Razkrivamo

Nova vlada, stari problemi? Prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, Zahodni Balkan in projekt COBISS.Net

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Robert Golob na vseh mednarodnih srečanjih izpostavljata podporo Slovenije državam Zahodnega Balkana pri približevanju Evropski uniji. Nenazadnje je bila to tudi ena osrednjih tem srečanja na Brdu pred dvema dnevoma. A očitno so besede eno, dejanje pa drugo. Ko gre za konkretno razvojno pomoč pri zmanjševanju razvojnega zaostajanja Zahodnega Balkana za EU, vlada že od leta 2013 ne prepozna razvojnega potenciala projekta COBISS.Net in njegovega vpliva na ugled Slovenije v tej regiji. Gre za temeljno informacijsko infrastrukturo znanosti, izobraževanja in kulture, brez katere si ni mogoče predstavljati sodobnega šolstva in raziskovanja, pa tudi kulturnega, tehnološkega in gospodarskega razvoja ne. Slovenija je na tem področju po zaslugi IZUM-a v Mariboru in projekta COBISS.Net med vodilnimi na svetu.

14.09.2022 19:00
Piše: Tomaž Seljak
Ključne besede:   MZZ   Slovenija   Zahodni Balkan   mednarodna razvojna pomoč   Borut Pahor   Robert Golob   COBISS.Net   Tomaž Seljak   IZUM   Maribor   CMSR   knjižnice   vlada

Slovenska oblast veliko govori o razvojni pomoči Zahodnemu Balkanu, sprejema memorandume in načrte za to, na voljo so tudi evropska sredstva, vendar pa prehoda od besed k dejanjem ni in ni ...

Na spletnih straneh slovenske vlade lahko pod naslovom Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč (vir) preberemo, da je mednarodno razvojno sodelovanje eno od temeljnih sestavin naše zunanje politike. Po Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (vir) je cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanje trajnostnega razvoja v partnerskih državah. 

 

Krovni strateški dokument mednarodnega razvojnega sodelovanja je Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (vir), ki jo je sprejel Državni zbor leta 2017 in določa prednostna področja ter usmeritve za načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije naj bi bilo osredotočeno na prednostna vsebinska področja in geografska območja, kjer je lahko uradna razvojna pomoč učinkovita, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav.

 

Prednostna vsebinska področja so:

 

(1) spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju in

 

(2) boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri. Prednostna geografska območja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah.

 

 

Usmeritve iz navedene resolucije podrobneje opredeljuje Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije konec leta 2018 (vir). Predvidljivost uradne razvojne pomoči Slovenije naj bi se zagotavljala z Okvirnimi programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči kot instrumenti večletnega načrtovanja uradne razvojne pomoči, a je bilo navedeno načrtovanje leta 2019 opuščeno.

 

 

Zaveze, na katere so pozabili

 

Nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki medresorsko usklajuje pripravo zakonskih podlag in strateških okvirov ter letnih poročil o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, načrtuje in izvaja pa očitno le tiste aktivnosti, ki jih samo tudi financira. Druga ministrstva so pri tem povsem samostojna. 

 

Slovenija se je kot država članica EU v okviru pogajanj za novo razvojno agendo leta 2015 zavezala, da si bo prizadevala povečati uradno razvojno pomoč s takratnih 0,15 % na 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BDN) do leta 2030. Iz Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2020 (vir) je razvidno, da je Slovenija v letu 2020 za mednarodno razvojno sodelovanje namenila 79,61 milijona evrov, kar je 0,17 % BND, od tega 53,12 milijona evrov za večstransko pomoč (prispevki v proračun EU, mednarodnim institucijam in skladom) in 26,49 milijona evra za dvostransko pomoč (neposredno sodelovanje s partnerskimi državami).

 

Največ dvostranske razvojne pomoči je Slovenija usmerila v države Zahodnega Balkana, ki so skupaj prejele 18,03 milijone evrov dvostranske pomoči, od tega kar 14,55 milijona evrov za oprostitve šolnin in štipendije za študij državljanov partnerskih držav Zahodnega Balkana v Sloveniji. Preostala sredstva (3,48 milijona evrov) so bila namenjena raznim projektom, tehnični pomoči in posebnim programom.

 

Poročilo za leto 2021 še ni objavljeno.

 

Iz proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (vir) je razvidno, da z največ namenskimi sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč razpolagata Ministrstvo za zunanje zadeve (12,48 milijona evrov) in Ministrstvo za finance (11,02 milijona evrov brez sredstev za kapitalske naložbe). 

 

 

Projekti razvojne pomoči državam Zahodnega Balkana (2022)

 

Projekti, ki jih v letu 2022 financira Ministrstvo za zunanje zadeve in imajo status "v teku", so predstavljeni na portalu državne uprave - Razvojni in humanitarni projekti (vir):

 

 • Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji

Albanija

 • BiHUB – Podpora ženskemu družbeno odgovornemu podjetništvu

Bosna in Hercegovina

 • Protiminsko delovanje v Bosni in Hercegovini v letih 2021 in 2022

Bosna in Hercegovina

 • Komunikacija v pogajalskem poglavju 24

Severna Makedonija

 • Pomoč pri poglavju 24 - finančne preiskave

Severna Makedonija

 • Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj

Srbija

 • Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji

Srbija

 • Krepitev družbene odpornosti v boju proti dezinformacijam v državah Zahodnega Balkana

Države bivše Jugoslavije

Skupna vrednost sofinanciranja: 

1.105.000 EUR

 

 

Projekti, ki jih letos financira Ministrstvo za finance in imajo status "v teku", so predstavljeni na spletni strani Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (vir):  

 

 • Postavitev modularne šole v Albaniji

Albanija

 • Izgradnja rastlinske čistilne naprave za naselje Pishkash Veri, Prrenjas

Albanija

 • Sanacija deponije v Plavu

Črna gora

 • Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Petnjica

Črna gora

 • Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Andrijevica

Črna gora

 • Prenova Hidrosistema Zletovica 

Severna Makedonija

 • Sortirna linija za mešane odpadke Donji Vakuf

Bosna in Hercegovina

 • Izgradnja čistilne naprave na območju Bjelašnice in Igmana 

Bosna in Hercegovina

 • Rekonstrukcija in nadgradnja obrata za čiščenje pitne vode Alagovac v občini Nevesinje

Bosna in Hercegovina

 • Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Gradiška

Bosna in Hercegovina

 • Izgradnja naprave za čiščenje odpadnih voda na Zlatiboru

Srbija

 • Rekonstrukcija javne razsvetljave v mestu Vrnjačka Banja 

Srbija

 • Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj v Novem Sadu – 2. faza

Srbija

Skupna vrednost sofinanciranja:

3.723.843 EUR

 

 

Vprašanje: Je mogoče, da navedeni projekti "odražajo slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti" v odnosu na druge države in ponudnike razvojne pomoči, kar naj bi bil eden od kriterijev za financiranje projektov? Potrebno znanje in zmogljivosti za tovrstne projekte imajo tudi druge države, zagotovo pa so pri izbiri izvajalcev projektov v prednosti slovenske institucije in podjetja, ki uredijo pridobitev donacije Republike Slovenije.

 

 

Projekt COBISS.Net 

 

Strateški cilj projekta COBISS.Net je (bil) v državah Zahodnega Balkana vzpostaviti nacionalne knjižnične informacijske sisteme na platformi COBISS in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti ter v mrežo COBISS.Net povezati vse knjižnice v navedenih državah. Po več kot tridesetih letih od zasnove projekta je od blizu 1300 nacionalnih, splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic v državah Zahodnega Balkana v mrežo COBISS.Net vključenih šele blizu 490 navedenih knjižnic, vključitev preostalih pa je odvisna od političnih usmeritev in dogovorov, mednarodne razvojne pomoči in vpliva drugih ponudnikov knjižničnih aplikacij.

 

Knjižnice v državah Zahodnega Balkana potrebujejo mednarodno razvojno pomoč pri zagotoviti pogojev za implementacijo sistema COBISS, nakar prevzamejo obvezo plačevanja licenc za programsko opremo COBISS in storitev IZUM-a. Do leta 2013 so širitev mreže COBISS.Net občasno finančno podpirala različna slovenska ministrstva (celo Ministrstvo za obrambo) in nekatere mednarodne organizacije. Tako je na primer slovenska vlada leta 2008 preko IZUM-a in Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) financirala obnovo prostorov in nakup opreme za potrebe nacionalnega COBISS centra v Črni gori (200.000 evrov). 

 

 

http://www.cobiss.net/images/news/20080701-2.jpg

http://www.cobiss.net/images/news/20080701-1.jpg

Prenovljene prostore črnogorskega nacionalnega COBISS centra na Cetinju so 1. julija 2008 odprli minister za kulturo, šport in medije Črne gore, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije ter veleposlanik Kraljevine Norveške, ki je financirala obnovo strehe in drugih prostorov nacionalne knjižnice Črne gore.

 

 

Leta 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ukinilo podporo projektu COBISS.Net, ker takratno vodstvo ministrstva ni razumelo projekta in poti za dosego zastavljenih ciljev. Posledice so bile in so še katastrofalne:

 

 1. Razveljavljen razpis za podiplomski študij bibliotekarstva na Univerzi v Skadru po programu Univerze v Ljubljani. S tem je bila onemogočena kadrovska okrepitev knjižnic na Kosovu, v Albaniji, Severni Makedoniji in Črni gori, kjer ni organiziranega študija bibliotekarstva in je tudi ozaveščenost oblasti o pomenu knjižnic zelo nizka. Za primerjavo: V Sloveniji imamo 250 splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic, med knjižničarji pa blizu 600 z univerzitetno diplomo iz bibliotekarstva. Na Kosovu, ki ima približno enako število prebivalcev, imajo 75 navedenih knjižnic in le 13 knjižničarjev z diplomo iz bibliotekarstva (enako kot pred devetimi leti).

 2. Neuresničeni dogovori s pristojnimi ministri albanske vlade o vključitvi Nacionalne knjižnice Albanije v COBISS.Net in organiziranju nacionalnega COBISS centra v navedeni knjižnici, čemur bi tradicionalno sledila tudi Nacionalna knjižnica Kosova. Po devetih letih je stanje nespremenjeno. Nacionalna knjižnica še vedno odklanja sodelovanje, IZUM pa je prisiljen drugim knjižnicam v Albaniji in na Kosovu še naprej zagotavljati aplikacije COBISS in storitve izobraževanja brezplačno.

 3. Zapravljeno zaupanje v projekt COBISS.Net in razvojno pomoč Slovenije ter upočasnjen proces vključevanja knjižnic v mrežo COBISS.Net v vseh državah Zahodnega Balkana. 

 

 

Leta 2015 je bila Evropska komisija pripravljena na osnovi političnega dogovora (mimo standardnih razpisov) zagotoviti 10 milijonov evrov evropskih sredstev za realizacijo projekta COBISS.Net - Podpora razvoju nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov držav Zahodnega Balkana in njihovi integraciji v skupni izobraževalni, raziskovalni in kulturni prostor EU, a tedanja slovenska vlada (vodil jo je Miro Cerar) tega ni bila pripravljena predlagati vladam držav Zahodnega Balkana.

 

Leta 2019 je bila ustanovljena Civilna iniciativa za rešitev strateških razvojnih vprašanj javnega zavoda IZUM in projekta COBISS.Net. Njeni predlogi so predstavljeni na spletni strani www.zacobiss.net. Žal jih aktualni direktor IZUM-a in njegov predstavnik zaposlenih v Upravnem odboru IZUM-a ne podpirata.

 

 

Pismo premierju Golobu

 

Predsednik vlade dr. Robert Golob je bil s problematiko in predlogi za rešitev projekta COBISS.Net seznanjen takoj po prevzemu funkcije 1. junija 2022, a se na pismo Civilne iniciative za IZUM in COBISS.Net (tukaj) še ni odzval. 

 

Za sanacijo kritičnih razmer na terenu, povrnitev zaupanja v projekt in pospešitev širitve mreže COBISS.Net bi morala Vlada Republike Slovenija takoj zagotoviti vsaj 3 milijone evrov (kolikor je npr. leta 2018 namenila za projekt izgradnje sončne elektrarne v Žitomirju v Ukrajini, ki je bil kasneje storniran, ker prejemnik pomoči ni izpolnil pogojev za donacijo).

 

Prioritetne projektne aktivnosti so naslednje:

 

 • Zagotovitev pogojev za ustanovitev in delovanje nacionalnih COBISS centrov v Albaniji in na Kosovu (adaptacija prostorov, oprema, izobraževanje).

 • Kadrovska okrepitev knjižnic na Kosovu, v Albaniji, Severni Makedoniji in Črni gori (sofinanciranje vsaj 30 novih delovnih mest in organiziranje izrednega študijskega programa za  izpopolnjevanje iz bibliotekarstva - na Univerzi v Skadru po programu Univerze v Ljubljani).

 • Financiranje nakupa nujno potrebnih (manjkajočih) osebnih računalnikov in druge periferne opreme nacionalnim COBISS centrom in knjižnicam, ker tudi razpoložljiv kader z manjkajočo opremo ne more biti produktiven.

 • Sofinanciranje kreiranja, redigiranja in prevzemanja bibliografskih zapisov pri izgradnji bibliografskih baz podatkov in katalogov (glede na število novih, redigiranih ali prevzetih/povezanih zapisov) – prioritetno za vodenje bibliografij raziskovalcev.

 

 

Poleg tega bi se morala Vlada Republike Slovenije dogovoriti z vladami držav Zahodnega Balkana in z Evropsko komisijo o nadaljnjem financiranje projekta COBISS.Net iz evropskih sredstev (vsaj 10 milijonov evrov), kar pa je doslej presegalo učinkovitost slovenske diplomacije in okvire srečanj s predstavniki držav Zahodnega Balkana, kakršen je tudi vrh voditeljev pobude Brdo-Brioni.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
2
"Stara sovjetska doktrina, ki ji Rusi še vedno sledijo, lokalnim poveljnikom dovoljuje uporabo taktičnega jedrskega orožja, da bi preprečili poraz ali izgubo ruskega ozemlja."
7
30.09.2022 21:00
V petek, 30. septembra 2022, je Rusija dokončno podrla že tako trhlo arhitekturo mednarodnega prava in odnosov med suverenimi ... Več.
Piše: Uredništvo
Z ukazom o mobilizaciji je Putinova vojna čez noč vstopila v ruske domove
16
22.09.2022 23:00
Rusija ponovno močneje igra na karto zastraševanja Zahoda z možnostjo uporabe jedrskega orožja. Toda po uradni ruski jedrski ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Koliko časa lahko Zoran Jankovič protipravno zanika pravico do groba in spomina?
9
21.09.2022 21:35
Predsednik vladne Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman je vsem štirim predsednikom oziroma trem ... Več.
Piše: Jože Dežman
Pakistan sides with China to escalate Azerbaijan-Armenia conflict
1
20.09.2022 20:00
The last few years have witnessed China actively promoting its Belt and Road Initiative (BRI) by wooing countries which can ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Sodnik za v Guinnessovo knjigo: Marko Ilešič niti po 18 letih nima dovolj Luksemburga in ponovno kandidira za sodnika!
9
15.09.2022 19:00
Prihaja nova epizoda sage o volitvah slovenskega sodnika za Sodišče Evropske unije v Luksemburgu, kjer državo že celih 18 let ... Več.
Piše: Uredništvo
China's invasion on Taiwan may soon become the question of time and opportunity
6
12.09.2022 22:00
China is behaving like a cornered cat after the stormy visit of US House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan and that does not augur ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Balažic: Janković zastruplja prebivalce Moravške doline in jih spreminja v talce svoje sprevržene politike!
8
06.09.2022 19:00
Milan Balažic, nekdanji politik in diplomat, čigar partnerkaNina Krajniknamerava jeseni kandidirati na predsedniških volitvah, ... Več.
Piše: Uredništvo
Je skoraj izravnan proračun za letos 2022 res presenečenje, ali pa rezultat nerealnega načrtovanja 2,5 milijardnega primanjkljaja?
4
05.09.2022 22:00
Po dveh letih več kot trimilijardnega letnega proračunskega primanjkljaja so letošnja proračunska gibanja kar nekakšno ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zaradi suše so hidroelektrarne proizvedle toliko manj elektrike, da je Slovenija uvozila že četrtino vse porabljene elektrike
9
01.09.2022 19:00
Energenti so tema, ki ji zadnje čase namenjamo največ pozornosti. Na eni strani skrb glede zanesljivosti oskrbe, predvsem plina, ... Več.
Piše: Bine Kordež
Putinovo milijardno zavezništvo z Indijo v orožju in tehnologijah
11
31.08.2022 21:00
Dva meseca pred začetkom tako imenovane posebne operacije v Ukrajini je Vladimir Putin z Indijo sklenil strateško, tržno in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Kapitulacija Marte Kos in zadrega svobodnjakov ali kdor drugem očita streljanje kozlov, je lahko hitro žrtev lastnega napuha
18
30.08.2022 21:30
Po bolj ali manj pričakovani kapitulaciji Marte Kos je jasno, da se boj za predsedniško mesto bije med Natašo Pirc Musar in ... Več.
Piše: Uredništvo
Velemesto privilegijev: Ruski kolonialni imperij se začne in konča v Moskvi
20
26.08.2022 20:00
Ruska prestonica je v več pogledih velika anomalija, vojna v Ukrajini je to razkrila pred celim svetom. Apetiti ogromne Moskve, ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
China is utilizing bots on social media to influence opinions about Xinjiang
5
25.08.2022 20:00
The use of strategic data sources, such as public opinion mining of social media platforms headquartered in the United States, ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
"Zahodni voditelji v zadnjih letih niso pokazali veliko odločnosti, da bi zmanjšali svojo odvisnost od energije avtoritarnih režimov."
12
21.08.2022 21:27
Politični voditelji seredno srečujejo z dilemo, ali ohraniti interese svojega naroda ali biti zvest moralnim normam pri ... Več.
Piše: T-Fai Yeung
Zima brez plina: Politika Evropske unije nas je pripeljala do točke, kjer morda ni več povratka
21
19.08.2022 22:50
V primeru Rusije in oskrbovanja z zemeljskim plinom bi se lahko politiki na lastno pobudo pustili podučiti še precej pred letom ... Več.
Piše: Mark Stemberger
Konec let debelih krav: Ali se je globalno načrtovani finančni cunami že začel?
8
15.08.2022 22:55
Frederick William Engdahl je konec julija na spletnem mediju Global Research objavil zelo provokativno analizo dogajanja na ... Več.
Piše: Frederick William Engdahl
Stari okostnjaki iz omar ljubljanske nadškofije se bojijo, da bi škof Saje začel čistiti cerkveno nesnago!
16
12.08.2022 23:59
Novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki je obenem tudi predsednik Slovenske škofovske konference, papež Frančišek prek svojega ... Več.
Piše: Uredništvo
China's Communist Party holds cadres responsible for family members' activities
7
11.08.2022 21:00
Chinas human rights record reaches new depths with the determination of what type of commercial activities can be pursued by the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Pravoslavna verska vojna: Hudičev pakt med patriarhom Kirilom in predsednikom Putinom
6
09.08.2022 22:30
Ruska pravoslavna cerkev je eden ključnih stebrov ideologije putinizma, ki vlada Rusiji zadnjih dvajset let. Vladimir Putin se ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Panika je odveč, dvigovanje obrestnih mer ne bo prav dosti obremenilo slovenskega proračuna
8
08.08.2022 22:22
Kaj za Slovenijo pomeni dvigovanje obrestnih mer v Združenih državah in Evropi kot odgovor na visoko inflacijo? Na osnovi ... Več.
Piše: Bine Kordež
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
"Po meni leti z leve in desne. Vsaka politična stran ima svojega kandidata in očitno je, da jih tam vmes motim."
Uredništvo
Ogledov: 1.431
02/
Dan potem: Velika igra v Ukrajini uhaja izpod nadzora
Jeffrey Sachs
Ogledov: 1.235
03/
Z ukazom o mobilizaciji je Putinova vojna čez noč vstopila v ruske domove
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.475
04/
Minister Lordan, vi ničesar ne rešujete, vi le obsojate, ovajate, zamenjujete in zganjate respresijo, ki ste jo očitali prejšnji vladi!
Milan Krek
Ogledov: 1.338
05/
Bolnik s Kolodvorske: Rešitev za nacionalko je bodisi v podržavljenju bodisi v komercializaciji
Marjan Frankovič
Ogledov: 1.094
06/
Koliko časa lahko Zoran Jankovič protipravno zanika pravico do groba in spomina?
Jože Dežman
Ogledov: 1.106
07/
Merjenje cen košarice ni pot za reševanje, ampak za poglabljanje socialne neenakosti
Andrej Drapal
Ogledov: 1.034
08/
Demokracija izhaja iz ravnotežja v vesolju, avtokracija pa temelji na prevladi temnih sil, ki uničujejo življenje
Miha Burger
Ogledov: 625
09/
"Stara sovjetska doktrina, ki ji Rusi še vedno sledijo, lokalnim poveljnikom dovoljuje uporabo taktičnega jedrskega orožja, da bi preprečili poraz ali izgubo ruskega ozemlja."
Uredništvo
Ogledov: 524
10/
Konec iluzij: Arabsko pomlad so pokopali in razglasili arabsko zimo
Andraž Šest
Ogledov: 730