Razkrivamo

Jazbinšek piše ministru za okolje Andreju Vizjaku: Plečnikov štadion za Bežigradu je okužen s korupcijo

Plečnikov štadion je očitno pozabljen od Boga in slovenske države. Zaradi tega bo lahko še naprej v miru propadal, država pa ga ni niti predlagala za na Unesov seznam svetovne dediščine. Ključna figura, ki že štirinajst let gleda, kako štadion za Bežigradu propada, je ljubljanski župan Zoran Janković. Ne glede na to, da ima Plečnikov štadion globok simbolni pomen, se zanj ne najde rešitev. Miha Jazbinšek, ki je ministru za okolje in prostor zaradi štadiona napisal javno pismo, ugotavlja, da v Sloveniji nimamo problema z verodostojnostjo civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, temveč bolj z verodostojnosti presoj vplivov na okolje in njihovega pripoznanja v gradbenih postopkih. 

23.07.2020 22:25
Piše: Miha Jazbinšek
Ključne besede:   Miha Jazbinšek   Plečnikov štadion   Joc Pečečnik   vlada   MOL   Zoran Jankovć

Domet Jankovićeve ljubljanske "družine" je segel preko dvolične ministrice za kulturo Majde Širca v samo koruptno jedro Pahorjeve vlade.

 

Spoštovani Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor,

 

pišem Vam javno pismo, izhajajoč iz sklepa Odbora za kulturo DZ z dne 22. maja 2020, da "podpira prizadevanja za ohranitev vrednot, zaradi katerih je bil Plečnikov stadion razglašen za kulturni spomenik državnega pomena", tačas ko že od aprila Ministrstvo za okolje in prostor javno objavlja dokumentacijo "novogradnje in odstranitve objekta" po PGD št. 311100081, ELEA iC d.o.o. v integralnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt Bežigrajski športni park (BŠP)na zahtevo investitorja z dne 20. decembra 2018. S tem je razkrita koruptnost družbe BŠP d.o.o., ki je z družbeno pogodbo ustanoviteljev (družba GSA d.o.o., Olimpijski komite Slovenije in Mestna občina Ljubljana) ustanovljena za uresničitev točno določenega namena "izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom … s ciljem razvoja nogometa".

 

Objava "kulturnovarstvenega mnenja o sprejemljivosti gradnje" objekta BŠP (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana) pa dokazuje gradbeno orientiran namen sistemske korupcije ob nominaciji "Ljubljana, brezčasna prestolnica po meri človeka v zasnovi Jožeta Plečnika" na Unescov seznam svetovne dediščine, na katero Plečnikov stadion ni uvrščen. V tej luči je razumeti krivdno nebrižnost ohranjanja vrednot pri vseh dosedanjih mestnih in državnih oblasteh najmanj od septembra 2006, ko je nehal veljati akt ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija "o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena". Stadion izgublja izvorno funkcijo, nima upravljavskega sistema, stanje ohranjenosti pa je neustrezno. Pri tem je ključen agens Zoran Janković, župan in zastopnik družbenika MOL, ki že štirinajst let ne vzdržuje objektov kulturne dediščine in stadionskih naprav, katerih del (glorietta, glasbeni paviljon, ograja …) je vseskozi v lasti MOL.

 

1. oktobra 2007 je Mestni svet MOL sprejel dve kontrastni, a komplementarni odločitvi. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona ter spremljajočega objekta v Stožicah je sprejel v namen "osnovne športne infrastrukture glavnega mesta Republike Slovenije". Sklep, da se ustanovi družba BŠP d.o.o. z namenom obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom v izvorni funkciji s ciljem razvoja nogometa, je sprejel z obrazložitvijo, "da je z ustreznimi posegi na centralnem stadionu možno prilagoditi spoj Plečnikove arhitekture z omogočanjem mednarodnih športnih in drugih prireditev na kvalitetni športni ravni" kot "enega izmed 22 nosilnih projektov programa župana MOL, Zorana Jankovića".

 

V ljubljanskem prostoru se je vzpostavila razvojna doktrina komplementarnosti olimpijskega, klubskega in "športa za vse" v varnem in zdravem naravnem okolju z Zakonom o športu kot nesporni postulat vseh ravnanj danes in v bodoče. Programski in pravni odklon od družbene pogodbe pa se je začel z naročilom proti plačilu prof. Janezu Koželju, podžupanu in "mestnemu arhitektu MOL", neukemu urbanističnega programiranja že od ŠRP Stožice sem, da je izdelal amoralno predimenzionirane natečajne URBANISTIČNE SMERNICE z "novo zazidavo" cca 220.000 m² BTP, s 5 podzemnimi in z do 13 nadzemnimi etažami. V svojstvu Projektnega sveta in v svojstvu predsednika mednarodne ocenjevalne komisije Koželj nato za časa nastopa Pahorjeve vlade spelje vabljeni mednarodni natečaj, župan Janković in plačnik Joc Pečečnik pa skleneta dogovor o pripravi OPPN.

 

19. aprila 2010 je ljubljanski mestni svet sprejel odlok o OPPN za "celovito prenovo in dograditev kompleksa Plečnikovega stadiona z novogradnjami na njegovem območju". Kljub opozorilu ob avdienci pri Mitji Gaspariju, finančnem ministru in podpisniku Plečnikovega odloka, da je odločitev v nasprotju z njim, sicer pa da Pečečnik z zasebnim kapitalom ne more konkurirati Jankovičevemu javnemu kapitalu v Stožicah. Domet Jankovićeve ljubljanske "družine" je segel preko dvolične ministrice za kulturo Majde Širca v samo koruptno jedro Pahorjeve vlade.

 

Objektno orientiran "Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena" je izdala Vlada Republike Slovenije 17. junija 2009, skoraj leto pred datumom nezakonitega OPPN. Po, s strani UNESCA sugerirani spremembi koncepta nominacije in reafirmaciji urbanistične "point of view" v konceptu Plečnikove Ljubljane, je Miro Cerar (SMC) v obdobju javnega intervencionizma med letoma 2014 in 2018 podpisal štiri urbanistično orientirane spremembe vladnega Odloka. K spomeniškim objektom se pridajajo njihova funkcionalna zemljišča, zajetno pa se uvaja in širi vplivna območja ključnim objektom in mestnim prospektom. Edini spomenik, ki mu Cerar ni razširil vplivnega območja in mu tudi s tem odrekel uvrstitev v "koncept slovenskih Aten kot svojevrstne urbanistične posebnosti, ki se uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja", je Plečnikov stadion. Čeprav spada v organsko celoto z igrišči in dvorano zapadno čez Vodovodno cesto, kjer "šport in rekreacijo za vse" že izvajajo Športna zveza Ljubljane, Športni center Triglav in Osnovna šola dr. Vita Kraigherja.

 

Na izteku svojega javnega intervencionizma je Marjan Šarec odstopil na sam datum koruptnega Kulturnovarstvenega mnenja ZVKD 27. januarja 2020, minister Simon Zajc ga je pridobil v integralni postopek 28. januarja, dan za tem, na tej osnovi sprejeta vladna nominacija, je bila predana UNESCO Centru za svetovno dediščino v Parizu 29. januarja, dva dni za tem. Šarčevi koalicisti so dokončno "ubili Plečnika" v namen "ponovitve vaje" po modelu nasedlih Stožic z neobvladljivim shoppingom v kleti za Janković/Pečečnik/Kocjančičev neuresničljiv in nepotrebni stadion, ki bi z umetno travo zadoščal le za treninge v 2. in 3. SNL, uradne tekme pa bi se igrale le z dovoljenji NZS in UEFE.

 

Civilni iniciativi za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki je s 738 podpisi uspelo vstopiti v integralni postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za projekt BŠP ter si pridobiti status stranskega udeleženca. Zaradi očitnega neskladja z več predpisi s področja varstva kulturne dediščine kot tudi s področja varovanja okolja zahtevajo takojšnjo prekinitev postopka in zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja. Sam sem na ministrstvo 29. in 30. junija ter 3. julija 2020 poslal troje dopisov upravno-pravnega značaja, ki doktrinarno in pravno zadevajo tudi ministrstvi za kulturo in za izobraževanje, znanost in šport, z vidika zlorabe javnih sredstev MOL in OKS pa tudi Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije.

 

Šarčeva administracija je pod ingerenco ministrov Jureta Lebna in Simona Zajca kasnila z zavrnitvijo brezpredmetne vloge investitorja, najmanj zaradi zadržka lastninske pravice BŠP d.o.o. na parceli št. 312 k.o. Bežigrad celih 15 mesecev. Nepreverjena ostaja verodostojnost vloge investitorja, ki izključno z družbeno pogodbo ustanoviteljev BŠP d.o.o. v notarsko prečiščenem besedilu z dne 6. marca 2018 izkazuje svojo pravico graditi brez dokazil o ključnih spomeniških objektih v svoji lasti. Družbena pogodba ne omogoča "obnove" v volumnih novogradnje in shoppinga po OPPN, "razvoja nogometa" ne določa v olimpijski fizionomiji in dimenziji nogometnega stadiona, lastno prenehanje družbe pa veže izključno na "nepridobitev gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 180 (sto osemdeset) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe".

 

S tem določilom postaja brezpredmetna določba 69. člena ustave (razlastitev), da bi se v javno korist odvzelo nepremičnine v lasti BŠP d.o.o. (in deloma v lasti MOL) proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini. V tej luči se oglašam tudi v izogib do leta 2022 podaljšani, že desetletje trajajoči agoniji izdelave PGD, pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja. Predvsem pa bo, skladno z uradnim postopkom evalvacije, strokovno svetovalno telo ICOMOS pripravilo priporočilo medvladnemu odboru za svetovno dediščino, ki bo o predlogu nominacije predvidoma odločal jeseni 2021.

 

Spoštovani gospod, minister Andrej Vizjak,

 

pišem vam v svojstvu ministra za okolje in prostor v prvih treh slovenskih vladah, ko sem z Zakonom o varstvu okolja, ki ga je Državni zbor sprejel 2. junija 1993, vzpostavil sistem presoje vplivov na okolje (PVO) in pomembno vlogo nevladnih organizacij, s čemer sem vzpostavil digniteto tudi prostorske in gradbene zakonodaje. Kot odgovorna javna oseba pa se bojim, da bo vaša (Janševa) vlada prevzela kontinuiteto "diktature operativnosti", ki sta jo vzpostavila gospoda Milan Kučan in Gregor Golobič z nastavitvijo ustanovnega člana Foruma 21 za župana MOL in ki se je iztekla z LMŠ in drugimi dediči Pozitivne Slovenije, "operativci" brez znanja in kompetenc, sami sebi večni ustvarjalci »administrativnih ovir". Dovoljenje za Jankovičev nosilni projekt procesirate "na zalogo" že več kot dodatne štiri mesece, že 1. aprila ste pridobili "določno" ugodno mnenje ARSO, ki je bilo z datumom 21. januarja, za časa 15 mesečnega procesiranja Šarčevih, še vedno nedoločno in neugodno, 17. aprila pa ste dovolili izjasnitev glede "ravnanja s celotnim zemeljskim izkopom" kar mimo PVO.

 

Kot vidite, ni problem v verodostojnosti civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, temveč bo problem v verodostojnosti presoj vplivov na okolje in njihovega pripoznanja v gradbenih postopkih. Vi imate v pogojih novega gradbenega zakona neverjetno srečo, da se lahko znebite bremen servilnosti resorja, ki so ga neoliberalci vseh političnih opcij v zadnjih desetletjih zbirokratizirali do onemoglosti, boječ se lastne podjetnosti. Vas kot vodjo resorja "mnenja" iz veriženja sistemskih, upravnih in strokovnih napak ali servilnosti lastnega in drugih resorjev ne zavezujejo več, kot ministra pa vas zavezuje Ustava Republike Slovenije kot najmočnejše orodje državnika, guruja vladavine prava.

 

Miha Jazbinšek je nekdanji minister za okolje in dolgoletni svetnik Mestne občine Ljubljana.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
11
Ameriške predsedniške volitve: Zaradi Covid-19 Trumpu ne kaže najbolje, vse ankete za zdaj dajejo prednost dementnemu Bidenu
13
09.08.2020 23:57
Kaj obetajo novembrske predsedniške volitve v Združenih državah? Da se bosta pomerila Donald Trump in Joe Biden skoraj ni dvoma. ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
Zlati časi Titovega socializma (1/3): Berlinski zid v naših glavah še ni povsem padel
21
05.08.2020 00:48
Zakaj to pišem, se bo kdo vprašal. Zato, ker me še danes ob vstopu na ljubljansko univerzo z visokega stebra nad notranjim ... Več.
Piše: Vili Kovačič
Kolobocije z ratifikacijo sporazuma med Slovenijo in Unescom so trajale dolgih osem let
2
04.08.2020 02:24
Državni zbor je pred slabim mesecem, natančneje 9. julija 2020, končno sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Intenzivno zavezniško bombardiranje Hitlerjeve vojaške industrije bi II. svetovno vojno lahko končalo že leta 1943
13
31.07.2020 23:00
Kaj bi se zgodilo, če bi zahodni zavezniki dve ali celo tri leta prej začeli masovno in sistematično bombardirati nemško vojaško ... Več.
Piše: Shane Quinn
Racionalizacija javne hiše: Primerjava poslovanja RTV Slovenije in Slovenskih železnic
13
30.07.2020 08:15
Razprava o medijskih zakonih je prvorazredna politična debata tega poletja. Kot običajno pri takšnih občutljivih temah so se ... Več.
Piše: Bine Kordež
Številke in dejstva: Koliko milijard "koronapomoči" je Slovenija zares dobila v Bruslju
12
26.07.2020 23:59
Voditelji članic Evropske unije so se vsi po vrsti hvalili z dosežki, z dodatnimi ugodnostmi ali popusti, ki da so jih dosegli ... Več.
Piše: Bine Kordež
Venezuelske emigrantke v Čilu: "To je smrt, ki je nikoli zares ne preboliš ... Moje države ni več."
18
22.07.2020 22:30
Življenjske zgodbe mladih Venezuelk, ki so zaradi nevzdržnih razmer v nesojenem socialističnem paradižu emigrirale v Čile, do ... Več.
Piše: Tjaša Šuštar
Merili smo "nepristranskost" nacionalkinega TV Dnevnika: Vladne stranke imajo nekajkrat manj minutaže od opozicije!
18
17.07.2020 22:00
V javnosti potekajo burne razprave o novem zakonu o RTV. Zategnitev proračunskega pasu, ki ga načrtuje vlada, bržkone ne bo ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Dosje slovenski gozdovi, 5. del: Kako je Damjan Oražem poskrbel za streho v Kočevski Reki in na hiši svoje območne šefinje Katje Konečnik
4
16.07.2020 22:30
Direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Damjan Oražem je podpisnik pogodbe o obnovi strehe na stavbi v Kočevski Reki, ki je v ... Več.
Piše: Uredništvo
Univerza v Ljubljani se 100 let po svoji prvi doktorici znanosti Ani Mayer Kansky utaplja v absurdni obvezni rabi ženskega spola za vse spole
10
15.07.2020 21:30
Ob stoletnici podelitve prvega ženskega doktorata je na ljubljanski državni univerzi najaktualnejše vprašanje spoljenja v ... Več.
Piše: Saška Štumberger
Še vedno nepriznani nemško govoreči manjšini je ministrstvo za kulturo zaradi koronavirusa mirno zamrznilo 32.000 evrov subvencije
6
15.07.2020 00:30
Zapuščina klavrne zunanje politike zadnjega desetletja, ki sta jo poosebljala Karl Erjavec in Miro Cerar, dobiva konkretnejše ... Več.
Piše: Uredništvo
Križi in težave ministra za zdravje: Tomaž Gantar ne bi bil več minister, ta resor je zanj prenaporen!
13
13.07.2020 23:02
Ob zadnjih trenjih v upokojenski stranki, ko se je zdelo, da položaj nove predsednice Aleksandre Pivec le ni tako trden, na dan ... Več.
Piše: Uredništvo
Dolga pot domov: Stoletje začetka pomiritve med Slovenci in Italijani
9
12.07.2020 22:30
Po natanko stoletju, ki je minilo od barbarskega požiga, se tržaški Narodni dom končno vrača Slovencem v Italiji. Morda je ta, ... Več.
Piše: Iztok Mirošič
Hrvaška se bo verjetno znašla na t.i. rdečem seznamu, kar pomeni tudi zaprtje meje s Slovenijo
5
07.07.2020 11:15
Pandemija Covid-19 se očitno bliža novemu vrhuncu. Ali je ponovna rast okužb že napoved naslednjega, drugega vala, ali gre le za ... Več.
Piše: Uredništvo
Ali opozorilo predsednika vlade generalnemu državnemu tožilcu res predstavlja nedovoljen poseg v ustavo?
6
05.07.2020 11:00
Ali bi obseg in narava kršitev povezanih policijsko-tožilsko-sodnih struktur (kar zatrjuje predsednik vlade Janez Janša) tako ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Slovenski komunisti so v Beograd sporočali, da so za socializem, doma pa so govorili, da so za demokracijo
5
04.07.2020 07:00
Izid najnovejše knjigeIgorja Omerze Udba in Akcija Sever sovpada s prihajajočo trideseto obletnico osamosvojitveSlovenije. ... Več.
Piše: Igor Bavčar
Novinarski kodeks nacionalke je v komi že natanko 20 let, skrajni čas torej, da ga prebudimo iz nje
10
03.07.2020 14:30
Čeprav mainstream mediji občutno vlečejo v levo, je slovenska medijska scena pluralna. Zasebni mediji lahko izbirajo svojo ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Dame in gospodje, eni upajo, da "pada vlada" in da bo Marta Kos bodoča premierka
20
01.07.2020 00:25
Črni torek, kot bi lahko poimenovali včerajšnje dogajanje v Sloveniji, ni omejen le na policijske preiskave, aretacijo ... Več.
Piše: Uredništvo
Epidemija koronavirusa v neoliberalnem Čilu: Popolna karantena, kakršne si v Sloveniji ne znamo niti predstavljati
5
30.06.2020 08:30
Mesec in pol popolne karantene, ki so jo sredi maja razglasili za Santiago, pomeni, da lahko odidemo iz stanovanja samo z online ... Več.
Piše: Tjaša Šuštar
Muha proti Kosu: Neresnične navedbe Gregorja Kosa o delu AKOS
0
26.06.2020 22:39
Zaradi članka Gregorja Kosa, objavljenega na portalu+ 19. junija 2020 pod naslovom Skrajni čas bi bil, Tanja Muha poslovi z ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
I love Brda* ali kako se znebiti Janševe vlade
Angel Polajnko
Ogledov: 3.775
02/
Zlati časi Titovega socializma (1/3): Berlinski zid v naših glavah še ni povsem padel
Vili Kovačič
Ogledov: 1.926
03/
Zunanji minister Logar bo s podpisom skupne izjave z ameriškim kolegom Pompeom vladi nakopal nove težave
Igor Mekina
Ogledov: 1.885
04/
Esej o odtujenosti: Grehi očetov praviloma udarijo na dan v tretji generaciji
Boštjan M. Zupančič
Ogledov: 1.788
05/
Zakaj Slovenija ni Švedska? Nekaj primerjav v dobrem in slabem
Andrej Capobianco
Ogledov: 1.278
06/
Bitka za Severni tok, 2. del: Nevarne igrice v trikotniku ZDA - Evropska unija - Rusija
Božo Cerar
Ogledov: 1.440
07/
Intenzivno zavezniško bombardiranje Hitlerjeve vojaške industrije bi II. svetovno vojno lahko končalo že leta 1943
Shane Quinn
Ogledov: 1.526
08/
Patriarhalci, pojeb*** frustrirani državljani in beta fašistoidni politikanti
Simona Rebolj
Ogledov: 1.203
09/
Ameriške predsedniške volitve: Zaradi Covid-19 Trumpu ne kaže najbolje, vse ankete za zdaj dajejo prednost dementnemu Bidenu
Mitja Kotnik
Ogledov: 881
10/
Kolobocije z ratifikacijo sporazuma med Slovenijo in Unescom so trajale dolgih osem let
Tomaž Seljak
Ogledov: 903