Razkrivamo

Sava in slovenski turizem: Tujcem ne bi prodali, močnih domačih lastnikov nimamo, država pa ni ravno dober gospodar

Ko gre za prodajo družbe Save Turizem in strah pred tem, da bi bili kupci Madžari, je najpogostejša "rešitev", ki prevladuje v medijih, javnosti in delu politike ta, da bi morala SDH in KAD izkoristiti predkupno pravico in odkupiti delež, ki je naprodaj, saj bo tako "slovenski turizem ostal v domačih rokah". Toda vse skupaj ni tako preprosto, predvsem pa v poslovnem svetu ni čustev, še manj pa prostora za populizem. Tako Kapitalska družba kot Slovenski državni holding sta odgovorna, da naredita ekonomsko upravičen nakup. Zato sta najela družbo KPMG, mednarodno svetovalno podjetje, da oceni realno vrednost družbe Sava in potrdi upravičenost nakupa po ceni 38 milijonov evrov. Po nekaterih informacijah naj bi izračuni to potrjevali, v nasprotnem pa SDH in KAD ne bi smeli izvesti nakupa. To pa seveda odpira prostor za vsakovrstne špekulacije. V takšnuh razmerah se zdi torej najboljša rešitev v konsolidaciji državnega lastništva, potem pa družbo čim prej prenesti v razpršeno lastništvo, dati na borzo ter angažirati neodvisne strokovnjake za vodenje tako pomembne družbe. V primeru javne prodaje delnic takšne družbe, kakršna je Sava Turizem, bi bil interes med Slovenci zelo velik tako s strani malih delničarjev kot tudi močnejših podjetnikov s finančnimi presežki ter skladov. Tudi tujih. To bi bil dodaten garant, da bi se z javnim delovanjem družbe izognili političnega vpletanja, predvsem pa omogočili pospešen razvoj družbe, nedvomno pomembne za slovenski turizem.

13.02.2022 22:30
Piše: Bine Kordež
Ključne besede:   Sava Turizem   Sava   hoteli   turizem   Bernardin   Obala   KPMG   Madžari   tujci   kapital   država   SDH   KAD

Ideja turističnega holdinga je še vedno aktualna - in ohranitev Save Turizma v slovenskih rokah bi jo pomagala uresničiti. Pogoj pa bi moral biti, da takšen turistični holding ne ostane v državni lasti, niti ne v rokah enega samega lastnika. Rešitev se zdi v razpršenem lastništvu.

Februarja je morebitna prodaja Sava Turizma Madžarom en glavnih medijskih tem. Glede tega naj takoj na začetku napišem, da tudi sam ne podpiram prodaje enega ključnih delov hotelske turistične ponudbe in infrastrukture v Sloveniji nekemu neznanemu kupcu iz sosednje države. Vseeno pa je ob tem, danes večinsko dokaj poenotenem mnenju vseeno potrebno dodati, da gre najprej za prodajo s strani enega tujca (Američanov) drugemu tujcu. To nedvomno odpira vprašanje (in terja tudi kak odgovor), kje sta bili vsa javnost in politika takrat, ko smo pravzaprav prvič prodali ta pomembni del našega turizma tujim lastnikom. Ko smo prodali delež, ki ga bomo morali danes mogoče celo preplačati, da ga država dobi nazaj.

 

Pomembno pa je tudi dejstvo, da bi v primeru prodaje tujemu lastniku država še vedno obdržala vse ključne vzvode vodenja in razvoja družbe. Država ima v lasti preko 50 % lastništva (skupaj z Zavarovalnico Triglav v pretežno državni lasti) in bodoče dogajanje bo najprej odvisno od potez in odločitev državnih skladov in ne manjšinskega lastnika. Tu pa se potem odpira bolj pomembno vprašanje, kakšni bi bili (bodo) načrti države s to družbo v bodoče.

 

 

Prodaja se manjšinski delež

 

Ker gre za zelo občutljivo in v tem trenutku tudi močno politizirano temo, se bom seveda izognil načelnih komentarjev in napovedi bodočega dogajanja, prav tako pa tudi ozadij transakcije, ker jih ne poznam. Navedel pa bi nekaj mogoče zanimivih podatkov o poslovanju ter tudi vrednosti družbe Sava Turizem d.d. in Save d.d., ko manj poznani in glede katerih je v medijskih objavah prisotno tudi precej napačnih ocen.

 

Najprej je potrebno navesti, da se prodaja 43,2-odstotni lastniški delež v družbi Sava d.d., Sava pa je potem 95,5-odstotna lastnica družbe Sava Turizem d.d. V okviru družbe Sava Turizem so vsi hotelski objekti in ostala turistična infrastruktura na Bledu, zdravilišča v Prekmurju ter Hoteli Bernardin na slovenski obali. Ker krovna družba Sava d.d. kake pomembnejše druge dejavnosti nima, pomeni nakup deleža v Savi posredno tudi sorazmerni delež v Turizmu - vseeno pa kupec Save d.d. dobi samo lastniška upravičenja v Savi, vodstvo te družbe pa upravlja hčerinsko podjetje Sava Turizem.

 

Kot smo lahko prebrali v medijih, naj bi dogovorjena cena za nakup omenjenega lastniškega deleža v Savi d.d. od sedanjega lastnika (York Global Finance Offshore BDH s sedežem v Luxemburgu) znašala 32 milijonov evrov. Celotna kupnina naj bi bila sicer 38 milijonov, ker se prodaja tudi 6 milijonska terjatev do Save. Preračunano torej ta cena pomeni, da vrednost celotne družbe ocenjujejo na 74 milijonov evrov. Ta znesek je predpostavljena vrednost 100 % lastniškega kapitala, a kupec z nakupom družbe prevzema tudi vse finančne dolgove tako na Savi d.d. kot na družbi Sava Turizem d.d. Teh dolgov je bilo konec preteklega leta 104 milijone evrov. Podatki o trenutni zadolženosti niso na voljo, a ob predpostavki, da lani kakih večjih sprememb ni bilo, se torej ekonomska vrednost Save Turizma ocenjuje na približno 180 milijonov (74 milijonov plus 104 milijonov dolgov).

 

 

Zakaj so najeli KPMG

 

To je torej vrednost celotne turistične dejavnosti Save, za katero sta se dogovorila York in potencialni novi kupec, in to imata sedaj na mizi Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (KAD), da se odločita o nakupu. Po pogodbi imata namreč predkupno pravico, pravico, da lahko ta delež po enaki ceni kupita sama. V splošnih debatah smo seveda vsi lahko prepričani, da je delež potrebno odkupiti, a upravljavci teh dveh skladov so odgovorni, da naredijo ekonomsko upravičen nakup. Zato so najeli družbo KPMG, mednarodno svetovalno podjetje, da oceni realno vrednost družbe Sava in potrdi upravičenost nakupa po omenjeni ceni. Menda naj bi izračuni to potrjevali, sicer vodstvi SDH in KAD ne bi smeli izvesti nakupa. To so seveda formalni pogoji in omejitve, za katerimi pa se seveda lahko skriva marsikaj - in to odpira prostor za vsakovrstne špekulacije.

 

A to je predmet drugih zapisov. Poglejmo raje, kaj ta cena realno pomeni. Kadar transakcijo delata dve zasebni družbi, se običajno tudi najame pooblaščene cenilce vrednosti podjetij, a končna cena je rezultat pogajanj in ocen. Če pa so v transakcijo vključene javne institucije, pa cenitev nujno potrebujejo, da lahko z njo podkrepijo in tudi upravičijo svojo odločitev. Da je dilem čim manj, praviloma najamejo ugledno tujo institucijo in sedaj se od KPMG pričakuje, da bodo oni z vso strokovnostjo povedali, ali je ta cena ustrezna ali ne.

 

 

Cena za Savo Turizem se zdi kar visoka

 

Ne glede na "uglednost" cenilcev pa se je pomembno zavedati, da je ocena vrednosti neke družbe vedno zelo variabilna in tudi subjektivna ocena. Ob pomanjkanju borznih vrednosti podobnih podjetij te cenitve praviloma temeljijo na diskontirani vrednosti bodočih denarnih tokov, torej na oceni bodočih rezultatov. Poenostavljeno povedano, če pričakujemo, da bo družba Sava Turizem tudi v naslednjih letih ustvarjala kakih 20 milijonov eur denarnega toka kot v preteklosti, potem je dogovorjena cena celotnega lastniškega kapitala družbe (74 milijonov evrov) kar visoka. Če pa na primer ocenjujemo, da ima družba potencial za 30 milijonov EBITDA, pa je cena tudi enkrat višja. Seveda bodo cenilci z vseh vidikov preverili realnost napovedi, a odločili se bodo za neko vrednost - ta pa bi bila lahko ob drugačnih predpostavkah (drugem cenilcu) tudi drugačna.

 

Poudariti predvsem želim, da cenitev, ki se pričakuje, ni nek enotno določen znesek (kot matematični izračun v znanosti), temveč rezultat različnih ocen, na katere deležniki lahko precej vplivajo - v eno ali drugo smer. Če bo volja, bo izračun ustrezal pričakovanjem, lahko pa je tudi drugačen (seveda pa ne vemo, kakšna so pričakovanja odločevalcev).

 

Kot rečeno, je torej vrednost družbe odvisna predvsem od rezultatov (doseženih in še bolj pričakovanih) in ne knjižne vrednosti hotelov ali celo stroškov izgradnje takšnih obsežnih hotelskih kapacitet, kot jih ima Sava (preko 3.000 sob z vso spremljajočo infrastrukturo). In če pogledamo poslovanje Sava Turizma v preteklosti, kot ga kaže spodnja slika, družba že petnajst let ustvarja približno podobne prihodke (okoli 100 milijonov evrov) ter okoli 20 milijonov denarnega toka. Na sliki so zaradi primerljivosti med leti seštevki poslovanja družbe Sava Turizem in Hotelov Bernardin, ki so bili leta 2019 pripojeni Savi. V tem času so bili sicer nekateri manjši hoteli prodani, a slika vseeno kaže, da družba v tem času kakih večjih premikov v poslovanju ni naredila.

 

 

 

 

Obe družbi sta bili pred leti močno zadolženi, zaradi česar sta imeli visoke stroške financiranja in odpisov ter posledično izgubo vse do leta 2015. A za realno oceno poslovanja je bolj pomemben podatek o denarnem toku (rdeča črta), ki kaže dokaj stabilno poslovanje skozi celotno obdobje. Na žalost pa je bilo pred leti (po prejšnji krizi) vse podrejeno samo zadolženosti podjetij, zaradi česar so bila tudi solidno delujoča podjetja v osnovni dejavnosti dokaj negativno ocenjena, vključno s Savo Turizmom (zato je tudi prišlo do razprodaje in vstopa tujega sklada, ker nismo znali zadolženosti reševati na drug način).

 

 

Stabilno poslovanja, a tudi stagnacija ...

 

Čeprav smo sicer ocenili, da je bilo poslovanje družbe Sava Turizem vsa navedena leta stabilno, pa to lahko razumemo tudi, da ni bilo narejenega nobenega premika navzgor, da je poslovanje stagniralo. Na naslednji sliki so ti podatki preračunani ne eno nočitev (približne ocene). Vidimo, da je prodajna cena ene nočitve vsa leta ostajala približno enaka, da so v "normalnem" letu 2019 (pred covidom) za prodano nočitev zaslužili nominalno nekaj podobnega kot deset let prej - realno pa seveda precej manj. Tudi zaslužek (EBITDA) je na eno prodano nočitev in tudi na eno sobo realno nižji kot pred petnajstimi leti.

 

 

 

 

Dolgoletno reševanje zadolženosti ter tudi lastništvo so nedvomno omejevali, da bi lahko družba v vseh obravnavanih letih naredila kak močnejši premik navzgor in takšen razvoj seveda določa tudi vrednost družbe. Glede na dosežene rezultate je dogovorjena cena družbe pravzaprav dokaj visoka. Res pa je, da bi glede na potenciale družbe objektivno lahko pričakovali tudi več. Za Hotele Metropol v Portorožu vemo, da so deležni precej kritike zaradi nekaterih njihovih praks ter tudi zaprtja v letu 2020. A pred tem so na primer dosegali preko 30 % EBITDA maržo, v Savi pa vsa leta največ do 20 %. Izboljšanje poslovanja na ta nivo bi na  primer podvojilo vrednosti družbe Sava Turizem. In te razlike imajo danes v rokah cenilci in o tem se bodo (subjektivno) odločili, kakšna cena je najbolj ustrezna.

 

 

Država doslej ni bila najboljša lastnica

 

Danes torej razpravljamo o tem, ali naj 43-odstotni delež država odkupi ali ne, a ključno je seveda - kaj naprej. Dosedanje državno lastništvo ni kazalo kakih večjih ambicij razvoja in verjetno ga tudi v bodoče ne bo. Tujcem ne bi radi prodali, kakih močnih domačih lastnikov, ki bi vložili sto ali dvesto milijonov, pa nimamo. Menim, da bi bila v teh razmerah najboljša pot konsolidirati državno lastništvo, potem pa družbo čim prej prenesti v razpršeno lastništvo, na borzo ter angažirati neodvisne strokovnjake za vodenje tako pomembne družbe.

 

Realno lahko pričakujemo, da bi v primeru javne prodaje delnic takšne družbe interes med Slovenci zelo velik (seveda odvisno tudi od cene), tako s strani malih delničarjev kot tudi močnejših podjetnikov s finančnimi presežki ter skladov. Tudi tujih. To bi bil dodaten garant, da bi se z javnim delovanjem družbe izognili političnega vpletanja, predvsem pa omogočili pospešen razvoj družbe.

 

V takšno družbo bi morali povezati tudi še vse preostale državne družbe s področja turizma (Thermana, Unitur, Istrabenz Olimia, HIT, Adria), ki skupaj predstavljajo kar tretjino vse hotelske dejavnosti v Sloveniji. Ta povezava je v bistvu ideja turističnega holdinga, kjer pa bi moral biti predpogoj, da ne ostane v državni lasti, pa tudi to, da ga ne prodamo enemu močnemu lastniku (ne glede na državo izvora).

 

Javna prodaja razpršenim lastnikom bi bila najbrž še najboljša pot.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
14
Kaj je Slovenija, nova nestalna članica varnostnega sveta ZN, sporočila svetu?
9
20.09.2023 11:00
Predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, se je v torek v New Yorku udeležila 78. zasedanja Generale skupščine ... Več.
Piše: Uredništvo
China's local authorities deal with financial constraints amid economic woes
4
16.09.2023 21:59
Weak consumer demand has pushed the country into deflation, compelling Beijing to consider a more substantial economic stimulus ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Nov "dosežek" Mediane: Na lestvico priljubljenosti politikov vrinila nepolitika Boštjana Šefica
14
11.09.2023 20:18
Medianina zadnja javnomnenjska anketa, objavljena v časniku Delo, ne prinaša le nekoliko popravljenega rezultata za vladajoče ... Več.
Piše: Uredništvo
Mir papeža Frančiška: Novi obraz diplomacije Svetega sedeža
2
10.09.2023 07:00
Papeževa diplomacija je usmerjena v vzpostavljanje in izgradnjo odnosov, zaradi česar nima velikih ciljev, da bi takoj dosegla ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Zveza NATO in Evropska unija na preizkušnji z vojaškimi inovacijami
10
05.09.2023 21:00
Vojna v Ukrajini kaže, kako lahko mešanica starih (predvsem topništva in streliva) in novih tehnologij (npr. povezanih z umetno ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Prvi šolski dan: Ideolog Levice Slavko Gaber gre nad desne ravnatelje in stroko
45
31.08.2023 22:58
Prvi šolski minister Slavko Gaber je na prvi šolski dan spet aktualen. In sicer zato, ker je bil opažen v prostorih ministrstva ... Več.
Piše: Uredništvo
Kaj vse je Tanja Fajon povedala na letošnjem Blejskem strateškem forumu
19
30.08.2023 19:45
Končal se je 18. Blejski strateški forum (BSF), na katerem je avditorij uvodoma nagovorila zunanja ministrica in podpredsednica ... Več.
Piše: Uredništvo
Državni Udar v Nigru: Posledice za Evropsko unijo pri upravljanju migracijskih tokov
8
29.08.2023 21:10
Državni udar v Nigru, ki se je s tem pridružil skupini sahelskih držav, v katerih je prišlo do nasilne spremembe režima, bo ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
African debt trap: Kenya breaches its debt ceiling, Chinese influence looming large
10
28.08.2023 11:00
The gradual rise in Kenian debt level has sent shockwaves to the global community as many see the African countrz going the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Zakaj imamo tako visok proračunski primanjkljaj
12
26.08.2023 11:00
Skoraj tri milijarde evrov proračunskega primanjkljaja čaka Golobovo vlado, ki je še maja letos, ko je poslancem predstavljala ... Več.
Piše: Bine Kordež
Kaj je ključni problem Golobove ponedeljkove "donatorske večerje" v nekdanji Titovi vili na Bledu
10
25.08.2023 08:30
Premier Robert Golob bo prihodnji teden v Vili Bled gostil večerjo, na katero je povabil predstavnike slovenskega gospodarstva ... Več.
Piše: Uredništvo
Likvidacija Wagnerja je Putinovo doslej najostrejše svarilo ostalim potencialnim upornikom
26
23.08.2023 22:45
Odgovor na vprašanje, v kakšnem odnosu sta Vladimir Putin in Jevgenij Prigožin po nedavnem poskusu Wagnerjevega upora, je ... Več.
Piše: Uredništvo
Pozabljena obletnica: Po dveh letih vladanja so Talibani Afganistan vrnili v srednji vek!
17
20.08.2023 23:29
Dve leti po naglem, takorekoč kaotičnem ameriškem oziroma zahodnem umiku iz Kabula, je slika Afganstana porazna, o čemer pa naši ... Več.
Piše: Božo Cerar
Napetosti med Srbijo in Kosovom: Ali se na Balkanu ponavlja "ukrajinski vzorec"?
9
14.08.2023 22:55
Kosovo je osrednji del zgodbe, ki se je začela v devetdesetih letih in v kateri so pravice in težnje narodov in manjšin še ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Kako je Giorgia Meloni odkrila Ameriko in spravila Italijo nazaj na zemljevid sveta
4
13.08.2023 21:00
Nedavni obisk italijanske predsednice vlade Giorgie Meloni v Washingtonu pomeni pomemben korak glede vloge Italije na ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Women in China face underrepresentation in politics and government
7
13.08.2023 09:34
The time when demographic crisis in China has deteriorated to an unprecedented level, primarily, due to lower birth rates and ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
O distribuciji: Koliko premoženja v državi dejansko obvladuje odstotek Slovencev?
9
11.08.2023 23:30
Koliko premoženja imajo v lasti najbogatejši Slovenci? Nedavno smo prebrali, da naj bi imel odstotek Slovencev v lasti skoraj ... Več.
Piše: Bine Kordež
Chinese-Made Volkswagen Electric Vehicles Face Global Scrutiny: a Trail of Concerns Emerges
13
10.08.2023 21:45
In recent times, Chinese-made Volkswagen electric vehicles (EVs) have come under increasing scrutiny as countries raise concerns ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
UNESCO predlaga implementacijo COBISS na globalni ravni – tudi v Afriki, Golobova vlada pa še politične koordinacije za Zahodni Balkan ne zmore vzpostaviti!
5
01.08.2023 20:00
COBISS, izvirno slovenski organizacijski model knjižničnega informacijskega sistema, ki ga je razvil mariborski Institut ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
O ruskem kolonializmu se ne sme govoriti, čeprav se za razliko od zahodnega še vedno ni končal
15
31.07.2023 20:00
Medtem ko se Zahod vedno znova brani pred očitki o kolonialni preteklosti nekaterih nekdanjih velesil in ko se zlasti mlajše ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Čas za (za)upanje
Anže Logar
Ogledov: 3.020
02/
Izgubljeni planet med Titanikom in ladjo norcev
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.832
03/
Biometrični Anže – simpatični »projekt«, a zaenkrat brez jasne uporabnosti
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.489
04/
V zdravstvu je denarja preveč!
Marjan Podobnik
Ogledov: 1.474
05/
Nov "dosežek" Mediane: Na lestvico priljubljenosti politikov vrinila nepolitika Boštjana Šefica
Uredništvo
Ogledov: 1.444
06/
Kaj je Slovenija, nova nestalna članica varnostnega sveta ZN, sporočila svetu?
Uredništvo
Ogledov: 1.189
07/
Stroka dopušča, da se mladoletnica izživlja nad onemoglimi v zdravstveni ustanovi, psihoterapevtom pa ne dovoli, da bi pomagali
Blaž Benedik Ivanov
Ogledov: 1.585
08/
Pričevalec Jože Možina ali kaj Golobova vlada sporoča novinarjem, ko jim za vrat pošilja policijo
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.958
09/
China's local authorities deal with financial constraints amid economic woes
Valerio Fabbri
Ogledov: 464
10/
Konec svobode: Direktor NIJZ Branko Gabrovec nas vabi zaposlene, naj pridno ovajamo drug drugega
Milan Krek
Ogledov: 3.855