Komentar

Tabú vzporednih ustavnih vrednotnih temeljev slovenske politične "sredine"

Vprašljivost zadevnih mnenj odstira tabe preko tridesetletne temeljno vrednotne konfuzije znotraj prodemokratičnega dela slovenskega političnega telesa, v katerem se radi pustimo eden drugemu promovirati z besedo sredina. Temeljno vrednotna konfuzija je eden od kolesc v mehanizmu permanentnega razkola tega političnega telesa. Mehanizem razkola vrednot onemogoča obratno učinkujoč mehanizem v smeri poenotenja pristno demokratične opozicije Slovenije v blok. V blok nasproti desetletno sistemsko-strukturno eskaliranim nedopustnim aktivnostim slovenske prototalitarne prokomunistične pozicije. 

17.04.2023 20:37
Piše: Žiga Stupica
Ključne besede:   Žiga Stupica   Dimitrij Rupel   ustava   1974   1991   osamosvojitev   državni zbor   SFRJ   Uradni list   Edvard Kocbek   Igor Omerza

Slavko Pengov, Zgodovina Slovencev (freska, Državni zbor)

Položaj se poizkuša sanirati s sklicevanjem na običaj, po katerem novi predpis sam po sebi razveljavlja starega, vendar to v našem primeru ni nedvoumno.

Prof. dr. Dimitrij Rupel, narodno in državno posebej spoštovan kot zaslužen osamosvojitelj in zunanji minister, sproža javno razpravo o težavah osamosvojiteljev onkraj demokracije, ki persistirajo še danes, torej preko 30 let od uveljavitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, v smeri, da "nasproti parlamenta in grobnice narodnih herojev pa stoji marmornat spomenik neveljavni ustavi iz leta 1974, ki jo je leta 1991 zavrgel in nadomestil s slovensko ustavo naš Državni zbor", ob čemer se besednjak usmerja v napis na spomeniku, na katerem je prva uvodna izjava "ustave iz leta 1974" (cit. po viru, D. Rupel: Onkraj demokracije: O "odsluženi generaciji" osamosvojiteljev, 12. 3. 2023).

 

Navedeno je delno neutemeljeno.

 

Podobno se med glavne mejnike zgodovine vrednotnih temeljev slovenskega naroda in države v javno razpravo še danes brez stvarne osnove vnaša konfuzijo o 26. in 27. aprilu 1941 – "Glavni mejniki slovenske zgodovine (1941-2009) so: 1941 (Protiimperialistična fronta)" (cit. po viru, D. Rupel: Kratka zgodovina preddržavnega in državnega slovenstva, 7. 9. 2019), ob čemer je govora o datumu ustanovite te fronte 26. aprilu 1941 ob opombi napačnega datuma 27. aprila 1941 (slednje po viru, D. Rupel: Izključevanje in razkol v slovenski politiki: Narodni svet in Osvobodilna fronta). Ali pa se indoktrinira s podobo vrhunskega vojnega prorevolucionarnega in prokomunističnega funkcionarja Edvarda Kocbeka kot temeljno vrednotnega simbola žrtev totalnega oboroženega udara slovenskih prorevolucionarnih prokomunistov vanje – "komunisti so bili neusmiljeni do Edvarda Kocbeka" (cit. po viru, predstavitev D. Rupla z dne 20. januarja 2023 knjig Igorja Omerze z naslovoma Kocbek, Pahor, Jančar in Udba ter Jovanka in Udba).

 

Vprašljivost zadevnih mnenj odstira tabú preko tridesetletne temeljno vrednotne konfuzije znotraj prodemokratičnega dela slovenskega političnega telesa, v katerem se radi pustimo eden drugemu promovirati z besedo "sredina". Temeljno vrednotna konfuzija je eden od kolesc v mehanizmu permanentnega razkola tega političnega telesa. Mehanizem razkola vrednot onemogoča obratno učinkujoč mehanizem v smeri poenotenja pristno demokratične opozicije Slovenije v blok. V blok nasproti desetletno sistemsko-strukturno eskaliranim nedopustnim aktivnostim slovenske prototalitarne prokomunistične pozicije. 

 

Tabúizirana konfuzija vzporedno učinkujočih ustavnih, temeljnih vrednot se primeroma odraža v dejstvu vprašljivih grobnice in spomenikov neposredno ob temeljno vrednotnem simbolu naše prodemokratične državnosti. Nadaljnji primer je freska, ki se še danes nahaja v čistem nukleusu slovenske narodne državnosti na eni od sten ob Veliki dvorani Državnega zbora Republike Slovenije – freska z vihrajočo rdečo zastavo sovjetske republike ob dogodkih iz aprila 1920 na Zaloški cesti v Ljubljani (vir). V srži gre za tabú hkratnega obstoja dveh vzporedno učinkujočih ustavnih vrednotnih temeljev slovenske državnosti – novega prodemokratičnega vzporedno s starim prototalitarno prokomunističnim.

 

Ob tem že poenostavljena uporaba logične metode razlage katerekoli stvari, torej t.i. zdrava pamet, kaže na vzporedno učinkujočo, nikoli pretrgano prototalitarno in prokomunistično temeljno vrednotno rdečo nit v slovenskem narodu in državi, ki je skladna s temeljem vrednot prototalitarne in prokomunistične "ustave iz leta 1974". Precizneje je bil problem osvetljen in utemeljen ob okrepljeni uporabi (forenzične) zgodovinske metode v prispevku Esej ob stoletnici Velikega razkola: Slovenski prokomunisti so državni udar zasnovali že leta 1920 (vir).

 

 

Hipoteza: "neveljavna ustava iz leta 1974, ki jo je zavrgel in nadomestil Državni zbor leta 1991"

 

Osvetlimo delno neutemeljenost in konfuznost uvodoma navedene hipoteze v smeri, da še danes "nasproti parlamenta in grobnice narodnih herojev pa stoji marmornat spomenik neveljavni ustavi iz leta 1974, ki jo je leta 1991 zavrgel in nadomestil s slovensko ustavo naš Državni zbor", ob čemer besednjak usmerja v napis na spomeniku, na katerem je prva uvodna izjava "ustave iz leta 1974"

 

Navedba o "ustavi iz leta 1974" lahko kaže na Ustavo Socialistične republike Slovenije, razglašeno 28. februarja 1974 in objavljeno v Uradnem listu te republike, številka 6. Navedba o "ustavi iz leta 1991 in Državnem zboru istega leta" kaže na Ustavo Republike Slovenije, razglašeno 23. decembra 1991 in objavljeno v Uradnem listu te republike, številka 33 iz z dne 28. decembra 1991 (vir). Navedeno je delno neutemeljeno, saj Ustava Republike Slovenije z dne 23.12.1991 ni dejanje "Državnega zbora". Nova Ustava je dejanje Skupščine Republike Slovenije, kar je primeroma razvidno iz zadnjega podstavka preambule te ustave, po katerem jo "sprejema Skupščina Republike Slovenije"

 

Nadalje Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 v nobenem delu ne določa nedvoumne izrecne razveljavitve oziroma navajanega "zavrženja in nadomestitve ustave iz leta 1974". Prav nasprotno, razglasitev Ustave Republike Slovenije z dne 23.12.1991 po eni strani izrecno temelji na veljavnih določbah "ustave iz leta 1974" z novelami, po drugi stani pa ne vsebuje nobene določbe, s katero bi nedvoumno izrecno razveljavila staro ustavo. 

 

Stara ustava iz leta 1974 je izrecna temeljna podlaga za sprejem nove iz leta 1991, kar je razvidno iz neposredno pred novo ustavo sprejetega Odloka o razglasitvi ustave Republike Slovenije z dne 28.12.1991 (vir, stran 1), po katerem se izrecno odloča navedena podlaga, tako da se ustavo razglaša "[K]er je izpolnjen pogoj iz ustave Republike Slovenije [iz leta 1974 z novelami, in] na podlagi ustave Republike Slovenije [iz leta 1974 z novelami]". Nedvoumna izrecna razveljavitev oziroma "zavrženje in nadomestitev" ustave iz leta 1974 ne obstaja, zato ostaja slednja še danes učinkujoč vzporedni ustavni temelj vrednot slovenske državnosti. 

 

Položaj se poizkuša sanirati s sklicevanjem na običaj, po katerem novi predpis sam po sebi razveljavlja starega, vendar to v našem primeru ni nedvoumno. Za uveljavitev volje slovenskih osamosvojiteljev v letu 1991, ki jo želimo domnevati, po kateri bi bili želeli leta 1991 nedvoumno "zavreči in nadomestiti" staro ustavo z novo, je bila nomotehnično potrebna uporaba izrecne klavzule razveljavitve starega pravnega akta v novem pravnem aktu. Taka nedvoumna izrecna razveljavitvena klavzula je pravilo, kar se odraža iz vpogleda v izrecne razveljavitvene določbe zakonov, pravilnikov in drugih pravnih aktov, ki se v tej luči praviloma glasijo v smeri: "z dnem uveljavitve novega zakona preneha veljati stari"

 

V rdeči niti slovenske državne ustavnosti je pravilo nedvoumne izrecne razveljavitve razvidno v drugem odstavku I. razdelka Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL), razglašene 25. junija 1991 in objavljene v Uradnem listu te republike, številka 1 (vir, stran 1). Tam se po eni strani nedvoumno izrecno razveljavlja Ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije takole: "za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ". Po drugi strani pa se v TUL ne razveljavlja republiške ustave iz leta 1974 z novelami, s čimer se slednjo nedvoumno ohranja v vzporedni temeljno vrednotni veljavi skupaj s TUL. Tudi TUL, tako kot nova ustava, je sprejeta izrecno na podlagi "ustave iz leta 1974" z novelami – "ker je izpolnjen pogoj iz [ustavnega amandmaja k] Ustavi Republike Slovenije [iz leta 1974 se sprejema TUL]" (slednje cit. po preambuli neposredno pred TUL sprejetega Odloka o razglasitvi Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z dne 25.6.1991, objavljenega v Uradnem listu te republike, številka 1 (vir, stran 1).

 

Pravilo nedvoumne izrecne razveljavitve (oziroma spremembe, dopolnitve, dodajanja ali črtanja) na ustavni ravni, ki onemogoča konfuzijo, se primeroma kaže iz novel nove ustave, tako da se po I. razdelku UZS68 "v ustavi […] spremeni" (vir), po I. razdelku UZ80 "v ustavi […] doda" (vir), po 1., 2. in 3. členu I. razdelka UZ3a, 47, 68 se "v ustavi […] doda […] spremeni […] spremeni" (vir), po I. razdelku UZ14 "v Ustavi […] doda" (vir), po I. razdelku UZ43 "v Ustavi […] doda" (vir, stran 8461), po I. razdelku UZ50 "v Ustavi […] spremeni" (vir, stran 8462), po I. razdelku UZ121, 140, 143 "v Ustavi […] spremenijo […] spremeni […] črta […] spremeni […] spremeni […] spremeni […] spremeni" (vir), po I. razdelku UZ148 "v Ustavi […] spremeni" (vir), po I. razdelku UZ90, 97, 99 "v Ustavi […] spremenijo […] spremeni […] spremeni […] spremeni […] črta […] črta" (vir, stran 5326), po I. razdelku UZ70a "v Ustavi […] doda" (vir), po I. razdelku UZ62a "v Ustavi […] doda" (vir).

 

Ob osvetljeni opustitvi osamosvojiteljev nedvoumne izrecne razveljavitve "ustave iz leta 1974" je ostala v nikoli pretrgani rdeči niti vzporedno učinkujoča temeljna vrednota totalnega in oboroženega udara slovenskih prokomunistov v ta narod in njegovo državnost iz prve uvodne izjave preambule Ustave Socialistične republike Slovenije z dne 28.2.1974, ki se na spomeniku nasproti Državnega zbora Republike Slovenije še danes glasi: 

 

"Izhajajoč iz tega - da so delavci, kmetje in delovna inteligenca ter vsi napredni ljudje Slovenije, združeni v vseljudsko organizacijo Osvobodilno fronto s Komunistično partijo na čelu, s svojim bojem v narodnoosvobodilni vojni in socialistični revoluciji zrušili stari družbeni red […]."

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
11
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
19
01.06.2023 23:29
Mnogi, tudi nam blizu določenim ekonomskim, ideološkim in sploh družbenim usmeritvam, so v Robertu Golobu videli kar dobrega ... Več.
Piše: Uredništvo
Sončna kraljica
20
30.05.2023 20:04
Kdo je ta ženska? Kaj je počela, preden je srečala premierja? S kom se je družila, s kom je poslovala, s kom je (bila) povezana? ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
12
29.05.2023 21:46
Prejšnji teden so ruski plačanci, rekrutirani zaporniki, t.i. zasebna vojska Wagner, menda zavzeli več kot 95 % mesta, bolje ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
41
26.05.2023 20:34
Kaj si mislim o petkovi pričakovani odločitvi večine ustavnih sodnikov, da odpravijo začasno zadržanje razvpitega in politično ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
16
25.05.2023 19:00
Kakšna je bila doslej vloga vatikanske diplomacije pri iskanju miru v Ukrajini? Zmoten bi bil vtis, da nikakršna, opozarja naš ... Več.
Piše: Božo Cerar
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
23
23.05.2023 19:00
V teh dneh, tednih, mesecih se mnogi sprašujejo, kaj bo, kdaj bo, če sploh bo, naredil Anže Logar s svojim domnevnim kapitalom ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
14
22.05.2023 21:58
Minuli teden je bila v Evropskem parlamentu konferenca Beyond Growth, kjer so razglabljali, kako narediti Evropo bolj revno ... Več.
Piše: Andraž Šest
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
13
21.05.2023 21:45
Leta 2000 je državni dolg Združenih držav znašal 3,5 bilijona dolarjev, kar je enako 35 % njihovega bruto domačega proizvoda ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Odrasli v sobi ali zakaj so Nemci skoraj vedno največji evropski problem
11
15.05.2023 21:00
Odrasli v sobi, tragikomedija grškega režiserja Costa Gavrasa o tem, kako je Evropa pod nemško taktirko reševala Grčijo pred ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ali je na obzorju premik v smeri odločanja s kvalificirano večino tudi na področju zunanjepolitičnih zadev Evropske unije?
24
14.05.2023 17:00
Po trenutno veljavni ureditvi se vse zunanjepolitične odločitve v Evropski uniji sprejemajo s soglasjem. Tega je bilo nekoč, ko ... Več.
Piše: Božo Cerar
Paradigma tabúiziranja samokritike mnenjskih voditeljev slovenske "liberalne sredine" ovira rojstvo pristno liberalno-sredinske stranke
30
11.05.2023 20:00
Ukoreninjen tabu samokritike t.i. liberalno-sredinskega prostora je neusahljivi vir opustošenja volilnega zaupanja v tem ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Evtanazija razuma
27
10.05.2023 21:15
Po dobrem letu od zadnjih volitev se zdi, da Slovenija, njeni, naši vodilni nikakor ne najdejo ustrezne, osnovne sporazumne ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Brezpilotno letalo obljub
19
08.05.2023 22:28
Zdaj pravijo, da ne bodo več govorili in obljubljali, ampak samo še delali. Ne bo več obljub, samo še rezultati torej. Super. ... Več.
Piše: Anže Logar
Brez golobčka ni Benetk ali zakaj je Janez Janša edino zagotovilo, da levica ohranja oblast
36
04.05.2023 22:52
Potujoči cirkus Pavla Ruparja je bilo najlepše darilo Robertu Golobu in njegovi vladi, ki je lahko hvaležna tudi Janezu Janši, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ustavna prepoved delovanja Levice: Bo tovarišica Vrečko naslednjič pozirala s krampom pred Hudo jamo?
40
30.04.2023 19:40
Prejšnji sistem ni bil demokratičen in je sistematično kršil temeljne človekove pravice in svoboščine. V tem sistemu je bila na ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Tabú opustošenja volilnega zaupanja in enačbe pravne države v slovenski "liberalni sredini"
25
27.04.2023 19:00
V srži problema je konflikt med dvema medsebojno izključujočima hierarhično temeljnima vrednotama, in sicer na eni strani ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Policija kot raziskovalec javnega mnenja?
14
25.04.2023 19:53
Zadnje dni je javnost (upravičeno) razburila novica o obisku policistov na zasebnih zemljiščih, pri kmetih, ki naj bi se ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Reševanje iz jame ali kako je, če nas vodijo ministri brez prepotrebne empatije
27
20.04.2023 21:00
Iz sto metrov globokega brezna na Cerkniškem jevelika skupina požrtvovalnih in dobro usposobljenih prostovoljcev, med njimi so ... Več.
Piše: Milan Krek
Alternativa "muzejski" interpelaciji
24
19.04.2023 20:59
V sredo je v Državnem zboru potekala razprava o interpelaciji vlade. Interpelacija je sicer z ustavo določen institut ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dalle stelle alle stalle: Od zvezd do hleva
13
18.04.2023 20:00
Ali smo lahko dosegli še nižji nivo vladanja, komunikacije, politike, sprenevedanja koalicijskih poslank in poslancev? Splošnega ... Več.
Piše: Elena Pečarič
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.982
02/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.097
03/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.795
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.484
05/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 1.013
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.191
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 1.127
08/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 2.044
09/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 721
10/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 469