Komentar

Srž problema aktualne volilne katastrofe t.i. sredincev in prodemokratov

V srži problema konfuzije orientacije sredine je vnašanje konfuzije v slovenski politični prostor s floskulami o t.i. sredini in liberalcih brez temeljno poglobljene vsebine, vezane na vrhovno, temeljno merilo vrednot slovenskega naroda in države. Konfuzija sredine, ki je brez temeljne vrednotno vsebine, je eden od neusahljivih virov akutnega razkola. Vnašanje konfuzije v sredino temeljnih vrednot je sprožitelj procesa razkola, ki je obraten procesu poenotenja, saj se s konfuzijo razpršijo individualne energije slovenskega volilnega telesa v smeri različnih vrhovno vrednotnih temeljev. 

12.06.2022 22:30
Piše: Žiga Stupica
Ključne besede:   Slovenija   sredina   SD   ustava   meritokracija   negativna selekcija   svoboda   ustavno sodišče

Prevlada neodziva zoper nedopustnost je bít negativne selekcije, ki prežema vse ravni skupnosti tega naroda in države.

Izid letošnjih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 24. aprila 2022 (vir) odraža aktualno volilno katastrofo t.i. sredinskega in demokratičnega dela našega političnega prostora. Na prvem mestu gre za volilno katastrofo tistih, ki se ob preko večdesetletni konfuziji temeljne orientacije slovenskega političnega prostora radi pustijo promovirati kot sredinci. Pred volitvami so se krepili v projektu Povežimo Slovenijo. Poleg tega gibanje se je sredinstvo odražalo tudi v nekaterih drugih projektih, na primer na Twitterju mnenjskih voditeljev Tomaža Štiha, Bojana Požarja in drugih. V luči projekta Povežimo Slovenijo kaže katastrofa v smer javno promoviranih kot profesionalnih varuhov projekta – dvojca Miloš Čirič in Sebastjan Jeretič, ki sta z izidom volitev po napovedi gospoda Čiriča 16. julija 2021 drugim "pokazala, kako se medijsko dvigne politična stranka" (cit. smiselno po viru).

 

 

Konfuzija orientacije sredine

 

Navedeni se niti do letošnjih volitev in katastrofe niso zmogli soočiti s hudim problemom konfuzije temeljne orientacije sredine - in ga rešiti. Ta hud problem se nahaja v samem središču temeljnega problema akutno globoke krize slovenskega naroda in države. Temeljni problem je večdesetletni Veliki razkol tega naroda in njegove države. Problema sredine in razkola ter možna rešitev so bili predvolilno precizno osvetljeni in utemeljeni na spletnem portalu Časnik med avgustom in oktobrom 2021, začenši s prispevkom "Dviganje" stranke, gibanja in posameznika – Čirič, Jeretič, Radonjić in drugi z dne 8. avgusta 2021, in končávši s prispevkom Bít možne pokvarjenosti na Ustavnem sodišču - študije primerov z dne 8. oktobra 2021 (vir, vir, vir, vir in vir).

 

V srži problema konfuzije orientacije sredine je vnašanje konfuzije v slovenski politični prostor s floskulami o t.i. sredini in liberalcih brez temeljno poglobljene vsebine, vezane na vrhovno, temeljno merilo vrednot slovenskega naroda in države. Konfuzija sredine, ki je brez temeljne vrednotno vsebine, je eden od neusahljivih virov akutnega razkola. Vnašanje konfuzije v sredino temeljnih vrednot je sprožitelj procesa razkola, ki je obraten procesu poenotenja, saj se s konfuzijo razpršijo individualne energije slovenskega volilnega telesa v smeri različnih vrhovno vrednotnih temeljev.

 

 

Konfuzija in razkol vrhovnega vrednotnega merila

 

Nadaljnji primer vnašanja temeljno vrednotne konfuzije in razkola je lahko besednjak kardinala Rimsko-katoliške cerkve dr. Franceta Rodeta z dne 4. septembra 2018: "[…] Ateizem ni naravno stanje, ateizem je defekt. Prav zato lahko ateizem razumemo predvsem kot ignoranco do samega sebe […]" (cit. povzeto po viru). Neutemeljena označba "defekt" kaže po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) na poškodbo, kar v kontekstu kaže v smer ateizma kot psihološke poškodbe ali psihopatije. To je temeljno vrednotno nedopusten, vzvišeno zaničujoč besednjak. Kaže na povzdigovanje teistov in zaničevanje ateistov, kar vnaša temeljno vrednotno konfuzijo in razkol ter razpršuje individualne energije skupnosti slovenskega naroda in države. 

 

Nedopustnost je treba utemeljiti, narod in državo pa temeljno vrednotno poenotiti. V luči enega in edinega vrhovno poenotenega, temeljnega merila vrednot, morale, identitete in kulture slovenskega naroda in države je zgoraj citirano vzvišeno zaničevanje gospoda kardinala neutemeljeno že ob uvidu v 1. stavek povedi 1. odstavka 3. člena Ustave Republike Slovenije (vir): "Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov." Nadaljnje merilo nedopustnosti je v 41. členu, po katerem je podana svoboda vsakogaršnje vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja. Vrhovno vrednotno smo poenoteni tudi o odnosu države in verskih skupnosti, slednje so od države ločene (1. odstavek 7. člena). Iz določb Ustave in mednarodnopravno obvezujočih instrumentov (8. člen) izhajajo za posameznika tri podpravice: "pravica pripadati katerikoli veri, pravica spremeniti vero in pravica ne imeti vere" (cit. primerjaj s 1. povedjo 17. točke obrazložitve ustavnosodne odločbe U-I-92/01 (vir).

 

 

Konfuzija prodemokratov

 

Nadaljnji primer domnevnega vnašanja konfuzije in razkola v slovenski narod in državo je globoko zakoreninjeno vmeščanje politične stranke Socialni demokrati (SD) v t.i. prodemokratični del političnega prostora. To sproža temeljno vrednotno konfuzijo demokracije nasproti totalitarizmu, kar je neusahljivi vir razkola. Kajti še danes, to je junija 2022, gre za subjekt, stranko, zvezo oziroma partijo, ki je izvorno in nepretrgano vpisan pri sodnem in poslovno registrskem organu pod matično številko 5147484000 z dnem 30.09.1976 (vir). S tem, da je šlo v obdobju pretekle države, skladno s statutarnimi določbami subjekta, stranke, zveze oziroma partije za del državne KPJ. Le-ta je dobila po enem od svojih programskih mnenj v "revolucionarnem boju za oblast in njeno utrditev značaj maksimalne koncentracije oblasti v rokah partije". Uporaba forenzične zgodovinske metode - ob pridržku še danes sistemsko-strukturno prikrivanih dejstev masovnega hudodelstva - odstira domnevno stoletno rdečo nit organiziranosti in dejanj v smeri totalnega udara zoper ta narod in njegovo prodemokratično državnost (prim. prispevek na portalu+ "Esej ob stoletnici Velikega razkola" z dne 30. decembra 2020 – vir). 

 

Rdeča nit ob še danes poskritih prototalitarnih dejstvih masovnega hudodelstva je v diametralnem nasprotju s temeljnim dejstvom, ciljem in zgodovinskim poslanstvom sedanje pristno prodemokratične države slovenskega naroda, ki je v naslednjem:

 

  • "[temeljno dejstvo,] da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice [zaradi česar] za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ" (cit. primerjaj s tretjo uvodno izjavo in 2. odstavkom I. razdelka Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenijevir);

 

  • "[temeljni cilj] preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema [slovenskih prokomunistov, saj so bili] pripravljeni uveljavljati svojo oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemsko-strukturnim grobim kršenjem človekovih pravic" (cit. primerjaj s točko 17 obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-109/10-11vir);

 

  • "[zgodovinsko poslanstvo, saj] je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema" (cit. primerjaj s 1. povedjo 1. odstavka točke 7 obrazložitve ustavnosodne odločbe Up-301/96vir).

 

 

V tej luči je lahko globoko zakoreninjena promocija SD kot politične sredine znotraj prodemokratičnega, namesto prototalitarnega dela slovenskega političnega prostora vsebinsko izvotljena floskula. Odraža večdesetletno taktiko nevrolingvističnega programiranja tega prostora, kar je neusahljivi vir konfuzije in razkola pristnih prodemokratov.

 

 

Globoko zakoreninjena strategija negativne selekcije

 

Ob temeljno vrednotni konfuziji smo pripadniki skupnosti tega naroda in države med seboj razklani o tem, kaj je vrhovno poenoteno, temeljno globinsko vrednotno prav in kaj ne. Na eni strani so razklani prokomunisti s prodemokrati. Na drugi so teisti razklani z ateisti in s tistimi slovenskimi državljani, ki svobodno menjavajo vere. Na tretji so staroste politične stranke NSi vzvišeno razklani s stranko SLS (in še s Povežimo Slovenijo). Na četrti so razklani državljani slovenske narodnosti s slovenskimi državljani drugih narodnosti, slednji pa so razklani še med slovenske državljane srbske, albanske, hrvaške, bosanske ali katere druge narodnosti, čeprav smo vsi navedeni eno – Slovenci. Seznam razklanih skupnosti je dolg.

 

V srži razkola je stanje konfuzije temeljno vrednotnih meril različnih, med seboj razklanih strani skupnosti o tem, kaj je temeljno vrednotno prav in kaj ne. Tu je srčika temeljnega problema akutno globoke slovenske krize, tj. Velikega razkola. Poleg konfuzije in razkola pa je v srčiki problema tudi v nas globoko zakoreninjena strategija negativne selekcije.

 

Strategija negativne selekcije prežema vse ravni tega naroda in države. Na ravni posameznika se odraža kot naš globoko zakoreninjeni neodziv zoper temeljno vrednotno nedopustna ravnanja svojih političnih izbrancev na eni strani in njihovo vsebinsko izvotljeno politično povzdigovanje na drugi. V srčiki tega je nasprotje intimnih interesov glede naših izbrancev – stranke, gibanja ali posameznika, ko so njihova ravnanja nedopustna. Interes odziva zoper nedopustnost (pozitivna selekcija) trči ob nasprotni interes po neodzivu (negativna selekcija), saj osebo intimno in v parcialnem interesu ožje skupnosti spoštujemo in podpiramo. Prevlada neodziva zoper nedopustnost je bít negativne selekcije, ki prežema vse ravni skupnosti tega naroda in države. Razkolni učinek negativne selekcije s konfuzijo vrednotnih meril o tem, kaj je prav in kaj ne, je diametralno nasproten učinku pozitivne selekcije (meritokracije) z izonomijo (enakost pred zakonom). Učinek prve je namesto lepila slovenske skupnosti njen razkol in namesto učinkovitosti neučinkovitost.

 

 

Lepilo in učinek meritokracije (pozitivne selekcije)

 

Kako naprej? Prvi korak v smeri rešitve globoko zakoreninjenega problema je v soočenju s problemom. Gre za vsebinsko osvetlitev in temeljno vrednotno oceno konkretnih nedopustnosti političnih izbrancev – strank, gibanj in posameznikov. Nato je treba nedopustnost utemeljeno izpodbiti in sankcionirati. To je bít pozitivne selekcije (meritokracije), ki je obratna negativni selekciji in razkolu.

 

Meritokracija je lepilo in neusahljiv vir učinkovitosti skupnosti slovenskega naroda in države ter možna rešitev njene akutno globoke razklanosti. V srčiki meritokracije je delovanje mehanizma izonomije oziroma enakosti pred zakonom na podlagi enega in edinega vrhovno poenotenega temeljnega vrednotnega merila o tem, kaj je prav in kaj ne. Izonomija vsesplošno učinkuje na posameznike/ce v skupnosti kot lepilo in vir učinkovitosti. 

 

V globoko razklanem slovenskem narodu in državi je zato mehanizem izonomije vir sprave in vnovične učinkovitosti skupnosti tega naroda in države. Vladavina meritokracije (pozitivne selekcije), srčika katere je izonomija, omogoča vladavino svobode, saj sproža eskalacijo individualnih energij ob poenotenju skupnosti, kar država tega naroda potrebuje za vnovično učinkovitost. Kajti "za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode"*.

 

Pogoj meritokracije (pozitivne selekcije), ki je lepilo za učinkovitost skupnosti slovenskega naroda in države, je vrhovno poenoteno vrednotno merilo presoje v vseh primerih javnih zadev o tem, kaj je temeljno vrednotno prav in kaj ne. Kaj je to merilo in lepilo skupnosti za presojo nedopustnosti v vseh zadevah? Kaj nas vse med seboj veže v eno – v Slovence?

 

V vseh primerih javnih in tudi zasebnih zadev slovenskega naroda in države je vrhovno poenoteno, temeljno merilo za presojo vrednot, morale, identitete, kulture ali civilizacijskega standarda naše skupnosti Ustava Republike Slovenije (vir). Precizneje navedeno, to merilo je strnjeno v Ustavi z dne 23. decembra 1991, skupaj s 25. junija 1991 razglašenimi Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL), Deklaracijo ob neodvisnosti in Ustavnim zakonom o izvedbi Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (vir) ter njihovih novelah, vključno s tistimi (sic!) interpretacijami s strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki so ustavno skladne.

 

____________________________

* cit. Friderich August von Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law, 1955, s. 17 

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
12
Prvih 100 dni vlade: "Ugrabljeni" premier, amaterski komunikatorji in naftna apokalipsa
11
28.06.2022 20:00
Ljudje bi lahko razumeli, da se zgodijo problemi z derivati, s sprejemanjem nepremišljenih predlogov zakonov in podobno, če jim ... Več.
Piše: Gregor Kos
Gospod premier, obljubili ste nam, da bomo živeli v svobodi in da nikogar ne boste maltretirali. Žal prvi tedni ne kažejo tega!
14
26.06.2022 21:35
Odstopil sem po imenovanju novega ministra za finance in to zaradi tega, ker imam svoj ponos in ne dovolim, da kdor koli ... Več.
Piše: Ivan Simič
Zdaj je jasno: Izvolili smo ljudi, ki ne sodijo v hram demokracije, ampak v kakšno zakotno špelunko ali zidanico
27
25.06.2022 21:48
Proslava ne more biti kronotop za razkazovanje nekega hudo poškodovanega ega, za zasebno poplesavanje in nasmihanje v slogu ... Več.
Piše: Denis Poniž
Deset neprijetnih vprašanj, ki bi si jih morala zastaviti slovenska desnica
34
23.06.2022 21:50
Če je celotna desna politična opcija odvisna le od ene osebe in v tridesetih letih ni bila sposobna proizvesti novega voditelja, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Mi smo pa delali specializacije in študije za koga, gospodje politiki? Čemu smo trošili dragoceni čas? Zato da bomo izpolnjevali vaše politične želje?
24
21.06.2022 06:35
O političnih pritiskih na NIJZ sem vam že veliko pisal. Danes bom pisal o pritiskih na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje ... Več.
Piše: Milan Krek
Putinova vojna z Ukrajino bo evropski problem, Amerika se bo bolj posvečala Kitajski
6
18.06.2022 22:55
George Friedman je v svoji knjigi Naslednjih 100 let iz leta 2008 predvideval, da bodo Združene države Amerike v poznejšem delu ... Več.
Piše: Scott J. Younger
Nekaj površnih primerjav med odnosom Slovencev in Italijanov do politike
13
16.06.2022 22:15
Tujec, ki več let živi v tujini, se težko izogne primerjavi med navadami svojih rojakov in ljudi iz njegove nove domovine. Na ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ko nam bodo ideološko poenotili medijski prostor in politično vdrli v NIJZ, ne bo več uravnoteženih medijev niti NIJZ. Prišli bomo do medijske krajine Severne Koreje, kjer obstaja samo ena Resnica!
25
14.06.2022 19:00
Ko sem zjutraj po prvi seji nove, 15. slovenske vlade, prišel na delo, so me zaskrbljene sodelavke opozorile, da je bilo po ... Več.
Piše: Milan Krek
Zakaj ima politična sredina v Sloveniji takšne težave, če pa govori o povezovanju?
25
11.06.2022 23:59
Voditeljstvo tako ali drugače vodi predvsem v avtoritarnost, ki ne prenese povezovanja različnosti, in ni pot k več demokracije. ... Več.
Piše: Miha Burger
Seznami za odstrel: Nova oblast potrebuje NIJZ, saj so tam notri vsi naši občutljivi osebni podatki!
12
10.06.2022 22:35
Nova oblast, ki smo jo demokratično izvolili prav zaradi prepričanja, da bo res demokratična, nas že na začetku zastrašuje z ... Več.
Piše: Milan Krek
Slovenska rusofilija je nevarno igranje z ognjem in popolna slepota za razumevanje časov, ki bodo prišli po koncu vojne in porazu Rusije
28
09.06.2022 19:00
Slovenska rusofilija ni smešna ali nekaj, kar bi odpravili z zamahom roke, češ, nekaj ne posebej brihtnih osebkov hoče s svojimi ... Več.
Piše: Denis Poniž
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska name, naj odstopim kot direktor NIJZ!
35
05.06.2022 22:45
Minister za zdravje mi je v zadnjih dneh, ko se pogosteje slišiva, zaupal, da je njegov cilj depolitizacija zdravstva. Pa ... Več.
Piše: Milan Krek
Pahorjeva Nekropola: Ko pripovedovalec kot filmska kamera beleži podobe taborišča smrti
5
31.05.2022 21:32
Boris Pahor je prekrižaril kar nekaj zloglasnih krajev, vsepovsod je imel neposreden stik s smrtjo bodisi kot nosač trupel ... Več.
Piše: Mitja Čander
Popravek: "Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri začetek novega dne, nove kreacije, novih izzivov."
0
31.05.2022 13:05
11. maja 2022 je bil na portalu+ objavljen komentar z naslovom Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri ... Več.
Piše: Uredništvo
Boris Pahor in vrata, ki vodijo v 20. stoletje (1913-2022)
9
30.05.2022 22:05
Pahor je resnično preživel stoletje in še več. Za njim so se zaklenila železna vrata 20. stoletja. Tista hladna, škripajoča ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Politična satira: Magnetogram vladne seje Slovenske Osvobodilne Fronte "Tadobri" (SOFT)
14
25.05.2022 19:28
Po HARD vladi Janeza Janše bomo imeli mehko, človeku prijazno koalicijo Slovenske Osvobodilne Fronte Tadobri (SOFT). Nova vlada ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Maščevalni pohod analitika Maksutija, dolgotrajni covid in potem še opičje koze
19
22.05.2022 21:05
Po Alemu Maksutiju je prišel čas za maščevalni pohod. Ko bo bodoča, Maksutiju ljuba vlada odšla, bomo lekcijo ponovili? In tako ... Več.
Piše: Milan Krek
Marle pa ni več
17
22.05.2022 00:00
Na tem mestu bi moral biti objavljen intervju z legendarnim novinarjem Marcelom Štefančičem, a me ignorira. V redu. Saj razumem. ... Več.
Piše: Ana Jud
Intervju z Lavrovom: "Moja vloga ni napovedati vojne Rusiji, opravljati moram le svoje delo"
10
20.05.2022 20:47
Intervju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ki je bil predvajan v oddaji Zona bianca (Bela cona) na italijanskem ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
"Če svoboda sploh kaj pomeni, pomeni pravico ljudem povedati, česar nočejo slišati": Orwellov abecedarij slovenske javne sfere
17
19.05.2022 19:00
Slovar težav, ki pestijo slovensko politiko in javno sfero, začinjen s citati Georga Orwella: antifašizem, banana republika, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Deset neprijetnih vprašanj, ki bi si jih morala zastaviti slovenska desnica
Andrej Capobianco
Ogledov: 3.663
02/
Gospod premier, obljubili ste nam, da bomo živeli v svobodi in da nikogar ne boste maltretirali. Žal prvi tedni ne kažejo tega!
Ivan Simič
Ogledov: 2.345
03/
Zdaj je jasno: Izvolili smo ljudi, ki ne sodijo v hram demokracije, ampak v kakšno zakotno špelunko ali zidanico
Denis Poniž
Ogledov: 2.459
04/
Mi smo pa delali specializacije in študije za koga, gospodje politiki? Čemu smo trošili dragoceni čas? Zato da bomo izpolnjevali vaše politične želje?
Milan Krek
Ogledov: 2.009
05/
Prvih 100 dni vlade: "Ugrabljeni" premier, amaterski komunikatorji in naftna apokalipsa
Gregor Kos
Ogledov: 1.316
06/
30-letnica Ustavnega sodišča: Na Beethovnovi delajo (pre)počasi in (pre)slabo, politično zapakirano, pristransko in aktivistično
Peter Jambrek
Ogledov: 1.372
07/
Ruska ekonomija v vojni: Kaj imajo skupnega Putinovi oligarhi in mehiški narkokarteli?
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.192
08/
Režim v Teheranu lahko vsak čas izdela prvo atomsko bombo, iranski jedrski sporazum tik pred dokončnim kolapsom
Božo Cerar
Ogledov: 1.010
09/
Putinova vojna z Ukrajino bo evropski problem, Amerika se bo bolj posvečala Kitajski
Scott J. Younger
Ogledov: 1.307
10/
Nepristranskost in neodvisnost RTV Slovenija na primeru televizijskega Dnevnika
Andrej Capobianco
Ogledov: 2.224