Razkrivamo

Jazbinšek piše ministru za okolje Andreju Vizjaku: Plečnikov štadion za Bežigradu je okužen s korupcijo

Plečnikov štadion je očitno pozabljen od Boga in slovenske države. Zaradi tega bo lahko še naprej v miru propadal, država pa ga ni niti predlagala za na Unesov seznam svetovne dediščine. Ključna figura, ki že štirinajst let gleda, kako štadion za Bežigradu propada, je ljubljanski župan Zoran Janković. Ne glede na to, da ima Plečnikov štadion globok simbolni pomen, se zanj ne najde rešitev. Miha Jazbinšek, ki je ministru za okolje in prostor zaradi štadiona napisal javno pismo, ugotavlja, da v Sloveniji nimamo problema z verodostojnostjo civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, temveč bolj z verodostojnosti presoj vplivov na okolje in njihovega pripoznanja v gradbenih postopkih. 

23.07.2020 22:25
Piše: Miha Jazbinšek
Ključne besede:   Miha Jazbinšek   Plečnikov štadion   Joc Pečečnik   vlada   MOL   Zoran Jankovć

Domet Jankovićeve ljubljanske "družine" je segel preko dvolične ministrice za kulturo Majde Širca v samo koruptno jedro Pahorjeve vlade.

 

Spoštovani Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor,

 

pišem Vam javno pismo, izhajajoč iz sklepa Odbora za kulturo DZ z dne 22. maja 2020, da "podpira prizadevanja za ohranitev vrednot, zaradi katerih je bil Plečnikov stadion razglašen za kulturni spomenik državnega pomena", tačas ko že od aprila Ministrstvo za okolje in prostor javno objavlja dokumentacijo "novogradnje in odstranitve objekta" po PGD št. 311100081, ELEA iC d.o.o. v integralnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt Bežigrajski športni park (BŠP)na zahtevo investitorja z dne 20. decembra 2018. S tem je razkrita koruptnost družbe BŠP d.o.o., ki je z družbeno pogodbo ustanoviteljev (družba GSA d.o.o., Olimpijski komite Slovenije in Mestna občina Ljubljana) ustanovljena za uresničitev točno določenega namena "izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom … s ciljem razvoja nogometa".

 

Objava "kulturnovarstvenega mnenja o sprejemljivosti gradnje" objekta BŠP (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana) pa dokazuje gradbeno orientiran namen sistemske korupcije ob nominaciji "Ljubljana, brezčasna prestolnica po meri človeka v zasnovi Jožeta Plečnika" na Unescov seznam svetovne dediščine, na katero Plečnikov stadion ni uvrščen. V tej luči je razumeti krivdno nebrižnost ohranjanja vrednot pri vseh dosedanjih mestnih in državnih oblasteh najmanj od septembra 2006, ko je nehal veljati akt ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija "o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena". Stadion izgublja izvorno funkcijo, nima upravljavskega sistema, stanje ohranjenosti pa je neustrezno. Pri tem je ključen agens Zoran Janković, župan in zastopnik družbenika MOL, ki že štirinajst let ne vzdržuje objektov kulturne dediščine in stadionskih naprav, katerih del (glorietta, glasbeni paviljon, ograja …) je vseskozi v lasti MOL.

 

1. oktobra 2007 je Mestni svet MOL sprejel dve kontrastni, a komplementarni odločitvi. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona ter spremljajočega objekta v Stožicah je sprejel v namen "osnovne športne infrastrukture glavnega mesta Republike Slovenije". Sklep, da se ustanovi družba BŠP d.o.o. z namenom obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom v izvorni funkciji s ciljem razvoja nogometa, je sprejel z obrazložitvijo, "da je z ustreznimi posegi na centralnem stadionu možno prilagoditi spoj Plečnikove arhitekture z omogočanjem mednarodnih športnih in drugih prireditev na kvalitetni športni ravni" kot "enega izmed 22 nosilnih projektov programa župana MOL, Zorana Jankovića".

 

V ljubljanskem prostoru se je vzpostavila razvojna doktrina komplementarnosti olimpijskega, klubskega in "športa za vse" v varnem in zdravem naravnem okolju z Zakonom o športu kot nesporni postulat vseh ravnanj danes in v bodoče. Programski in pravni odklon od družbene pogodbe pa se je začel z naročilom proti plačilu prof. Janezu Koželju, podžupanu in "mestnemu arhitektu MOL", neukemu urbanističnega programiranja že od ŠRP Stožice sem, da je izdelal amoralno predimenzionirane natečajne URBANISTIČNE SMERNICE z "novo zazidavo" cca 220.000 m² BTP, s 5 podzemnimi in z do 13 nadzemnimi etažami. V svojstvu Projektnega sveta in v svojstvu predsednika mednarodne ocenjevalne komisije Koželj nato za časa nastopa Pahorjeve vlade spelje vabljeni mednarodni natečaj, župan Janković in plačnik Joc Pečečnik pa skleneta dogovor o pripravi OPPN.

 

19. aprila 2010 je ljubljanski mestni svet sprejel odlok o OPPN za "celovito prenovo in dograditev kompleksa Plečnikovega stadiona z novogradnjami na njegovem območju". Kljub opozorilu ob avdienci pri Mitji Gaspariju, finančnem ministru in podpisniku Plečnikovega odloka, da je odločitev v nasprotju z njim, sicer pa da Pečečnik z zasebnim kapitalom ne more konkurirati Jankovičevemu javnemu kapitalu v Stožicah. Domet Jankovićeve ljubljanske "družine" je segel preko dvolične ministrice za kulturo Majde Širca v samo koruptno jedro Pahorjeve vlade.

 

Objektno orientiran "Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena" je izdala Vlada Republike Slovenije 17. junija 2009, skoraj leto pred datumom nezakonitega OPPN. Po, s strani UNESCA sugerirani spremembi koncepta nominacije in reafirmaciji urbanistične "point of view" v konceptu Plečnikove Ljubljane, je Miro Cerar (SMC) v obdobju javnega intervencionizma med letoma 2014 in 2018 podpisal štiri urbanistično orientirane spremembe vladnega Odloka. K spomeniškim objektom se pridajajo njihova funkcionalna zemljišča, zajetno pa se uvaja in širi vplivna območja ključnim objektom in mestnim prospektom. Edini spomenik, ki mu Cerar ni razširil vplivnega območja in mu tudi s tem odrekel uvrstitev v "koncept slovenskih Aten kot svojevrstne urbanistične posebnosti, ki se uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja", je Plečnikov stadion. Čeprav spada v organsko celoto z igrišči in dvorano zapadno čez Vodovodno cesto, kjer "šport in rekreacijo za vse" že izvajajo Športna zveza Ljubljane, Športni center Triglav in Osnovna šola dr. Vita Kraigherja.

 

Na izteku svojega javnega intervencionizma je Marjan Šarec odstopil na sam datum koruptnega Kulturnovarstvenega mnenja ZVKD 27. januarja 2020, minister Simon Zajc ga je pridobil v integralni postopek 28. januarja, dan za tem, na tej osnovi sprejeta vladna nominacija, je bila predana UNESCO Centru za svetovno dediščino v Parizu 29. januarja, dva dni za tem. Šarčevi koalicisti so dokončno "ubili Plečnika" v namen "ponovitve vaje" po modelu nasedlih Stožic z neobvladljivim shoppingom v kleti za Janković/Pečečnik/Kocjančičev neuresničljiv in nepotrebni stadion, ki bi z umetno travo zadoščal le za treninge v 2. in 3. SNL, uradne tekme pa bi se igrale le z dovoljenji NZS in UEFE.

 

Civilni iniciativi za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki je s 738 podpisi uspelo vstopiti v integralni postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za projekt BŠP ter si pridobiti status stranskega udeleženca. Zaradi očitnega neskladja z več predpisi s področja varstva kulturne dediščine kot tudi s področja varovanja okolja zahtevajo takojšnjo prekinitev postopka in zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja. Sam sem na ministrstvo 29. in 30. junija ter 3. julija 2020 poslal troje dopisov upravno-pravnega značaja, ki doktrinarno in pravno zadevajo tudi ministrstvi za kulturo in za izobraževanje, znanost in šport, z vidika zlorabe javnih sredstev MOL in OKS pa tudi Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije.

 

Šarčeva administracija je pod ingerenco ministrov Jureta Lebna in Simona Zajca kasnila z zavrnitvijo brezpredmetne vloge investitorja, najmanj zaradi zadržka lastninske pravice BŠP d.o.o. na parceli št. 312 k.o. Bežigrad celih 15 mesecev. Nepreverjena ostaja verodostojnost vloge investitorja, ki izključno z družbeno pogodbo ustanoviteljev BŠP d.o.o. v notarsko prečiščenem besedilu z dne 6. marca 2018 izkazuje svojo pravico graditi brez dokazil o ključnih spomeniških objektih v svoji lasti. Družbena pogodba ne omogoča "obnove" v volumnih novogradnje in shoppinga po OPPN, "razvoja nogometa" ne določa v olimpijski fizionomiji in dimenziji nogometnega stadiona, lastno prenehanje družbe pa veže izključno na "nepridobitev gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 180 (sto osemdeset) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe".

 

S tem določilom postaja brezpredmetna določba 69. člena ustave (razlastitev), da bi se v javno korist odvzelo nepremičnine v lasti BŠP d.o.o. (in deloma v lasti MOL) proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini. V tej luči se oglašam tudi v izogib do leta 2022 podaljšani, že desetletje trajajoči agoniji izdelave PGD, pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja. Predvsem pa bo, skladno z uradnim postopkom evalvacije, strokovno svetovalno telo ICOMOS pripravilo priporočilo medvladnemu odboru za svetovno dediščino, ki bo o predlogu nominacije predvidoma odločal jeseni 2021.

 

Spoštovani gospod, minister Andrej Vizjak,

 

pišem vam v svojstvu ministra za okolje in prostor v prvih treh slovenskih vladah, ko sem z Zakonom o varstvu okolja, ki ga je Državni zbor sprejel 2. junija 1993, vzpostavil sistem presoje vplivov na okolje (PVO) in pomembno vlogo nevladnih organizacij, s čemer sem vzpostavil digniteto tudi prostorske in gradbene zakonodaje. Kot odgovorna javna oseba pa se bojim, da bo vaša (Janševa) vlada prevzela kontinuiteto "diktature operativnosti", ki sta jo vzpostavila gospoda Milan Kučan in Gregor Golobič z nastavitvijo ustanovnega člana Foruma 21 za župana MOL in ki se je iztekla z LMŠ in drugimi dediči Pozitivne Slovenije, "operativci" brez znanja in kompetenc, sami sebi večni ustvarjalci »administrativnih ovir". Dovoljenje za Jankovičev nosilni projekt procesirate "na zalogo" že več kot dodatne štiri mesece, že 1. aprila ste pridobili "določno" ugodno mnenje ARSO, ki je bilo z datumom 21. januarja, za časa 15 mesečnega procesiranja Šarčevih, še vedno nedoločno in neugodno, 17. aprila pa ste dovolili izjasnitev glede "ravnanja s celotnim zemeljskim izkopom" kar mimo PVO.

 

Kot vidite, ni problem v verodostojnosti civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, temveč bo problem v verodostojnosti presoj vplivov na okolje in njihovega pripoznanja v gradbenih postopkih. Vi imate v pogojih novega gradbenega zakona neverjetno srečo, da se lahko znebite bremen servilnosti resorja, ki so ga neoliberalci vseh političnih opcij v zadnjih desetletjih zbirokratizirali do onemoglosti, boječ se lastne podjetnosti. Vas kot vodjo resorja "mnenja" iz veriženja sistemskih, upravnih in strokovnih napak ali servilnosti lastnega in drugih resorjev ne zavezujejo več, kot ministra pa vas zavezuje Ustava Republike Slovenije kot najmočnejše orodje državnika, guruja vladavine prava.

 

Miha Jazbinšek je nekdanji minister za okolje in dolgoletni svetnik Mestne občine Ljubljana.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
11
Neenakost med ljudmi (uvod): V Sloveniji je neenakost kljub vsemu še vedno med najmanjšimi na svetu
13
13.04.2021 22:00
Neenakost delitve premoženja in dohodkov med ljudmi je verjetno ena največjih težav (in stranpoti) sodobne družbe. Pri tem je ... Več.
Piše: Bine Kordež
Slovenska sprava: Izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države
35
07.04.2021 22:00
Ob tridesetletnici samostojne slovenske države je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) 15. marca 2021 objavila ... Več.
Piše: Uredništvo
Kako je teksaška šola v boju proti koronavirusu dosegla majhno, a pomembno zmago v pandemiji
14
06.04.2021 23:42
Ameriška online revija Education Week, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem je poročala o nadvse zanimivem primeru šole ... Več.
Piše: Marjana Škalič
Smrtonosni brazilski sev: Zakaj je 3. val tako nevaren in drugačen od prejšnji dveh?
23
05.04.2021 05:00
Uspešen spopad s prvim valom epidemije je vlado uspaval, zato je drugi val predolgo podcenjevala. Posledice so bile več kot ... Več.
Piše: Uredništvo
Dosje Slavko Gaber: Povratek zagrenjenega in nečimrnega LDS ideologa?
12
31.03.2021 22:20
Koga je nedavna neuspela interpelacija ministrice za šolstvo Simone Kustec najbolj zabolela? Gregorja Golobiča? Ne. Majo Makovec ... Več.
Piše: Uredništvo
Majhna revolucija pri novih pravopisnih pravilih: Novo mesto bo odslej mesto z veliko začetnico, marsikatera vas pa bo tudi večja
10
26.03.2021 22:40
Še slabe tri tedne naj bi tekla javna razprava o predlogih sprememb slovenskega pravopisa, vendar je še vedno nejasno, kdo ... Več.
Piše: Saška Štumberger
Pot do 2. svetovne vojne: Stalinova neuspešna prizadevanja za zavezništvo z Zahodom
23
19.03.2021 22:30
Zgodovina bi se precej drugače obrnila, če bi Velika Britanija in Francija spomladi 1939 pozitivno odgovorili na Stalinove ... Več.
Piše: Shane Quinn
Socialne kapice si vlada in poslanci doslej niso upali uvesti, morda bo tokrat drugače
5
15.03.2021 06:25
Vladni Svet za debirokratizacijo je pripravil zakonske spremembe za zmanjšanje administrativnih postopkov. Predloge je vlada ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zakaj ne bom ustanovila nove stranke in zakaj mora biti desnica boljša in bolj demokratična, da ji bodo lahko ljudje zaupali
27
11.03.2021 07:00
Vsakič, ko se nismo upognili destruktivni politiki neke druge desne stranke, smo doživeli napade in podtikanja o levičarstvu, ... Več.
Piše: Ljudmila Novak
Kako je v javnosti najmanj znana Janševa ministrica Helena Jaklitsch tržaškim zamejcem mirno obrnila hrbet
7
03.03.2021 22:55
Kdo bi vedel, kakšne kriterije uporabljajo strokovne komisije, ki za Urad za Slovence po svetu in v zamejstvu ponujajo varčno ... Več.
Piše: Alenka Puhar
Janševo pismo predsednici Evropske komisije je tudi mini priročnik o slovenski tranziciji, s katero se Evropska unija zagotovo ne misli ukvarjati
8
28.02.2021 11:00
Pismo, ki ga je predsednik vlade Janez Janša v petek poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in v vednost tudi ... Več.
Piše: Uredništvo
Britansko-ameriške vezi s tretjim rajhom: Hitler je "narodni heroj, ki je rešil državo pred obupom in propadom"
14
26.02.2021 23:52
Churchillovo navdušenje nad Mussolinijem in urejenostjo fašistične Italije, nad gospodom Hitlerjem očarana britanska ... Več.
Piše: Shane Quinn
Ni res, da je "stara populacija" glavni razlog za to, da je Slovenija po smrtnosti zaradi Covid-19 v neslavnem svetovnem vrhu
11
17.02.2021 22:04
Prepričanje, da smo na drugem mestu na svetu (za Belgijo), ko gre za smrtnost zaradi Covid-19, ker imamo nadpovprečno staro ... Več.
Piše: Bine Kordež
Sodnica, ki ne mara "velikega diktatorja" Janše, kazensko toži Vinka Gorenaka, ker je objavil njene zasebne misli
10
17.02.2021 07:00
Kaj bi pomenila javna objava osebnih prejemkov sodnikov in tožilcev, kar od pravosodne ministrice zahteva Vili Kovačič? V vsakem ... Več.
Piše: Uredništvo
Ameriška "vrnitev v normalnost" pomeni novo militarizacijo in obnovitev hladne vojne med Zahodom in Putinovo Rusijo
11
13.02.2021 06:59
Zahodni politiki in mediji se ogorčeno odzivajo na odnos ruskih oblasti do posameznih opozicijskih voditeljev. Takšno obnašanje ... Več.
Piše: Janez Vuk
Kako lahkotno smo v kriznem 2020 zapravljali milijarde evrov in kljub orjaškemu deficitu ostali dobre volje
7
11.02.2021 23:10
Ministrstvo za finance je nedavno objavilo prve podatke o proračunskih gibanjih v preteklem letu. Zanimivo, da o tem nismo nič ... Več.
Piše: Bine Kordež
O (ne)uravnoteženosti RTV Slovenija: Pristranskost zasebnih medijev je stvar trga, pristranskost nacionalke pa grožnja demokraciji
17
06.02.2021 06:30
Novi generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough se bo, po prvih izjavah sodeč, posvetil reševanju finančnih težav ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Poziv k premirju in sodelovanju: Slovenci se bolj kot proti koronavirusu borimo drug proti drugemu
19
04.02.2021 06:00
Boris Mark Andrijanič, Matej Avbelj, Nevenka Črešnar Pergar, Romana Jordan, Igor Masten, Blaž Mrevlje, Marko Noč, Marko ... Več.
Piše: Uredništvo
Predsednik Pahor se zaveda: Hud problem naslednjih volitev v Državni zbor je to, da je obstoječi volilni sistem še vedno protiustaven!
11
30.01.2021 07:03
To, da v Državni zbor kot zakonodajni organ ni izpolnil obveznosti, ki mu je bila naložena s strani Ustavnega sodišča glede ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Polemika: Svoboda govora je temelj demokracije, politična korektnost in sovražni govor pa orodji represije
18
27.01.2021 07:00
Zahod se pogreza vse globlje v nesvobodno družbo. Najbolj viden zunanji znak erozije svobode je omejevanje svobode govora. ... Več.
Piše: Janez Vuk
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Premier Janša potiska Slovenijo na napačno stran demokratičnega zemljevida Evrope
Bill Wirtz
Ogledov: 1.785
02/
Slovenska sprava: Izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države
Uredništvo
Ogledov: 1.358
03/
V 21. stoletju nihče ne bi smel biti suženj. Dobro to veste, ker ste sužnji tudi sami.
Ana Jud
Ogledov: 1.456
04/
Kako je teksaška šola v boju proti koronavirusu dosegla majhno, a pomembno zmago v pandemiji
Marjana Škalič
Ogledov: 1.084
05/
Šteje samo, kakšen človek si
Ana Jud
Ogledov: 978
06/
Dobri fantje in dobre žene v deželi Janeza Janše, ki divja na vse ali nič
Simona Rebolj
Ogledov: 2.665
07/
"Covid potni list" bi bil dobrodošel, vendar je pot do njegove uresničitve še negotova
Božo Cerar
Ogledov: 841
08/
Izboljšava Sistema: Boj proti takšni ali drugačni mafiji se začne v šolskih klopeh
Miha Burger
Ogledov: 830
09/
Neenakost med ljudmi (uvod): V Sloveniji je neenakost kljub vsemu še vedno med najmanjšimi na svetu
Bine Kordež
Ogledov: 684
10/
Aprilska polemika: Dan po 1. aprilu in nekaj dni kasneje
Andrej Drapal
Ogledov: 1.775