Razkrivamo

Je skoraj izravnan proračun za letos 2022 res presenečenje, ali pa rezultat nerealnega načrtovanja 2,5 milijardnega primanjkljaja?

Po dveh letih več kot trimilijardnega letnega proračunskega primanjkljaja so letošnja proračunska gibanja kar nekakšno presenečenje. Po podatkih Ministrstva za finance znaša primanjkljaj državnega proračuna v prvem polletju letos le 125 milijonov evrov. Presenečenje izhaja predvsem iz dejstva, da sprejet proračun za letos predvideva kar blizu 2,5 milijarde evrov primanjkljaja. Zato se seveda odpira osnovno vprašanje: ali so se gospodarske in finančne razmere v letošnjem letu res tako močno izboljšale glede na čas, ko se je v parlamentu sprejemal državni proračun za letos (oktobra lani), ali pa je sprejemanja proračuna temeljilo na precej nerealnih predpostavkah? Razmere v okolju so v zadnjih treh letih res precej nepredvidljive, a takšna odstopanja vseeno odpirajo dileme o realnosti (strokovnosti) takšnega načrtovanja.

05.09.2022 22:00
Piše: Bine Kordež
Ključne besede:   proračun   primanjkljaj   Ministrstvo za finance   covid   investicije

Fotomontaža: portal+

Letošnja ugodna proračunska gibanja niso presenečenje, ampak odraz solidne gospodarske rasti, sorazmernih prilivov in običajnih izdatkov. Presenečenje se kaže samo zaradi nerealnega načrtovanja 2,5-milijardnega primanjkljaja. 

Ocena letošnjih proračunskih gibanj zaradi teh razlik torej ne more temeljiti na primerjavi s sprejetim proračunom. Prav tako pa je za realno oceno uspešnosti proračunske politike vprašljiva primerjava s preteklim letom, ki ga je, vemo, zaznamovala covid kriza in veliki odlivi za te namene. Če želimo realno oceniti letošnja proračunska gibanja, jih je najbolje primerjati z "normalnim" letom 2019, torej obdobjem pred aktualnimi krizami. Takrat so bile gospodarske razmere stabilne, večjih pretresov ni bilo in državni proračun je konec tistega leta izkazoval 225 milijonov evrov presežka, od tega 220 milijonov že v prvem polletju 2019.

 

Letošnjih 125 milijonov evrov primanjkljaja v prvem polletju je torej smiselno primerjati s takratnimi številkami. Razlike pokažejo, kje je prišlo do dejanskih sprememb. Pri primerjavi je potrebno upoštevati vmesno gospodarsko rast ter tudi rast cen od leta 2019. Indeks cen življenjskih potrebščin namreč kaže 8,3 % višji nivo cen v prvem polletju letošnjega leta glede na prvo polletje leta 2019. Še večji vpliv ima podatek, da so v tem času povprečne plače porasle za 14,4 % ob 3 % večjem številu zaposlenih, povprečne pokojnine pa za okoli 18 % ob odstotku večjem številu uživalcev pokojnin. Masa prejemkov zaposlenih in upokojencev se je torej v treh letih povečala za blizu 20 %, kar razumljivo vpliva na močno povečano plačilo davščin od prejemkov in potrošnje. Kljub sicer upravičenih skrbeh zaradi aktualne rasti cen in upada življenjskega standarda so bili povprečni prejemki na prebivalca v letošnjem prvem polletju realno vseeno za 6 do 10 % višji kot v enakem obdobju leta 2019, čeprav je zadnje povečanje cen del te rasti pobralo.

 

Te odstotke je sicer potrebno upoštevati z določeno mero previdnosti, ker gre pač za povprečne stopnje, ki se ob tako visokih rasteh pri posameznikih odražajo zelo različno. Vseeno pa kažejo splošna gibanja in skupni obseg prejemkov, kar je za oceno proračunskih gibanj ključnega pomena. Ob rasti plač je mogoče zanimiv še podatek o njihovi rasti v javnem in zasebnem sektorju. Zadnji dve leti smo namreč zaradi raznih dodatkov ugotavljali zelo visoko rast plač javnega sektorja v primerjavi z zasebnim. V letošnjem letu so razmere pomembno drugačne, saj v zasebnem sektorju še vedno naraščajo po 5 % na letnem nivoju (kot posledica pomanjkanja delovne sile), v javnem sektorju pa so se letos v povprečju celo znižale glede na lani in razmerja plač med javnim in zasebnim sektorjem so se vrnila na nekdanje ravni oziroma so celo nekaj nižja.

 

 

Večji prihodki, višja zaposlenost, višji davčni prilivi

 

Na priloženi tabeli je prikazana osnovna struktura državnega proračuna po najpomembnejših vsebinskih vrstah prejemkov in izdatkov in ne po ministrstvih kot običajno. Pri tem so ločeno prikazani "redni" prihodki in odhodki skupaj z rezultatom, ločeno pa so prikazane postavke, kjer prihaja do večjih razlik med leti (sredstva iz Evropske unije, investicije, obresti). V tabeli so najprej prikazani proračunski prihodki/odhodki v prvem polletju leta 2019 ter rezultati letošnjih gibanj. V naslednjih dveh kolonah sledijo podatki o razlikah med obema obdobjema v evrih ter v odstotkih. V zadnjih dveh stolpcih pa je naveden še sprejet, trenutno veljavni proračun za celotno letošnje leto ter odstotki doseganja načrtovanih zneskov že v prvem polletju.

 

 

 

 

Glede na prvo polletje leta 2019 je letos 1,11 milijarde evrov več rednih prihodkov in tudi po izločitvi rasti cen je bilo prihodkov za preko 700 milijonov evrov več. Zaradi omenjene visoke rasti prejemkov ljudi, večje zaposlenosti in sorazmerno večje potrošnje so se tako pobrana dohodnina kot prilivi od DDV povečali skoraj za četrtino. Povečanje skupnih davkov na blago je bilo sicer manjše predvsem, ker je država znižala trošarine na goriva. Izjemno pa se je povečalo vplačilo davkov od dobička tako zaradi visokih dobičkov podjetij ter delnega poračuna odlogov plačil v času covida in prenosa v letošnje leto. V prvi polovici leta so gospodarske družbe tako vplačale že skoraj letni načrtovan znesek (940 milijonov evrov od predvidenih 1,05 milijarde), kot je razvidno iz predzadnje kolone s podatki o sprejetem proračunu. Precej so se povečali tudi ostali prihodki, izstopajo uvozne carine ter skoraj 100 milijonov evrov "drugih izrednih nedavčnih prihodkov" februarja letos.

 

Med odhodki proračuna so pričakovano porasli izdatki za plače v javnem sektorju, zaradi dodatnih izdatkov za zdravstvo pa so precej večji tudi izdatki za blago, a približno v skladu s sprejetim proračunom (blizu polovice načrtovanih letnih odhodkov). Nekaj višji so izdatki za subvencije prebivalstvu, kjer večji porast izhaja predvsem iz potrošnje turističnih bonov. Močnejše povečanje odhodkov pa beležimo pri subvencijah in transferjih podjetjem, zasebnikom in drugim, za kar je šlo kar 327 milijonov evrov več kot v prvi polovici leta 2019 (64 %). Deloma gre za pomoč v zvezi s covidom, deloma pa razni novi transferji (dodatno za občine, transferji v tujino).

 

 

Milijarda za "rezerve"

 

Pomembno povečanje proračunskih izdatkov glede na leto 2019 je tudi za pokrivanje primanjkljaja v pokojninski blagajni (316 milijonov evrov povečanja). Izdatki za pokojnine so se zaradi omenjenega visokega povečanja povprečne pokojnine dvignili za 21 %, a tudi prispevki od plač za PIZ so bili 20 % višji. Pretežni del razlike zato izhaja iz letošnjega posebnega dodatka upokojencem v januarju (66 milijonov evrov), še več pa iz regresa upokojencem (162 milijonov evrov), ki je bil v letu 2019 izplačan šele julija. Za znesek regresa bo zato manjši prispevek proračuna v drugi polovici leta. Brez tega enkratnega izdatka in premika izplačila regresa bi prispevek proračuna za ZPIZ letos porastel za podoben odstotek kot redni izdatki. Če bi tudi letos regres za letni dopust upokojencem izplačali šele julija, tako kot leta 2019, bi letošnji polletni proračun izkazoval celo presežek.

 

Med proračunsko porabo izstopajo tudi odhodki za postavko "Rezerve" (235 milijonov evrov povečanja), pri čemer finančno ministrstvo v pregledu ne razčleni namena te porabe. Zanimivo je, da so pri pripravi proračuna za to postavko rezervirali kar skoraj milijardo evrov. Torej za vsak slučaj, kar je seveda tudi močno dvignilo načrtovan proračunski primanjkljaj za letos (2,5 milijarde evrov).

 

Če torej seštejemo vse te "redne" prihodke in odhodke je imel letos proračun 450 milijonov presežka ali okoli 500 milijonov manj kot v letu 2019, od česar bi lahko ocenili, da se kar okoli 300 milijonov poslabšanja nanaša na enkratne dogodke v prvem polletju, samo preostanek pa je dejansko povečana poraba glede na zbrane prihodke oz.iroma pokazatelj letošnjih ugodnih proračunskih gibanj.

 

 

Kdo financira slovenske investicije

 

V zadnjem delu tabele pa so še tri proračunske postavke, ki določajo končno bilanco državnega proračuna. Največji vpliv imajo sredstva v povezavi z Evropske unije ter izdatki za investicije. Ti dve postavki sta praviloma dokaj povezani, kot kaže priložena slika. Več ko dobimo sredstev iz EU, večji znesek se namenja za investicije. Ali mogoče ravno obratno - več ko uspemo pripraviti investicijskih projektov, več sredstev lahko črpamo iz EU. Sprejet proračun za letošnje leto je za ti dve postavki predvidel ogromne zneske, ki vsekakor ne bodo doseženi. Iz EU naj bi skupaj prejeli kar 1,67 milijona evrov oz. 1,09 milijona neto, če odštejemo vplačila v EU. Za investicije pa naj bi namenili celo 2,2 milijardi evrov, enkrat več kot so znašale investicije v zadnjih letih. Po polletnih podatkih smo daleč za načrti - počrpali smo le tretjino načrtovanega zneska (čeprav sicer še nikoli toliko v pol leta), izdatkov za investicije pa je bilo ob polletju le 18 % celoletnega načrta ...

 

 

 

 

Glede na prvo polletje leta 2019 smo tako letos investirali blizu 150 milijonov evrov več in tudi toliko več dobili iz EU, zaradi česar je bil vpliv teh dveh postavk nevtralen. Bistveno manj pa smo plačali obresti, a to je bolj sprememba dinamike plačil. V letu 2019 smo v prvem polletju plačali večji del obresti na državni dolg, letos pa po glede na celoletni načrt okoli polovico. Upoštevaje vsa navedena gibanja smo tako polletje zaključili s skoraj izravnanim proračunom.

 

 

Proračun za 2022 je bil nerealen

 

Tekoča proračunska gibanja torej predvsem kažejo, da je bil sprejet proračun za letošnje leto dokaj nerealen in da primerjava z načrtom ne pokaže realnih gibanj, niti ne omogoča prave ocene. Odstopanja so predvsem v pričakovanjih, kaj vse naj bi letos investirali in s tem povezanih izjemno visokih prilivih iz EU, drugo pa je bila vključitev milijarde evrov dodatne rezerve med izdatki. Seveda bodo poseganja države na cene energentov v drugem polletju povzročili nenačrtovane dodatne izdatke proračuna, a zaradi morebitnih nepričakovanih dogodkov ne bi smeli kar "na zalogo" načrtovati dodatno milijardo večji primanjkljaj. V takšnem primeru načrtovanje ne kaže realne slike.

 

Za oceno, kaj se z letošnjim proračunom dogaja, je zato realnejša primerjava z "normalnim" letom 2019, kot je prikazano v tabeli. Razlike glede na leto 2019 so sicer visoke tako zaradi povečanega BDP, plač in inflacije, a odstopanja od teh pričakovanih stopenj rasti pokažejo, kje je dejansko prišlo do sprememb v prilivih ali odlivih. Saldo osnovnih prihodkov in odhodkov proračuna je bil tako letos za 500 milijonov evrov slabši kot v letu 2019. Če pa poskušamo oceniti učinke, ki so bili še posledica covidnih razmer v prvem letošnjem polletju (okoli 300 milijonov evrov), pa so proračunska gibanja letos pravzaprav podobna kot v prvem polletju leta 2019, ko smo leto zaključili s presežkom. Čeprav se torej letošnja ugodna proračunska gibanja kažejo kot neko presenečenje, to niti niso, ampak so odraz solidne gospodarske rasti, sorazmernih prilivov (kakšnih pomembnejših davčnih sprememb ni bilo) ter običajnih izdatkov. Presenečenje se kaže samo zaradi nerealnega načrtovanja z 2,5 milijarde evrov primanjkljaja. 

 

Če ne bi bilo trenutnih pretresov na energetskem in cenovnem področju, bi verjetno lahko tudi celotno proračunsko leto zaključili samo s kakim manjšim minusom. Posegi države za ublažitev dvigov cen pa bodo najbrž prinesli nekaj dodatnih odhodkov proračuna; koliko, danes ne vedo niti vladni načrtovalci. Odprti pa so tudi izdatki za investicije in z njimi povezanimi sredstvi iz EU. Zaenkrat sicer ne kaže, da tu vodili kakšne večje aktivnosti in imeli v zadnjih mesecih pomembno povečanje izdatkov. Kljub temu pa presenečanja niso izključena, verjetno je sprejet proračun vseeno temeljil na nekih realno izvedljivih projektih - ali pa ne in je načrtovanih 2,2 milijardi evrov državnih investicij temeljilo bolj na željah?

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
4
Pravica do groba ali zakaj potrebujemo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja
1
05.06.2023 20:00
Trije ugledni slovenski zgodovinarji, strokovnjaki za novejšo zgodovino, Mitja Ferenc, Tamara Griesser Pečar in Milko Mikola, ... Več.
Piše: Uredništvo
"Kak Šved pod Poltavoj" ali kako se ruska imperialna politika spet ponavlja in je zelo nekreativna
12
03.06.2023 17:00
Vojna, ki divja na ukrajinskem ozemlju, je v resnici vojna za ukrajinsko neodvisnost. V tej vojni ukrajinski narod uveljavlja ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
9
31.05.2023 20:30
Naš italijanski sodelavec Valerio Fabbri je pred dnevi v prilogi Scenari, ki izhaja kot del rimskega dnevnika Domani, objavil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
5
28.05.2023 19:00
After the initial euphoria, Chinas relations with the Central Asian countries are losing traction as the local population is ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
16
24.05.2023 20:59
Začelo se je zbiranje podpisov za podporo novemu zakonu, ki ga v slovenski zakonodaji še nimamo: o zakonu o pomoči pri ... Več.
Piše: Milan Krek
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
30
18.05.2023 17:15
Na zadnje ideološke poteze vlade Roberta Goloba, ki je pred volitvami obljubljala depolitizacijo, zdaj pa počne ravno nasprotno, ... Več.
Piše: Uredništvo
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
10
17.05.2023 19:00
Konec tedna, natančneje 21. maja, čakajo Grčijo parlamentarne volitve, ki bodo v več pogledih prelomne. Javnomnenjske raziskave ... Več.
Piše: Tomi Dimitrovski
Beijing's new anti-spying rules could put to jail any foreign citizen living in China
8
16.05.2023 22:00
The international community is wary of Chinas latest amendments to its anti-espionage legislation that comes into effect from ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Despite likely losses, China has an interest to fund Pakistani rail network
10
09.05.2023 20:45
Putting economics on its head, China is readying to launch an ambitious USD 58 billion rail network in Pakistan, whose rationale ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Anonimka Alešu Šabedru očita, da ogroža več kot 60 milijonov evrov evropskega denarja
9
07.05.2023 20:00
Razmere v zdravstvu se bodo očitno še bolj zaostrile, do dramatičnih dogodkov naj bi prišlo že prihodnji mesec, opozarjajo naši ... Več.
Piše: Uredništvo
Kremelj je padel? Kdo je odgovoren za domnevni "atentat" na Putina in zakaj je to storil
13
04.05.2023 09:20
Natančna analiza posnetkov domnevnega ukrajinskega napada z dronoma na Kremelj, kjer je sicer uradna rezidenca ruskega ... Več.
Piše: Uredništvo
Nekdanji italijanski zunanji minister Luigi Di Maio kot predstavnik evropske diplomacije v zalivskih državah
14
02.05.2023 20:00
Visoki predstavnik za zunanje zadeve Evropske unije Josep Borrell je predstavnikom vlad 27 držav članic Unije pisal, da je ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ameriška gerontokracija: Vladavina starejših v ZDA kot garancija prihodnosti zahodnega sveta?
12
28.04.2023 20:15
V Združenih državah so vedno bolj prisotni dvomi o napovedani ponovni kandidaturi Joeja Bidna. Izgleda, da osemdesetletni ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izstop Nemčije iz rabe jedrske energije in mizantropija velikih okoljevarstvenih organizacij
22
23.04.2023 19:04
Trenutek slavja nemških Zelenih in velikih mednarodnih okoljevarsvetnih organizacij ob odklopu zadnjih treh nemških jedrskih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
China - EU relations to deteriorate as Putin ignores Xi's mediation
6
22.04.2023 00:00
The European Commission President, Ursula von der Leyen, and French President, Emmanuel Macron, are trying to change Chinas ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Emergence of New Global Industrial Supply Chain : Limitation of China - Russia Trade Cooperation
13
16.04.2023 19:00
Analysts and observers across the world are anticipating about the shape and form the new global industrial supply chain would ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Finska v zvezi NATO je še en dokaz Putinovih političnih napak
13
12.04.2023 19:33
Vojna v Ukrajini je privedla do širitve zveze NATO. Na bojišču ni končnega izida, ki bi pomenil pogajanja s Kijevom in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Cene električne energije v Evropi letijo v nebo predvsem zaradi trgovcev in špekulantov z električno energijo
21
11.04.2023 23:59
Leto 2022 je vsekakor zaznamovala energetska kriza. Cene električne energije so pričele naraščati že konec leta 2021, z rusko ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zloraba neke naravne nesreče: Četrt stoletja po velikonočnem potresu v Zgornjem Posočju (1998)
11
10.04.2023 21:00
Pred skoraj natanko četrt stoletja, na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, pet minut pred poldnevom, je Zgornje Posočje ... Več.
Piše: Siniša Germovšek
Shrinking Beijing, Shanghai, Hong Kong populations worsen demographic crisis in China
10
04.04.2023 21:00
Younger generation of Chinese does not find giving birth as inevitability. China therefore recorded a population decline for the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.482
02/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 2.068
03/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.225
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.631
05/
Bitka za Varnostni svet: Slovenija ne kandidira le proti Lukašenku, ampak tudi proti Putinu
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.128
06/
"Kak Šved pod Poltavoj" ali kako se ruska imperialna politika spet ponavlja in je zelo nekreativna
Maksimiljan Fras
Ogledov: 997
07/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 876
08/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 545
09/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.284
10/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.889