jana Lutovac Lah
Travmatično življenje otrok z masko v šolski torbici
5
06.09.2020 10:00
Družbena omrežja se sesuvajo pod malo revolucijo proti rabi zaščitnih mask. Starši izražajo globoko zaskrbljenost, da bodo ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Virus, to je tisto vmes, ki ni živo in ni neživo
3
05.09.2020 21:33
Bioumetnost je opazovalnica novih družbenih razmerji. V umetnosti XXI. stoletja je nujna posthumanistična kritična umetnost. ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
AKOS in telekomunikacije: Janša, we have a problem!*
5
04.09.2020 23:15
Med nastankom prejšnjega prispevka o telekomunikacijah v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih (Vse kar ste želeli vedeti o ... Več.
Piše: Aljoša Pečan
Esej o "človekovih pravicah": Pravo, pravice in predpravice
7
01.09.2020 22:59
Na pravu in pravici zasnovana skupnost odmerja svobodnemu posamezniku okvir, ki mu onemogoča ovirati svobodno voljno dejavnost ... Več.
Piše: Marjan Frankovič
1. september skozi zaščitne maske: Zakaj je uvajanje malčkov v vrtec tako pomembno in zakaj staršem uvajanja ravnatelji ne morejo prepovedati
4
01.09.2020 01:15
Ker nas prva leta nas zaznamujejo tako močno, da se to odraža v naših odnosih dobesedno skozi celo življenje, nikakor ni vseeno ... Več.
Piše: Katja Knez Steinbuch
Blejski strateški forum 2020: Globalne preobrazbe po koncu pandemije Covid-19
4
30.08.2020 21:59
Na Bledu se začenja letošnji Blejski strateški forum (BSF), ki je že petnajsti po vrsti in po nekaj letih precejšne stagnacije, ... Več.
Piše: Iztok Mirošič
Politična satira: Magnetogram tajne nočne seje Državnega zbora za umirjanje političnih strasti*
4
30.08.2020 11:03
Pred kratkim je na Šubičevi 4, v parlamentarni veliki dvorani, potekala tajna nočna seja o predlogu predsednika vlade, da bi se ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Z vsakim dnem smo bližje peklu, a se nam ne gabijo vonjave, ki se iz njega cedijo
2
29.08.2020 22:59
Romeo Castellucci v svojih predstavah velikokrat tematizira zlom krščankega raja oziroma to, kar nam je ostalo od njega. Ostalo ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Tajni agent Steinbuch, ta karikatura novinarja, sporočam Mladini, Repovžu in ostalim tetkam: Je*** se!
24
28.08.2020 10:58
V času, ko bojda potekajo razprave o novi medijski zakonodaji, se vsak dan znova kaže, kako pomembna je svoboda govora, pa tudi ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Večno rivalstvo v vzhodnem Sredozemlju: Grško-turški spor spet blizu vrelišča
5
27.08.2020 22:31
Med Grčijo in Turčijo, ki sta obe članici zveze NATO, se razmere spet zaostrujejo. Njun sosedski spor, ki je posledica ... Več.
Piše: Božo Cerar
Uredniški komentar: Neuspeli puč v upokojenski pivnici
16
26.08.2020 22:40
Danes ponarodela viža o diskreditaciji in likvidaciji se ponavlja že vsaj četrt stoletja. Vsakič, ko na tranzicijski levici kdo ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Neverjetnih 107 let književnika iz mesta v zalivu: Vse najboljše, dragi Boris Pahor!
6
26.08.2020 01:03
Danes praznuje 107. rojstni dan živa legenda slovenske, italijanske in tudi evropske literature, nesojeni Nobelov nagrajenec ... Več.
Piše: Milan Gregorič
Kako pomagati Belorusom v boju za demokracijo, svobodne volitve in vladavino prava?
11
23.08.2020 22:15
Idealno bi bilo, če bi pot iz nastale situacije našlo belorusko ljudstvo samo. Da bi torej prišlo do dogovora o miroljubnem ... Več.
Piše: Božo Cerar
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Dosje slovenski gozdovi, 6. del: Počasi se kažejo obrisi ene največjih kriminalno-političnih afer pri nas!
Uredništvo
Ogledov: 4.675
02/
Na invalidih se dobro služi: FIHO kot "družinski podjetje" Omanovih
Elena Pečarič
Ogledov: 2.639
03/
Izbirčni spomin medijskega poveljstva
Dimitrij Rupel
Ogledov: 2.038
04/
Dosje ekstremisti, 2. del: Socialna država, stranka Levica in italijanski neofašisti … isti, isti, isti
Andrej Capobianco
Ogledov: 1.695
05/
Zagovor svobode govora: Pismo o pravičnosti in odprti javni razpravi
Uredništvo
Ogledov: 1.346
06/
Dosje ekstremisti, 3. del: Zakaj bi nas morale podobnosti med Levico in italijansko skrajno desnico CasaPound skrbeti
Andrej Capobianco
Ogledov: 1.142
07/
Pet resnic o pokojninah in upokojencih, ki jih večina izmed nas verjetno ne pozna
Bine Kordež
Ogledov: 1.073
08/
Ko Američani umirjajo odnose med Beogradom in Prištino, Telekom Slovenije prodaja drugega največjega mobilnega operaterja na Kosovu?!
Aljoša Pečan
Ogledov: 1.193
09/
Akcijski načrt dviga produktivnosti: Kako naj bi v vsega štirih letih kar za polovico zmanjšali zaostanek za Avstrijo
Bine Kordež
Ogledov: 1.189
10/
East is East, Vzhod je vzhodno
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 1.099