Razkrivamo

Morda bo spet kriva prejšnja vlada, če je bila lanska gospodarska rast v Sloveniji kar 10-odstotna*

Potem ko je na začetku leta Statistični urad okvirno izračunal, da je bila gospodarska rast v Sloveniji v lanskem letu dobrih 8 odstotkov, kar je tako ali tako preseglo napovedi in pričakovanja, pa smo zdaj dobili še podatke AJPES o poslovanju gospodarskih družb v letu 2021 in prvi podatki kažejo, da je bila gospodarska rast v lanskem letu morda še za kakšni dve odstotki točki višja, kar z drugimi besedami pomeni, da bi lahko dosegla celo 10 odstotkov!

03.07.2022 20:39
Piše: Bine Kordež
Ključne besede:   gospodarstvo   BDP   rast   SURS   2021   kovid   država   pomoč   plače   dobički

Foto: Wikimedia

Uspešnost gospodarskih družb, merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, je bila lani 13,5 % višja kot v letu 2019. Podoben skok uspešnosti poslovanja podjetij smo v zgodovini Slovenije zabeležili edino v letu 2007.

Konec letošnjega februarja je Statistični urad Republike Slovenije objavil prve rezultate o lanski gospodarski aktivnosti. Po njihovih izračunih je BDP v preteklem letu (2021) realno porastel kar za 8,1 % glede na leto poprej (2020), kar je tudi precej preseglo napovedi vseh institucij, ki ocenjujejo gospodarska gibanja. Seveda gibanje BDP ne odraža vseh vidikov blagostanja prebivalcev, a vseeno ostaja najpomembnejši kazalec razvitosti države, saj ima prebivalstvo v državah z višjim BDP imajo praviloma tudi višji življenjski standard. Višja ustvarjena dodana vrednost v državi omogoča večini ljudi tudi višje dohodke, posebno če je distribucija teh dohodkov enakomernejša, kar za Slovenijo vsekakor velja; naša država se, kot vemo, uvršča med države z najnižjo stopnjo dohodkovne neenakosti na svetu.

 

Pred dnevi pa smo dobili tudi podatke o poslovanju gospodarskih družb v preteklem letu, ki pa kažejo še ugodnejšo sliko gospodarske aktivnosti. Dodana vrednost, ki jo ustvari podjetniški sektor predstavlja okoli 60 % skupne dodane vrednosti v BDP in ker ti podatki temeljijo na bilančnih podatkih vseh skoraj 70.000 gospodarskih družb, so tudi bolj zanesljivi (čeprav izračunani po nekaj drugačni metodologiji). Prvi izračun BDP je rezultat zelo kompleksnega in zahtevnega preračunavanja različnih podatkov, zaradi česar se prve objave iz začetka leta po pridobitvi končnih številk vedno revidirajo. Podatki o poslovanju gospodarskih družb namreč kažejo, da bi bila mogoče gospodarska rast lani celo še za kaki dve odstotni točki višja.

 

Ob ugodnih rezultatih poslovanja podjetij v Sloveniji je zanimivo pogledati, v katerem segmentu je prišlo do večjih razlik oziroma do pomembnega izboljšanja. Pri tem je smiselna predvsem z "normalnim" letom 2019. Lani vemo, da je zaradi covida prišlo do upada BDP, slabši so bili tudi rezultati poslovanja podjetij. Zaradi tega so indeksi rasti v primerjavi s preteklim letom visoki, a ne pokažejo dejanske uspešnosti. Za realno oceno lanskih dosežkov je le-te bolje primerjati z letom 2019, ko podjetniško okolje še ni bilo prizadeto in je delovalo v običajnih razmerah. Ker podatke o poslovanju podjetij spremljamo v nominalnih številkah (običajno jih ne preračunavamo v stalne cene), tudi celotni bruto domači proizvod (BDP) primerjamo na enak način.

 

 

Smo zaradi epidemije izgubili le eno leto?

 

Na priloženi tabeli so torej podatki o višini in strukturi BDP Slovenije za zadnja tri leta po tekočih cenah ter indeks rasti za dve leti skupaj (torej leto 2021 glede na leto 2019). Poleg indeksa nominalnega povečanja je dodan tudi podatek o realnem povečanju z izločeno rastjo cen. BDP Slovenije po tekočih cenah je torej v dveh letih porastel za 7,5 %, realno pa za 3,5 %, kar je približno enako, kot rast enega leta, če pogledamo gibanja zadnjih let. Lahko bi torej ocenili, da smo zaradi covida izgubili le leto gospodarske rasti, čeprav je ob tem potrebno dodati, da pa je ta rezultat v pretežni meri posledica dodatne zadolžitve države.

 

Nato pa so v tabeli podatki o strukturi BDP, ki ga sestavljajo neto davki ter dodana vrednost. Le-ta pa je potem ločeno prikazana za "negospodarske" dejavnosti (dejavnosti v katerih gospodarske družbe v glavnem niso prisotne) ter za gospodarstvo. Če torej iz skupaj ustvarjene dodane vrednosti izločimo javni sektor (šolstvo, zdravstvo, javna uprava), finančne dejavnosti (banke, zavarovalnice) ter poslovanje z nepremičninami, dobimo dodano vrednost, ki so jo ustvarili v gospodarskih družbah ter drugih segmentih gospodarstva (samostojni podjetniki, kmetje, ostale oblike organiziranosti, siva ekonomija ...). Glede na podatke o višini BDP je bila torej nominalna rast 2021/2019 v gospodarstvu nekaj nižja (6,2 %), ker je na visoko skupno rast BDP vplivalo visoko povečanje plač oziroma dodane vrednosti v javnem sektorju (16,6 %).

 

Prvi izračuni BDP so torej pokazali 6,2-odstotno nominalno dvoletno rast dodane vrednosti gospodarstva, po zadnjih podatkih iz bilanc gospodarskih družb (poročilo AJPES) pa se je neto dodana vrednost v teh družbah povečala bistveno več, za 15 %. Podjetja so torej lani ustvarila kar 15 % več dodane vrednosti kot denimo v "normalnem" letu 2019 in to ob le 0,4 % večjem številu zaposlenih. Uspešnost gospodarskih družb, merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, je bila torej lani 13,5 % višja kot v letu 2019. Podoben skok uspešnosti poslovanja podjetij smo v zgodovini samostojne Slovenije zabeležili edino v letu 2007 (ki pa je prav tako temeljilo na visokem zadolževanju, le da takrat podjetij in bank, lani pa države).

 

 

* Dejavnost Poslovanje z nepremičninami (dejavnost z oznako L) zajema predvsem implicitno vračunane     najemnine v izračunu BDP in jih zato prikazujemo ločeno. (Vir: SURS, AJPES)

 

 

Navedeni podatki pa skrivajo težavo. Dodana vrednost gospodarskih družb predstavlja okoli 80 % vse dodane vrednosti gospodarstva in če smo tu beležili 15 % rast (2021/2019), potem tudi skupna rast ne more pretirano odstopati od tega odstotka (sicer bi ostali del gospodarstva imel 20 % padec, kot kaže tabela). Zaradi tega lahko objektivno pričakujemo, da bo nov preračun BDP za lansko leto na osnovi dokončnih in bolj točnih virov pokazal mogoče tudi za okoli dve odstotni točki višjo lansko gospodarsko rast. Pri teh izračunih imajo sicer določen vpliv tudi subvencije (pomoč) države gospodarskim družbam, da so lažje prebrodile krizo zadnjih dveh let. Te pomoči so namreč izboljšale rezultate podjetij, pri izračunu BDP pa se izločajo. Metodologija izračuna se razlikuje še v nekaterih drugih postavkah, vseeno pa tudi s tem učinkom lahko ocenimo, da je bila lani rast BDP kar nekaj višja od prvotnih izračunov.

 

 

Višja rast, višje plače, višji dobički

 

Podjetja so torej kot celota v lanskem letu izkazala izjemno dobre rezultate, saj so dodano vrednost kot najpomembnejši kazalec uspešnosti poslovanja (na nivoju podjetja in celotne države) glede na "normalno" leto 2019 povečala za okoli 15 %. Dodana vrednost na podjetniškem nivoju se izračunava podobno kot na nivoju celotne države in sicer zaslužek zmanjšan za stroške porabljenega materiala in storitev. Če iz te dodane vrednosti izločimo še amortizacijo kot strošek obrabe vloženih osnovnih sredstev, se preostanek novo-ustvarjene vrednosti namenja za zaposlene (plače) in za kapital v širšem smislu (obresti in dobički). Na priloženi sliki so podatki o gibanju dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarskih družbah za zadnjih 20 let ter koliko od tega v podjetjih namenjajo za plačilo zaposlenih. 

 

Iz gibanja dodane vrednosti se lepo vidi, kako visok skok je bil dosežen v preteklem letu. Ob ugodnih rezultatih so podjetja namenila več tudi za izplačilo plač, a še večji je bil ostanek. Glede na leto 2019 so podjetja za skupna izplačila plač ter drugih prejemkov zaposlenih namenila 11 % več, dobiček iz poslovanja (za obresti in dobičke) pa je porasel skoraj za tretjino. Na sliki je tudi prikazano, kolikšen del dodane vrednosti se namenja za zaposlene. V obdobjih uspešnega poslovanja podjetij (pred krizo 2008, leta pred covidom in lani) so od skupnega kolača dobili zaposleni nekaj nad 70-odstotni delež, razlika pa pripada vloženemu kapitalu v podjetjih. Zaposlenim pomeni to plačilo za njihovo vloženo delo, preostanek pa tistim, ki so v podjetja vložili okoli 60 milijard evrov, da podjetja lahko poslujejo. V poslovno slabših letih je delež (nadomestilo) za kapital seveda nižje, saj kapital prevzema več tveganja in delež za zaposlene se dvigne proti 80 % skupne dodane vrednosti namenjene za razdelitev.

 

 

Vir: AJPES, lastni izračuni

 

 

Lansko leto je bilo torej za naše gospodarstvo izjemno uspešno, kar se je odrazilo tudi v dvigih plač, še bolj pa v povečanju dobičkov. Ob blizu treh milijard evrov več ustvarjene dodane vrednosti namenjene za delitev glede na 2019 je skoraj polovica pripadla kapitalu. Pri tem povečanju rezultatov je vsekakor pomemben tudi podatek, da verjetno najmanj milijarda evrov povečanja izhaja iz državnih pomoči - ali samo podjetjem v težavah, medtem ko so ostala izkoristila ugodne gospodarske razmere, je brez podrobnejših analiz še težko ugotoviti. Slovensko gospodarstvo kot celota je v lanskem letu nedvomno poslovalo v ugodnih razmerah, boljših kot smo jih ocenjevali sproti. Dogajanja v letošnjem letu (dvig cen, omejitve v preskrbovalnih verigah) pogoje zaostrujejo, a tudi te razmere nekaterim koristijo (poglejmo težave s pridobivanjem delovne sile) - le da ti tega ne razglašajo.

 

Navedeni ugodni rezultati so seveda seštevek vseh 70.000 družb in vmes je veliko podjetij, ki so poslovala tudi z izgubo (20.000, ki so zaposlovala osmino vseh zaposlenih). Razlike v uspešnosti pa so tudi po panogah in v drugi tabeli je nekaj ključnih podatkov za nekatere izpostavljene panoge oz. dejavnosti. Najpomembnejša je seveda industrija, ki prispeva več kot tretjino k vsem rezultatom in tudi dosega podobno rast kot velja za povprečje gospodarstva. Zanimivi so rezultati trgovine. V tej dejavnosti so lani glede na 2019 povečali rezultate kar za 20 %, dobiček celo za dve tretjini. Tu je tudi največja, na začetku omenjena razlika med prvimi izračuni BDP in rezultati gospodarskih družb. Po nacionalnih računih namreč ta dejavnost skupaj s skladiščenjem in transportom sploh ni izkazala povečanja dodane vrednosti.

 

 

Dražji energenti in višji dobički v energetiki

 

Izstopa mogoče še dejavnosti oskrbe z električno energijo in plinom, ki po obsegu sicer ni velika, a so že lani (pred podražitvami energentov) močno izboljšali rezultate. Velik del povečanih stroškov električne energije, o katerih tožijo v večini gospodarskih družb, se bo moral odraziti v boljših rezultatih te dejavnosti. Omenjene poslabšane razmere v poslovnem okolju so za nekoga tudi priložnost, nekatere tudi v okviru Slovenije. Navedene uspešnejše in večje dejavnosti so tako izraziteje izboljšale rezultate, posebno dobičke. Pri ostalih dejavnostih takšnih skokov ni bilo, kot celota so lani izkazale celo nižji dobiček kot v 2019.

 

 

Vir: AJPES

 

 

Ugotavljamo torej lahko, da so bili lanski rezultati poslovanja gospodarskih družb po objavljenih podatkih izjemno ugodni tako zaradi uspešnega poslovanja, kljub vsemu ugodnega poslovnega okolja za družbe kot celota, ter tudi zaradi visoke državne pomoči. Ti konkretni rezultati posameznih družb kažejo, da je bila najbrž gospodarska rast (BDP) lani celo še višja kot izhaja iz prvih izračunov. Ugodnejše rezultate so podjetja delila tudi z zaposlenimi, saj se je povprečno izplačilo na zaposlenega povečalo za 11 % glede na 2019, a dohodki investitorjev (lastnikov) so se povečali še bolj, kar je pač značilno za uspešnejša gospodarska leta. Zaradi tega so seveda višji tudi davki na dobiček, za odstotno točko pa se je dvignila tudi efektivna davčna stopnja (na 14,4 %).

 

___________

* Naslov, uvod ter podpis pod naslovno fotografijo so uredniški.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
18
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
9
31.05.2023 20:30
Naš italijanski sodelavec Valerio Fabbri je pred dnevi v prilogi Scenari, ki izhaja kot del rimskega dnevnika Domani, objavil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
5
28.05.2023 19:00
After the initial euphoria, Chinas relations with the Central Asian countries are losing traction as the local population is ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
16
24.05.2023 20:59
Začelo se je zbiranje podpisov za podporo novemu zakonu, ki ga v slovenski zakonodaji še nimamo: o zakonu o pomoči pri ... Več.
Piše: Milan Krek
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
30
18.05.2023 17:15
Na zadnje ideološke poteze vlade Roberta Goloba, ki je pred volitvami obljubljala depolitizacijo, zdaj pa počne ravno nasprotno, ... Več.
Piše: Uredništvo
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
10
17.05.2023 19:00
Konec tedna, natančneje 21. maja, čakajo Grčijo parlamentarne volitve, ki bodo v več pogledih prelomne. Javnomnenjske raziskave ... Več.
Piše: Tomi Dimitrovski
Beijing's new anti-spying rules could put to jail any foreign citizen living in China
8
16.05.2023 22:00
The international community is wary of Chinas latest amendments to its anti-espionage legislation that comes into effect from ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Despite likely losses, China has an interest to fund Pakistani rail network
10
09.05.2023 20:45
Putting economics on its head, China is readying to launch an ambitious USD 58 billion rail network in Pakistan, whose rationale ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Anonimka Alešu Šabedru očita, da ogroža več kot 60 milijonov evrov evropskega denarja
9
07.05.2023 20:00
Razmere v zdravstvu se bodo očitno še bolj zaostrile, do dramatičnih dogodkov naj bi prišlo že prihodnji mesec, opozarjajo naši ... Več.
Piše: Uredništvo
Kremelj je padel? Kdo je odgovoren za domnevni "atentat" na Putina in zakaj je to storil
13
04.05.2023 09:20
Natančna analiza posnetkov domnevnega ukrajinskega napada z dronoma na Kremelj, kjer je sicer uradna rezidenca ruskega ... Več.
Piše: Uredništvo
Nekdanji italijanski zunanji minister Luigi Di Maio kot predstavnik evropske diplomacije v zalivskih državah
14
02.05.2023 20:00
Visoki predstavnik za zunanje zadeve Evropske unije Josep Borrell je predstavnikom vlad 27 držav članic Unije pisal, da je ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ameriška gerontokracija: Vladavina starejših v ZDA kot garancija prihodnosti zahodnega sveta?
12
28.04.2023 20:15
V Združenih državah so vedno bolj prisotni dvomi o napovedani ponovni kandidaturi Joeja Bidna. Izgleda, da osemdesetletni ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izstop Nemčije iz rabe jedrske energije in mizantropija velikih okoljevarstvenih organizacij
22
23.04.2023 19:04
Trenutek slavja nemških Zelenih in velikih mednarodnih okoljevarsvetnih organizacij ob odklopu zadnjih treh nemških jedrskih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
China - EU relations to deteriorate as Putin ignores Xi's mediation
6
22.04.2023 00:00
The European Commission President, Ursula von der Leyen, and French President, Emmanuel Macron, are trying to change Chinas ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Emergence of New Global Industrial Supply Chain : Limitation of China - Russia Trade Cooperation
13
16.04.2023 19:00
Analysts and observers across the world are anticipating about the shape and form the new global industrial supply chain would ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Finska v zvezi NATO je še en dokaz Putinovih političnih napak
13
12.04.2023 19:33
Vojna v Ukrajini je privedla do širitve zveze NATO. Na bojišču ni končnega izida, ki bi pomenil pogajanja s Kijevom in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Cene električne energije v Evropi letijo v nebo predvsem zaradi trgovcev in špekulantov z električno energijo
21
11.04.2023 23:59
Leto 2022 je vsekakor zaznamovala energetska kriza. Cene električne energije so pričele naraščati že konec leta 2021, z rusko ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zloraba neke naravne nesreče: Četrt stoletja po velikonočnem potresu v Zgornjem Posočju (1998)
11
10.04.2023 21:00
Pred skoraj natanko četrt stoletja, na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, pet minut pred poldnevom, je Zgornje Posočje ... Več.
Piše: Siniša Germovšek
Shrinking Beijing, Shanghai, Hong Kong populations worsen demographic crisis in China
10
04.04.2023 21:00
Younger generation of Chinese does not find giving birth as inevitability. China therefore recorded a population decline for the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Pozabite na drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, vladno koalicijo so očitno potiho prevzeli špekulativni interesi
18
29.03.2023 00:55
Kdo se igra s projektom drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Če ste mislili, da bo oblast vsaj v tem primeru ravnala ... Več.
Piše: Uredništvo
Uničevanje izvoznega potenciala IZUM-a pod pokroviteljstvom Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije
6
27.03.2023 21:20
Na današnji dan pred petimi leti je vodilni avtor sistemov COBISS in SICRIS, pobudnik ustanovitve in dolgoletni direktor IZUM-a ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.048
02/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.697
03/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 1.999
04/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.740
05/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.394
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.150
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 1.095
08/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 593
09/
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
Jeffrey Sachs
Ogledov: 1.329
10/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 445