Razkrivamo

Sava in slovenski turizem: Tujcem ne bi prodali, močnih domačih lastnikov nimamo, država pa ni ravno dober gospodar

Ko gre za prodajo družbe Save Turizem in strah pred tem, da bi bili kupci Madžari, je najpogostejša "rešitev", ki prevladuje v medijih, javnosti in delu politike ta, da bi morala SDH in KAD izkoristiti predkupno pravico in odkupiti delež, ki je naprodaj, saj bo tako "slovenski turizem ostal v domačih rokah". Toda vse skupaj ni tako preprosto, predvsem pa v poslovnem svetu ni čustev, še manj pa prostora za populizem. Tako Kapitalska družba kot Slovenski državni holding sta odgovorna, da naredita ekonomsko upravičen nakup. Zato sta najela družbo KPMG, mednarodno svetovalno podjetje, da oceni realno vrednost družbe Sava in potrdi upravičenost nakupa po ceni 38 milijonov evrov. Po nekaterih informacijah naj bi izračuni to potrjevali, v nasprotnem pa SDH in KAD ne bi smeli izvesti nakupa. To pa seveda odpira prostor za vsakovrstne špekulacije. V takšnuh razmerah se zdi torej najboljša rešitev v konsolidaciji državnega lastništva, potem pa družbo čim prej prenesti v razpršeno lastništvo, dati na borzo ter angažirati neodvisne strokovnjake za vodenje tako pomembne družbe. V primeru javne prodaje delnic takšne družbe, kakršna je Sava Turizem, bi bil interes med Slovenci zelo velik tako s strani malih delničarjev kot tudi močnejših podjetnikov s finančnimi presežki ter skladov. Tudi tujih. To bi bil dodaten garant, da bi se z javnim delovanjem družbe izognili političnega vpletanja, predvsem pa omogočili pospešen razvoj družbe, nedvomno pomembne za slovenski turizem.

13.02.2022 22:30
Piše: Bine Kordež
Ključne besede:   Sava Turizem   Sava   hoteli   turizem   Bernardin   Obala   KPMG   Madžari   tujci   kapital   država   SDH   KAD

Ideja turističnega holdinga je še vedno aktualna - in ohranitev Save Turizma v slovenskih rokah bi jo pomagala uresničiti. Pogoj pa bi moral biti, da takšen turistični holding ne ostane v državni lasti, niti ne v rokah enega samega lastnika. Rešitev se zdi v razpršenem lastništvu.

Februarja je morebitna prodaja Sava Turizma Madžarom en glavnih medijskih tem. Glede tega naj takoj na začetku napišem, da tudi sam ne podpiram prodaje enega ključnih delov hotelske turistične ponudbe in infrastrukture v Sloveniji nekemu neznanemu kupcu iz sosednje države. Vseeno pa je ob tem, danes večinsko dokaj poenotenem mnenju vseeno potrebno dodati, da gre najprej za prodajo s strani enega tujca (Američanov) drugemu tujcu. To nedvomno odpira vprašanje (in terja tudi kak odgovor), kje sta bili vsa javnost in politika takrat, ko smo pravzaprav prvič prodali ta pomembni del našega turizma tujim lastnikom. Ko smo prodali delež, ki ga bomo morali danes mogoče celo preplačati, da ga država dobi nazaj.

 

Pomembno pa je tudi dejstvo, da bi v primeru prodaje tujemu lastniku država še vedno obdržala vse ključne vzvode vodenja in razvoja družbe. Država ima v lasti preko 50 % lastništva (skupaj z Zavarovalnico Triglav v pretežno državni lasti) in bodoče dogajanje bo najprej odvisno od potez in odločitev državnih skladov in ne manjšinskega lastnika. Tu pa se potem odpira bolj pomembno vprašanje, kakšni bi bili (bodo) načrti države s to družbo v bodoče.

 

 

Prodaja se manjšinski delež

 

Ker gre za zelo občutljivo in v tem trenutku tudi močno politizirano temo, se bom seveda izognil načelnih komentarjev in napovedi bodočega dogajanja, prav tako pa tudi ozadij transakcije, ker jih ne poznam. Navedel pa bi nekaj mogoče zanimivih podatkov o poslovanju ter tudi vrednosti družbe Sava Turizem d.d. in Save d.d., ko manj poznani in glede katerih je v medijskih objavah prisotno tudi precej napačnih ocen.

 

Najprej je potrebno navesti, da se prodaja 43,2-odstotni lastniški delež v družbi Sava d.d., Sava pa je potem 95,5-odstotna lastnica družbe Sava Turizem d.d. V okviru družbe Sava Turizem so vsi hotelski objekti in ostala turistična infrastruktura na Bledu, zdravilišča v Prekmurju ter Hoteli Bernardin na slovenski obali. Ker krovna družba Sava d.d. kake pomembnejše druge dejavnosti nima, pomeni nakup deleža v Savi posredno tudi sorazmerni delež v Turizmu - vseeno pa kupec Save d.d. dobi samo lastniška upravičenja v Savi, vodstvo te družbe pa upravlja hčerinsko podjetje Sava Turizem.

 

Kot smo lahko prebrali v medijih, naj bi dogovorjena cena za nakup omenjenega lastniškega deleža v Savi d.d. od sedanjega lastnika (York Global Finance Offshore BDH s sedežem v Luxemburgu) znašala 32 milijonov evrov. Celotna kupnina naj bi bila sicer 38 milijonov, ker se prodaja tudi 6 milijonska terjatev do Save. Preračunano torej ta cena pomeni, da vrednost celotne družbe ocenjujejo na 74 milijonov evrov. Ta znesek je predpostavljena vrednost 100 % lastniškega kapitala, a kupec z nakupom družbe prevzema tudi vse finančne dolgove tako na Savi d.d. kot na družbi Sava Turizem d.d. Teh dolgov je bilo konec preteklega leta 104 milijone evrov. Podatki o trenutni zadolženosti niso na voljo, a ob predpostavki, da lani kakih večjih sprememb ni bilo, se torej ekonomska vrednost Save Turizma ocenjuje na približno 180 milijonov (74 milijonov plus 104 milijonov dolgov).

 

 

Zakaj so najeli KPMG

 

To je torej vrednost celotne turistične dejavnosti Save, za katero sta se dogovorila York in potencialni novi kupec, in to imata sedaj na mizi Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (KAD), da se odločita o nakupu. Po pogodbi imata namreč predkupno pravico, pravico, da lahko ta delež po enaki ceni kupita sama. V splošnih debatah smo seveda vsi lahko prepričani, da je delež potrebno odkupiti, a upravljavci teh dveh skladov so odgovorni, da naredijo ekonomsko upravičen nakup. Zato so najeli družbo KPMG, mednarodno svetovalno podjetje, da oceni realno vrednost družbe Sava in potrdi upravičenost nakupa po omenjeni ceni. Menda naj bi izračuni to potrjevali, sicer vodstvi SDH in KAD ne bi smeli izvesti nakupa. To so seveda formalni pogoji in omejitve, za katerimi pa se seveda lahko skriva marsikaj - in to odpira prostor za vsakovrstne špekulacije.

 

A to je predmet drugih zapisov. Poglejmo raje, kaj ta cena realno pomeni. Kadar transakcijo delata dve zasebni družbi, se običajno tudi najame pooblaščene cenilce vrednosti podjetij, a končna cena je rezultat pogajanj in ocen. Če pa so v transakcijo vključene javne institucije, pa cenitev nujno potrebujejo, da lahko z njo podkrepijo in tudi upravičijo svojo odločitev. Da je dilem čim manj, praviloma najamejo ugledno tujo institucijo in sedaj se od KPMG pričakuje, da bodo oni z vso strokovnostjo povedali, ali je ta cena ustrezna ali ne.

 

 

Cena za Savo Turizem se zdi kar visoka

 

Ne glede na "uglednost" cenilcev pa se je pomembno zavedati, da je ocena vrednosti neke družbe vedno zelo variabilna in tudi subjektivna ocena. Ob pomanjkanju borznih vrednosti podobnih podjetij te cenitve praviloma temeljijo na diskontirani vrednosti bodočih denarnih tokov, torej na oceni bodočih rezultatov. Poenostavljeno povedano, če pričakujemo, da bo družba Sava Turizem tudi v naslednjih letih ustvarjala kakih 20 milijonov eur denarnega toka kot v preteklosti, potem je dogovorjena cena celotnega lastniškega kapitala družbe (74 milijonov evrov) kar visoka. Če pa na primer ocenjujemo, da ima družba potencial za 30 milijonov EBITDA, pa je cena tudi enkrat višja. Seveda bodo cenilci z vseh vidikov preverili realnost napovedi, a odločili se bodo za neko vrednost - ta pa bi bila lahko ob drugačnih predpostavkah (drugem cenilcu) tudi drugačna.

 

Poudariti predvsem želim, da cenitev, ki se pričakuje, ni nek enotno določen znesek (kot matematični izračun v znanosti), temveč rezultat različnih ocen, na katere deležniki lahko precej vplivajo - v eno ali drugo smer. Če bo volja, bo izračun ustrezal pričakovanjem, lahko pa je tudi drugačen (seveda pa ne vemo, kakšna so pričakovanja odločevalcev).

 

Kot rečeno, je torej vrednost družbe odvisna predvsem od rezultatov (doseženih in še bolj pričakovanih) in ne knjižne vrednosti hotelov ali celo stroškov izgradnje takšnih obsežnih hotelskih kapacitet, kot jih ima Sava (preko 3.000 sob z vso spremljajočo infrastrukturo). In če pogledamo poslovanje Sava Turizma v preteklosti, kot ga kaže spodnja slika, družba že petnajst let ustvarja približno podobne prihodke (okoli 100 milijonov evrov) ter okoli 20 milijonov denarnega toka. Na sliki so zaradi primerljivosti med leti seštevki poslovanja družbe Sava Turizem in Hotelov Bernardin, ki so bili leta 2019 pripojeni Savi. V tem času so bili sicer nekateri manjši hoteli prodani, a slika vseeno kaže, da družba v tem času kakih večjih premikov v poslovanju ni naredila.

 

 

 

 

Obe družbi sta bili pred leti močno zadolženi, zaradi česar sta imeli visoke stroške financiranja in odpisov ter posledično izgubo vse do leta 2015. A za realno oceno poslovanja je bolj pomemben podatek o denarnem toku (rdeča črta), ki kaže dokaj stabilno poslovanje skozi celotno obdobje. Na žalost pa je bilo pred leti (po prejšnji krizi) vse podrejeno samo zadolženosti podjetij, zaradi česar so bila tudi solidno delujoča podjetja v osnovni dejavnosti dokaj negativno ocenjena, vključno s Savo Turizmom (zato je tudi prišlo do razprodaje in vstopa tujega sklada, ker nismo znali zadolženosti reševati na drug način).

 

 

Stabilno poslovanja, a tudi stagnacija ...

 

Čeprav smo sicer ocenili, da je bilo poslovanje družbe Sava Turizem vsa navedena leta stabilno, pa to lahko razumemo tudi, da ni bilo narejenega nobenega premika navzgor, da je poslovanje stagniralo. Na naslednji sliki so ti podatki preračunani ne eno nočitev (približne ocene). Vidimo, da je prodajna cena ene nočitve vsa leta ostajala približno enaka, da so v "normalnem" letu 2019 (pred covidom) za prodano nočitev zaslužili nominalno nekaj podobnega kot deset let prej - realno pa seveda precej manj. Tudi zaslužek (EBITDA) je na eno prodano nočitev in tudi na eno sobo realno nižji kot pred petnajstimi leti.

 

 

 

 

Dolgoletno reševanje zadolženosti ter tudi lastništvo so nedvomno omejevali, da bi lahko družba v vseh obravnavanih letih naredila kak močnejši premik navzgor in takšen razvoj seveda določa tudi vrednost družbe. Glede na dosežene rezultate je dogovorjena cena družbe pravzaprav dokaj visoka. Res pa je, da bi glede na potenciale družbe objektivno lahko pričakovali tudi več. Za Hotele Metropol v Portorožu vemo, da so deležni precej kritike zaradi nekaterih njihovih praks ter tudi zaprtja v letu 2020. A pred tem so na primer dosegali preko 30 % EBITDA maržo, v Savi pa vsa leta največ do 20 %. Izboljšanje poslovanja na ta nivo bi na  primer podvojilo vrednosti družbe Sava Turizem. In te razlike imajo danes v rokah cenilci in o tem se bodo (subjektivno) odločili, kakšna cena je najbolj ustrezna.

 

 

Država doslej ni bila najboljša lastnica

 

Danes torej razpravljamo o tem, ali naj 43-odstotni delež država odkupi ali ne, a ključno je seveda - kaj naprej. Dosedanje državno lastništvo ni kazalo kakih večjih ambicij razvoja in verjetno ga tudi v bodoče ne bo. Tujcem ne bi radi prodali, kakih močnih domačih lastnikov, ki bi vložili sto ali dvesto milijonov, pa nimamo. Menim, da bi bila v teh razmerah najboljša pot konsolidirati državno lastništvo, potem pa družbo čim prej prenesti v razpršeno lastništvo, na borzo ter angažirati neodvisne strokovnjake za vodenje tako pomembne družbe.

 

Realno lahko pričakujemo, da bi v primeru javne prodaje delnic takšne družbe interes med Slovenci zelo velik (seveda odvisno tudi od cene), tako s strani malih delničarjev kot tudi močnejših podjetnikov s finančnimi presežki ter skladov. Tudi tujih. To bi bil dodaten garant, da bi se z javnim delovanjem družbe izognili političnega vpletanja, predvsem pa omogočili pospešen razvoj družbe.

 

V takšno družbo bi morali povezati tudi še vse preostale državne družbe s področja turizma (Thermana, Unitur, Istrabenz Olimia, HIT, Adria), ki skupaj predstavljajo kar tretjino vse hotelske dejavnosti v Sloveniji. Ta povezava je v bistvu ideja turističnega holdinga, kjer pa bi moral biti predpogoj, da ne ostane v državni lasti, pa tudi to, da ga ne prodamo enemu močnemu lastniku (ne glede na državo izvora).

 

Javna prodaja razpršenim lastnikom bi bila najbrž še najboljša pot.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
14
Has the count down begun for Tik Tok in the U.S.?
4
05.12.2022 22:00
Is Tik Tok on its way out from United States? Perhaps yes, should Republican Congressmen find adequate information that the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Spolnih zlorab osumljeni pater Rupnik, dvoličnost jezuitskega papeža in posebni vatikanski odposlanec za Slovenijo
20
04.12.2022 23:15
Neverjetno naključje, toda prav v dneh, ko se je v Ljubljani mudil Andrew Small, papežev posebni odposlanec za preiskovanje ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ruske paravojaške skupine: Psihopati z macolo, neonacisti in obsojeni kriminalci
17
04.12.2022 00:30
Skupina Wagner ni edina ruska paravojaška skupina, je pa največja in najbolj razvpita. Ustanovljena je bila, da bi vojaško ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
O višini javnega dolga in obrestnih merah v času krize
8
22.11.2022 23:00
Po višini dolga je Slovenija sicer še vedno pod povprečjem Evropske unije, vendar se moramo zavedati, da smo kot majhna država ... Več.
Piše: Bine Kordež
Sprehod po Ljubljani: Kot v prestolnici ponosne socialistične republike, ki se skoraj sramuje samostojnosti
25
21.11.2022 20:00
Slovenija je tako polarizirana, da se njeni prebivalci ne strinjamo več (?) niti o pomenu osamosvojitve. Mnenja so tako deljena, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Rent-a-Pilot: China Hiring Retired Military Personnel from Western Countries
11
20.11.2022 22:49
Pressure is increasing for investigation from the United Kingdom, Australia and New Zealand against reported recruitment of ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ramzan Kadirov, najljubši Putinov zasebni morilec na daljinsko upravljanje
9
16.11.2022 22:45
Ramzan Ahmatovič Kadirov je formalno predsednik Republike Čečenije, ki je formalno del Rusije. Rad ima medijsko pozornost in ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Predsednica je rojena: Ponovna zmaga ideologije s potencialno lučko na koncu tunela
38
14.11.2022 00:48
Dobili smo prvo predsednico države. Nataša Pirc Musar, ki jo je BBC sinoči označil kot Trumpovo odvetnico (ker je pred leti v ... Več.
Piše: Uredništvo
Zmagala bo Nataša Pirc Musar, Anže Logar ga je strateško polomil, ker ni pravočasno izstopil iz svoje stranke SDS
40
09.11.2022 19:00
Le nekaj dni pred odločilnim krogom predsedniških volitev je tehtnica na strani Nataša Pirc Musar, ki za razliko od ... Več.
Piše: Uredništvo
Rowan Atkinson: Proti sovražnemu govoru se moramo boriti s še več svobode govora!
21
30.10.2022 21:15
Do netolerance nimam tolerance! Proti sovražnemu govoru se ne bori s cenzuro ali represijo, ampak s še več svobode govora, je v ... Več.
Piše: Uredništvo
Bilo je nekoč v Muri: Kratka zgodba o dolgem in prav nič političnem umiranju neke tovarne
12
29.10.2022 22:59
Od propada Mure je minilo že kar nekaj let, vendar zgodbe o tej tovarni še živijo. Pogosto slišimo, da je znamenita pomurska ... Več.
Piše: Bine Kordež
Postmoderna banalnost zla: Putinovi ubijalci z daljinskim upravljalnikom
14
28.10.2022 20:00
Mednarodni kolektiv raziskovalnih novinarjev Bellingcat je razkril, da globoko v drobovju Glavnega računalniškega centra ruskih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Russia, China's new gas station: Xi wants to buy oil from Putin at a cheaper rate
6
21.10.2022 21:00
China has been stockpiling cheap oil to build up its strategic reserves. It has found Russia as an ideal source from where it ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Genialna logika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 3 x nezakonito = zakonito!
6
18.10.2022 20:30
V medijih smo doslej že prebirali, kako se Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) spreneveda, ko dobi vprašanja, ... Več.
Piše: Uredništvo
Xi faces challenge of shrinking Chinese population as he goes for the third term
11
16.10.2022 21:00
President Xi Jinping faces the real threat of a shrinking Chinese population as he gears up to accept a third term of power and ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Posledice vojne v Ukrajini so že dosegle rusko družbo in nikakor niso nedolžne
10
15.10.2022 21:20
Tisti ruski mediji, ki so še uspeli ohraniti nekaj neodvisnosti, poročajo o različnih posledicah vojne v Ukrajini za rusko ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Hiperprodukcija elite: Države, ki ustvarjajo visoko izobražene, a zafrustrirane in razočarane mlade ljudi, same silijo v težave!
8
07.10.2022 23:00
Problem prekomerne proizvodnje elite in ohranjanje razmeroma visokega števila vpisnih mest na suficitarnih študijskih programih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Kje so realne poti za zmanjševanje neenakosti pri nas?
11
05.10.2022 19:55
Dohodkovna in premoženjska neenakost prebivalstva je vsekakor ena izmed najbolj izpostavljenih slabih strani sodobnega sveta. ... Več.
Piše: Bine Kordež
G7 Plans for New Global Infrastructure Initiative to Challenge China’s Belt and Road Initiative
8
03.10.2022 20:30
China has tried to project itself as a helping hand for developing countries in matters of infrastructure and economic ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Skoraj izgubljena vojna: Ali Putin lahko konča vojno v Ukrajini in ohrani oblast v Rusiji?
16
01.10.2022 23:59
Putin se je z napadom na Ukrajino pošteno zaplezal in v tej vojni skoraj ne more več zmagati. Vsaj s konvencionalnim orožjem ne. ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Spolnih zlorab osumljeni pater Rupnik, dvoličnost jezuitskega papeža in posebni vatikanski odposlanec za Slovenijo
Dejan Steinbuch
Ogledov: 3.032
02/
Življenje brez Janše ali zakaj brcanje (navidezno) mrtvega konja nikoli ne bo športna disciplina
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.956
03/
Slovenci so narod? Ne, Slovenci so pleme!
Denis Poniž
Ogledov: 2.366
04/
Državljani rajha ali Golobova noč dolgih nožev po slovensko
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.484
05/
Politične usmeritve: Bizarno je, da aktualna politika s politizacijo zasleduje depolitizacijo
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.339
06/
Rusija je država, ki podpira terorizem
Božo Cerar
Ogledov: 1.248
07/
Ruske paravojaške skupine: Psihopati z macolo, neonacisti in obsojeni kriminalci
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.132
08/
Mediatorjev vodnik do miru v Ukrajini
Jeffrey Sachs
Ogledov: 822
09/
Uredniški komentar: Kaj ostane liberalcem na južni strani Alp?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.732
10/
Has the count down begun for Tik Tok in the U.S.?
Valerio Fabbri
Ogledov: 544