Razkrivamo

Nova vlada, stari problemi? Prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, Zahodni Balkan in projekt COBISS.Net

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Robert Golob na vseh mednarodnih srečanjih izpostavljata podporo Slovenije državam Zahodnega Balkana pri približevanju Evropski uniji. Nenazadnje je bila to tudi ena osrednjih tem srečanja na Brdu pred dvema dnevoma. A očitno so besede eno, dejanje pa drugo. Ko gre za konkretno razvojno pomoč pri zmanjševanju razvojnega zaostajanja Zahodnega Balkana za EU, vlada že od leta 2013 ne prepozna razvojnega potenciala projekta COBISS.Net in njegovega vpliva na ugled Slovenije v tej regiji. Gre za temeljno informacijsko infrastrukturo znanosti, izobraževanja in kulture, brez katere si ni mogoče predstavljati sodobnega šolstva in raziskovanja, pa tudi kulturnega, tehnološkega in gospodarskega razvoja ne. Slovenija je na tem področju po zaslugi IZUM-a v Mariboru in projekta COBISS.Net med vodilnimi na svetu.

14.09.2022 19:00
Piše: Tomaž Seljak
Ključne besede:   MZZ   Slovenija   Zahodni Balkan   mednarodna razvojna pomoč   Borut Pahor   Robert Golob   COBISS.Net   Tomaž Seljak   IZUM   Maribor   CMSR   knjižnice   vlada

Slovenska oblast veliko govori o razvojni pomoči Zahodnemu Balkanu, sprejema memorandume in načrte za to, na voljo so tudi evropska sredstva, vendar pa prehoda od besed k dejanjem ni in ni ...

Na spletnih straneh slovenske vlade lahko pod naslovom Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč (vir) preberemo, da je mednarodno razvojno sodelovanje eno od temeljnih sestavin naše zunanje politike. Po Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (vir) je cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanje trajnostnega razvoja v partnerskih državah. 

 

Krovni strateški dokument mednarodnega razvojnega sodelovanja je Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (vir), ki jo je sprejel Državni zbor leta 2017 in določa prednostna področja ter usmeritve za načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije naj bi bilo osredotočeno na prednostna vsebinska področja in geografska območja, kjer je lahko uradna razvojna pomoč učinkovita, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav.

 

Prednostna vsebinska področja so:

 

(1) spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju in

 

(2) boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri. Prednostna geografska območja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah.

 

 

Usmeritve iz navedene resolucije podrobneje opredeljuje Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije konec leta 2018 (vir). Predvidljivost uradne razvojne pomoči Slovenije naj bi se zagotavljala z Okvirnimi programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči kot instrumenti večletnega načrtovanja uradne razvojne pomoči, a je bilo navedeno načrtovanje leta 2019 opuščeno.

 

 

Zaveze, na katere so pozabili

 

Nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki medresorsko usklajuje pripravo zakonskih podlag in strateških okvirov ter letnih poročil o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, načrtuje in izvaja pa očitno le tiste aktivnosti, ki jih samo tudi financira. Druga ministrstva so pri tem povsem samostojna. 

 

Slovenija se je kot država članica EU v okviru pogajanj za novo razvojno agendo leta 2015 zavezala, da si bo prizadevala povečati uradno razvojno pomoč s takratnih 0,15 % na 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BDN) do leta 2030. Iz Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2020 (vir) je razvidno, da je Slovenija v letu 2020 za mednarodno razvojno sodelovanje namenila 79,61 milijona evrov, kar je 0,17 % BND, od tega 53,12 milijona evrov za večstransko pomoč (prispevki v proračun EU, mednarodnim institucijam in skladom) in 26,49 milijona evra za dvostransko pomoč (neposredno sodelovanje s partnerskimi državami).

 

Največ dvostranske razvojne pomoči je Slovenija usmerila v države Zahodnega Balkana, ki so skupaj prejele 18,03 milijone evrov dvostranske pomoči, od tega kar 14,55 milijona evrov za oprostitve šolnin in štipendije za študij državljanov partnerskih držav Zahodnega Balkana v Sloveniji. Preostala sredstva (3,48 milijona evrov) so bila namenjena raznim projektom, tehnični pomoči in posebnim programom.

 

Poročilo za leto 2021 še ni objavljeno.

 

Iz proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (vir) je razvidno, da z največ namenskimi sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč razpolagata Ministrstvo za zunanje zadeve (12,48 milijona evrov) in Ministrstvo za finance (11,02 milijona evrov brez sredstev za kapitalske naložbe). 

 

 

Projekti razvojne pomoči državam Zahodnega Balkana (2022)

 

Projekti, ki jih v letu 2022 financira Ministrstvo za zunanje zadeve in imajo status "v teku", so predstavljeni na portalu državne uprave - Razvojni in humanitarni projekti (vir):

 

 • Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji

Albanija

 • BiHUB – Podpora ženskemu družbeno odgovornemu podjetništvu

Bosna in Hercegovina

 • Protiminsko delovanje v Bosni in Hercegovini v letih 2021 in 2022

Bosna in Hercegovina

 • Komunikacija v pogajalskem poglavju 24

Severna Makedonija

 • Pomoč pri poglavju 24 - finančne preiskave

Severna Makedonija

 • Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

Srbija

 • Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji

Srbija

 • Krepitev družbene odpornosti v boju proti dezinformacijam v državah Zahodnega Balkana

Države bivše Jugoslavije

Skupna vrednost sofinanciranja: 

1.105.000 EUR

 

 

Projekti, ki jih letos financira Ministrstvo za finance in imajo status "v teku", so predstavljeni na spletni strani Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (vir):  

 

 • Postavitev modularne šole v Albaniji

Albanija

 • Izgradnja rastlinske čistilne naprave za naselje Pishkash Veri, Prrenjas

Albanija

 • Sanacija deponije v Plavu

Črna gora

 • Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Petnjica

Črna gora

 • Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Andrijevica

Črna gora

 • Prenova Hidrosistema Zletovica 

Severna Makedonija

 • Sortirna linija za mešane odpadke Donji Vakuf

Bosna in Hercegovina

 • Izgradnja čistilne naprave na območju Bjelašnice in Igmana 

Bosna in Hercegovina

 • Rekonstrukcija in nadgradnja obrata za čiščenje pitne vode Alagovac v občini Nevesinje

Bosna in Hercegovina

 • Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Gradiška

Bosna in Hercegovina

 • Izgradnja naprave za čiščenje odpadnih voda na Zlatiboru

Srbija

 • Rekonstrukcija javne razsvetljave v mestu Vrnjačka Banja 

Srbija

 • Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj v Novem Sadu – 2. faza

Srbija

Skupna vrednost sofinanciranja:

3.723.843 EUR

 

 

Vprašanje: Je mogoče, da navedeni projekti "odražajo slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti" v odnosu na druge države in ponudnike razvojne pomoči, kar naj bi bil eden od kriterijev za financiranje projektov? Potrebno znanje in zmogljivosti za tovrstne projekte imajo tudi druge države, zagotovo pa so pri izbiri izvajalcev projektov v prednosti slovenske institucije in podjetja, ki uredijo pridobitev donacije Republike Slovenije.

 

 

Projekt COBISS.Net 

 

Strateški cilj projekta COBISS.Net je (bil) v državah Zahodnega Balkana vzpostaviti nacionalne knjižnične informacijske sisteme na platformi COBISS in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti ter v mrežo COBISS.Net povezati vse knjižnice v navedenih državah. Po več kot tridesetih letih od zasnove projekta je od blizu 1300 nacionalnih, splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic v državah Zahodnega Balkana v mrežo COBISS.Net vključenih šele blizu 490 navedenih knjižnic, vključitev preostalih pa je odvisna od političnih usmeritev in dogovorov, mednarodne razvojne pomoči in vpliva drugih ponudnikov knjižničnih aplikacij.

 

Knjižnice v državah Zahodnega Balkana potrebujejo mednarodno razvojno pomoč pri zagotoviti pogojev za implementacijo sistema COBISS, nakar prevzamejo obvezo plačevanja licenc za programsko opremo COBISS in storitev IZUM-a. Do leta 2013 so širitev mreže COBISS.Net občasno finančno podpirala različna slovenska ministrstva (celo Ministrstvo za obrambo) in nekatere mednarodne organizacije. Tako je na primer slovenska vlada leta 2008 preko IZUM-a in Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) financirala obnovo prostorov in nakup opreme za potrebe nacionalnega COBISS centra v Črni gori (200.000 evrov). 

 

 

http://www.cobiss.net/images/news/20080701-2.jpg

http://www.cobiss.net/images/news/20080701-1.jpg

Prenovljene prostore črnogorskega nacionalnega COBISS centra na Cetinju so 1. julija 2008 odprli minister za kulturo, šport in medije Črne gore, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije ter veleposlanik Kraljevine Norveške, ki je financirala obnovo strehe in drugih prostorov nacionalne knjižnice Črne gore.

 

 

Leta 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ukinilo podporo projektu COBISS.Net, ker takratno vodstvo ministrstva ni razumelo projekta in poti za dosego zastavljenih ciljev. Posledice so bile in so še katastrofalne:

 

 1. Razveljavljen razpis za podiplomski študij bibliotekarstva na Univerzi v Skadru po programu Univerze v Ljubljani. S tem je bila onemogočena kadrovska okrepitev knjižnic na Kosovu, v Albaniji, Severni Makedoniji in Črni gori, kjer ni organiziranega študija bibliotekarstva in je tudi ozaveščenost oblasti o pomenu knjižnic zelo nizka. Za primerjavo: V Sloveniji imamo 250 splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic, med knjižničarji pa blizu 600 z univerzitetno diplomo iz bibliotekarstva. Na Kosovu, ki ima približno enako število prebivalcev, imajo 75 navedenih knjižnic in le 13 knjižničarjev z diplomo iz bibliotekarstva (enako kot pred devetimi leti).

 2. Neuresničeni dogovori s pristojnimi ministri albanske vlade o vključitvi Nacionalne knjižnice Albanije v COBISS.Net in organiziranju nacionalnega COBISS centra v navedeni knjižnici, čemur bi tradicionalno sledila tudi Nacionalna knjižnica Kosova. Po devetih letih je stanje nespremenjeno. Nacionalna knjižnica še vedno odklanja sodelovanje, IZUM pa je prisiljen drugim knjižnicam v Albaniji in na Kosovu še naprej zagotavljati aplikacije COBISS in storitve izobraževanja brezplačno.

 3. Zapravljeno zaupanje v projekt COBISS.Net in razvojno pomoč Slovenije ter upočasnjen proces vključevanja knjižnic v mrežo COBISS.Net v vseh državah Zahodnega Balkana. 

 

 

Leta 2015 je bila Evropska komisija pripravljena na osnovi političnega dogovora (mimo standardnih razpisov) zagotoviti 10 milijonov evrov evropskih sredstev za realizacijo projekta COBISS.Net - Podpora razvoju nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov držav Zahodnega Balkana in njihovi integraciji v skupni izobraževalni, raziskovalni in kulturni prostor EU, a tedanja slovenska vlada (vodil jo je Miro Cerar) tega ni bila pripravljena predlagati vladam držav Zahodnega Balkana.

 

Leta 2019 je bila ustanovljena Civilna iniciativa za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net. Njeni predlogi so predstavljeni na spletni strani www.zacobiss.net. Žal jih aktualni direktor IZUM-a in njegov predstavnik zaposlenih v Upravnem odboru IZUM-a ne podpirata.

 

 

Pismo premierju Golobu

 

Predsednik vlade dr. Robert Golob je bil s problematiko in predlogi za rešitev projekta COBISS.Net seznanjen takoj po prevzemu funkcije 1. junija 2022, a se na pismo Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net (tukaj) še ni odzval. 

 

Za sanacijo kritičnih razmer na terenu, povrnitev zaupanja v projekt in pospešitev širitve mreže COBISS.Net bi morala Vlada Republike Slovenija takoj zagotoviti vsaj 3 milijone evrov (kolikor je npr. leta 2018 namenila za projekt izgradnje sončne elektrarne v Žitomirju v Ukrajini, ki je bil kasneje storniran, ker prejemnik pomoči ni izpolnil pogojev za donacijo).

 

Prioritetne projektne aktivnosti so naslednje:

 

 • Zagotovitev pogojev za ustanovitev in delovanje nacionalnih COBISS centrov v Albaniji in na Kosovu (adaptacija prostorov, oprema, izobraževanje).

 • Kadrovska okrepitev knjižnic na Kosovu, v Albaniji, Severni Makedoniji in Črni gori (sofinanciranje vsaj 30 novih delovnih mest in organiziranje izrednega študijskega programa za  izpopolnjevanje iz bibliotekarstva - na Univerzi v Skadru po programu Univerze v Ljubljani).

 • Financiranje nakupa nujno potrebnih (manjkajočih) osebnih računalnikov in druge periferne opreme nacionalnim COBISS centrom in knjižnicam, ker tudi razpoložljiv kader z manjkajočo opremo ne more biti produktiven.

 • Sofinanciranje kreiranja, redigiranja in prevzemanja bibliografskih zapisov pri izgradnji bibliografskih baz podatkov in katalogov (glede na število novih, redigiranih ali prevzetih/povezanih zapisov) – prioritetno za vodenje bibliografij raziskovalcev.

 

 

Poleg tega bi se morala Vlada Republike Slovenije dogovoriti z vladami držav Zahodnega Balkana in z Evropsko komisijo o nadaljnjem financiranje projekta COBISS.Net iz evropskih sredstev (vsaj 10 milijonov evrov), kar pa je doslej presegalo učinkovitost slovenske diplomacije in okvire srečanj s predstavniki držav Zahodnega Balkana, kakršen je tudi vrh voditeljev pobude Brdo-Brioni.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
2
"Kak Šved pod Poltavoj" ali kako se ruska imperialna politika spet ponavlja in je zelo nekreativna
3
03.06.2023 17:00
Vojna, ki divja na ukrajinskem ozemlju, v resnici vojna za ukrajinsko neodvisnost. V tej vojni ukrajinski narod uveljavlja svojo ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
9
31.05.2023 20:30
Naš italijanski sodelavec Valerio Fabbri je pred dnevi v prilogi Scenari, ki izhaja kot del rimskega dnevnika Domani, objavil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
5
28.05.2023 19:00
After the initial euphoria, Chinas relations with the Central Asian countries are losing traction as the local population is ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
16
24.05.2023 20:59
Začelo se je zbiranje podpisov za podporo novemu zakonu, ki ga v slovenski zakonodaji še nimamo: o zakonu o pomoči pri ... Več.
Piše: Milan Krek
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
30
18.05.2023 17:15
Na zadnje ideološke poteze vlade Roberta Goloba, ki je pred volitvami obljubljala depolitizacijo, zdaj pa počne ravno nasprotno, ... Več.
Piše: Uredništvo
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
10
17.05.2023 19:00
Konec tedna, natančneje 21. maja, čakajo Grčijo parlamentarne volitve, ki bodo v več pogledih prelomne. Javnomnenjske raziskave ... Več.
Piše: Tomi Dimitrovski
Beijing's new anti-spying rules could put to jail any foreign citizen living in China
8
16.05.2023 22:00
The international community is wary of Chinas latest amendments to its anti-espionage legislation that comes into effect from ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Despite likely losses, China has an interest to fund Pakistani rail network
10
09.05.2023 20:45
Putting economics on its head, China is readying to launch an ambitious USD 58 billion rail network in Pakistan, whose rationale ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Anonimka Alešu Šabedru očita, da ogroža več kot 60 milijonov evrov evropskega denarja
9
07.05.2023 20:00
Razmere v zdravstvu se bodo očitno še bolj zaostrile, do dramatičnih dogodkov naj bi prišlo že prihodnji mesec, opozarjajo naši ... Več.
Piše: Uredništvo
Kremelj je padel? Kdo je odgovoren za domnevni "atentat" na Putina in zakaj je to storil
13
04.05.2023 09:20
Natančna analiza posnetkov domnevnega ukrajinskega napada z dronoma na Kremelj, kjer je sicer uradna rezidenca ruskega ... Več.
Piše: Uredništvo
Nekdanji italijanski zunanji minister Luigi Di Maio kot predstavnik evropske diplomacije v zalivskih državah
14
02.05.2023 20:00
Visoki predstavnik za zunanje zadeve Evropske unije Josep Borrell je predstavnikom vlad 27 držav članic Unije pisal, da je ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ameriška gerontokracija: Vladavina starejših v ZDA kot garancija prihodnosti zahodnega sveta?
12
28.04.2023 20:15
V Združenih državah so vedno bolj prisotni dvomi o napovedani ponovni kandidaturi Joeja Bidna. Izgleda, da osemdesetletni ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izstop Nemčije iz rabe jedrske energije in mizantropija velikih okoljevarstvenih organizacij
22
23.04.2023 19:04
Trenutek slavja nemških Zelenih in velikih mednarodnih okoljevarsvetnih organizacij ob odklopu zadnjih treh nemških jedrskih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
China - EU relations to deteriorate as Putin ignores Xi's mediation
6
22.04.2023 00:00
The European Commission President, Ursula von der Leyen, and French President, Emmanuel Macron, are trying to change Chinas ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Emergence of New Global Industrial Supply Chain : Limitation of China - Russia Trade Cooperation
13
16.04.2023 19:00
Analysts and observers across the world are anticipating about the shape and form the new global industrial supply chain would ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Finska v zvezi NATO je še en dokaz Putinovih političnih napak
13
12.04.2023 19:33
Vojna v Ukrajini je privedla do širitve zveze NATO. Na bojišču ni končnega izida, ki bi pomenil pogajanja s Kijevom in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Cene električne energije v Evropi letijo v nebo predvsem zaradi trgovcev in špekulantov z električno energijo
21
11.04.2023 23:59
Leto 2022 je vsekakor zaznamovala energetska kriza. Cene električne energije so pričele naraščati že konec leta 2021, z rusko ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zloraba neke naravne nesreče: Četrt stoletja po velikonočnem potresu v Zgornjem Posočju (1998)
11
10.04.2023 21:00
Pred skoraj natanko četrt stoletja, na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, pet minut pred poldnevom, je Zgornje Posočje ... Več.
Piše: Siniša Germovšek
Shrinking Beijing, Shanghai, Hong Kong populations worsen demographic crisis in China
10
04.04.2023 21:00
Younger generation of Chinese does not find giving birth as inevitability. China therefore recorded a population decline for the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Pozabite na drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, vladno koalicijo so očitno potiho prevzeli špekulativni interesi
18
29.03.2023 00:55
Kdo se igra s projektom drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Če ste mislili, da bo oblast vsaj v tem primeru ravnala ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.185
02/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.151
03/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 1.701
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.550
05/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.221
06/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 1.159
07/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 783
08/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.830
09/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 498
10/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 2.082